اصول-مقدمات(متن،صوت،نوشته استاد)

—>            نوشته های استاد 

—>  کل تقریرات تا ابتدای اوامر۹۴-۹۵

—>           تقریرات بادکوبه ای

موضوع علم:  جلسه اول( متن صوت) جلسه دوم ( متن صوت) جلسه سوم( متن صوت) جلسه چهارم( متن _ صوت) جلسه پنجم( متن صوت) جلسه ۶(متنصووت) جلسه ۷ ام (متنصوت) جلسه ۸ ام( متن صوت) جلسه ۹ ام(متن صوت)    دانلود فایل کل  تقریرات      (تقریرات بادکوبه  ای)

 

تعریف علم اصول : جلسه اول(ومتمم مبحث قبل) ( متنصوت) جلسه دوم( متنصوت) جلسه سوم( متن_ صوت) جلسه چهارم( متنصوت) جلسه ششم( متنصوت)  جلسه هفتم (متن صوت)  دانلود فایل کل تقریرات 

موضوع علم اصول: جلسه اول( متن صوت)

وضع: جلسه اول( متن صوت) جلسه دوم( متن صوت ) جلسه سوم( متن صوت) جلسه چهارم ( متن صوت) جلسه پنجم( متن صوت) جلسه ششم( متن صوت) جلسه هفتم (متن صوت) دانلود فایل کل تقریرات

تشخیص واضع،اقسام وضع:   جلسه اول( متن صوت ) جلسه دوم (متن صوت) جلسه سوم (متنصوت) جلسه چهارم ( متن صوت) جلسه پنجم( متن صوت) جلسه ششم( متن صوت) جلسه هفتم (متن صوت) جلسه ۸ ام( متن صوت) جلسه ۹ ام(متنصوت) دانلود فایل کل تقریرات

معنای حرفی : جلسه اول( متن صوت ) جلسه دوم (متن صوت) جلسه سوم (متن صوت) جلسه چهارم ( متن صوت) جلسه پنجم( متن صوت)جلسه ششم( متن صوت) جلسه هفتم (متن صوت) جلسه ۸ ام( متن صوت) جلسه ۹ ام(متن صوت) جلسه دهم (متن صوت). دانلود فایل کل تقریرات

معنای هیئات و اسم اشاره: متمم بحث سابق و جلسه اول( متن صوت) جلسه دوم (متن صوت) جلسه سوم (متن صوت) جلسه چهارم ( متن صوت) جلسه پنجم( متن صوت)جلسه ششم( متن صوت) جلسه هفتم (متن صوت) جلسه هشتم( متن صوت)  جلسه ۹ ام(متن صوت) جلسه دهم (متن صوت). دانلود کل تقریرات

الامر الثالث والرابع: جلسه اول و متمم بحث سابق(تقریر صوت ) جلسه دوم (  تقریر صوت )جلسه سوم (تقریر صوت) جلسه چهارم ( تقریر صوت) جلسه پنجم( تقریرصوت) جلسه ششم( تقریر صوت) دانلود کل تقریرات 

الامر الخامس.السادس.السابع.الثامن :جلسه اول( تقریر صوت ) جلسه دوم (تقریر  صوت) جلسه سوم (تقریر صوت) جلسه چهارم ( تقریر صوت) جلسه پنجم( تقریر صوت) دانلود کل تقریرات 

الامر التاسع: جلسه اول ومتمم بحث قبل(  تقریر صوت ) جلسه دوم (تقریر  صوت) جلسه سوم (تقریر صوت) جلسه چهارم ( تقریر صوت) جلسه پنجم( تقریر صوت) جلسه ششم( تقریر صوت) دانلود کل تقریرات 

الامر العاشر(الصحیح والاعم): جلسه اول( تقریر صوت ) جلسه دوم (تقریر  صوت)جلسه سوم (تقریر صوت) جلسه چهارم ( تقریر صوت)جلسه پنجم( تقریر صوت) جلسه ششم( تقریر صوت) جلسه هفتم (تقریرصوت) جلسه هشتم( تقریر صوت)  جلسه ۹ ام( تقریر صوتجلسه یازدهم ( تقریر صوت) جلسه دوازدهم ( تقریرصوت) جلسه سیزدهم ( تقریر صوت ) جلسه چهاردهم( تقریر صوت )    جلسه پانزدهم( تقریر صوت )   جلسه شانزدهم( تقریر صوت )  جلسه هفدهم( تقریر صوت ) جلسه هجدهم ( تقریر صوت ) جلسه نوزدهم( تقریر  صوت ) جلسه بیستم ( تقریرصوت)   دانلود کل تقریرات این بحث  ( تقریرات اقای بادبکوبه ای )

الامر الحادی عشر( الاشتراک) :یک جلسه(تقریر –  صوت )

الامر الثانی عشر(استعمال لفظ در اکثر از معنا):جلسه اول( تقریر صوت ) جلسه دوم (تقریر  صوت)جلسه سوم (تقریر صوت)  دانلود کل تقریرات این بحث (تقریرات اقای بادبکوبه ای)

الامر الثالث عشر(مشتق) :جلسه اول( تقریر صوت ) جلسه دوم( تقریر صوت ) جلسه سوم ( تقریر صوت ) جلسه  چهارم ( تقریر صوت ) جلسه پنجم( تقریر صوت) جلسه ششم( تقریر صوت) جلسه هفتم (تقریرصوت) جلسه هشتم( تقریر صوت)  جلسه ۹ ام( تقریر صوتجلسه یازدهم ( تقریر صوت) جلسه دوازدهم ( تقریرصوت) جلسه سیزدهم ( تقریر صوت ) جلسه چهاردهم( تقریر صوت )    جلسه پانزدهم( تقریر – صوت ) جلسه شانزدهم( تقریر صوت )  جلسه هفدهم( تقریر – صوت ) جلسه هجدهم ( تقریر صوت ) جلسه نوزدهم( تقریر  – صوت ) جلسه بیستم ( تقریر صوتجلسه ۲۱ ( تقریر  صوت ) جلسه ۲۲ ( تقریر  صوت )

دانلود کل تقریرات این موضوع

تقریرات حسینی بادکوبه ای( مشتق)