تقریرات برائت-رجایی

برائت از ابتدا تا تا تنبیه چهارم” الاحتیاط حسن عقلا وشرعا”-رجایی