تنبیهات استصحاب (صوت و تقریر تفکیک شده کل جلسات)

لینک رجوع به  کل مباحث استصحاب

 

تنبیه اول(فعلیت یقین و شک):  جلسه اول( متن صوت)  جلسه دوم( متنصوت) جلسه سوم( متن_ صوت) جلسه چهارم( متن_ صوت) جلسه پنجم( متن_ صوت) جلسه ششم( متنصوت)

تنبیه دوم(موارد ثبوت حالت سابقه با اماره واصل):  جلسه اول( متن صوت)  جلسه دوم( متنصوت) جلسه سوم( متن_ صوت) جلسه چهارم( متن_ صوت) جلسه پنجم( متن_ صوت) جلسه ششم( متنصوت) جلسه هفتم( متن _ صوت) جلسه هشتم( متن صوت)

تنبیه سوم(استصحاب کلی): جلسه اول( متن صوت)  جلسه دوم( متنصوت) جلسه سوم( متن_ صوت) جلسه چهارم( متن_ صوت) جلسه پنجم( متن_ صوت) جلسه ششم( متنصوت) جلسه هفتم( متن _ صوت) جلسه هشتم( متن صوت) جلسه نهم( متن _ صوت) جلسه دهم( متن_ صوت) جلسه یازدهم( متن_ صوت) جلسه  دوازدهم( متن_ صوت) جلسه سیزدهم( متن _ صوت) جلسه چهاردهم( متن _ صوت) جلسه پانزدهم( متن _ صوت) جلسه شانزدهم( متن _ صوت) جلسه هفدهم واغاز تنبیه بعد( متن _ صوت)

تنبیه چهارم( استصحاب امور تدریجی) :جلسه اول( متن صوت)  جلسه دوم( متنصوت) جلسه سوم( متن _ صوت) جلسه چهارم( متن _ صوت) جلسه پنجم( متن_ صوت)

تنبیه پنجم(استصحاب تعلیقی) : جلسه اول ومتمم تنبیه قبل( متن صوت)  جلسه دوم( متنصوت) جلسه سوم( متن_ صوت) جلسه چهارم( متن _ صوت) جلسه پنجم( متن _ صوت) جلسه ششم( متنصوت)

تنبیه ششم (استصحاب عدم نسخ) :  جلسه اول( متن صوت)  جلسه دوم( متن صوت)

تنبیه هفتم تا دهم (اصل مثبت) اغاز سال  درسی ۹۳-۹۴ :  جلسه اول( متن صوت)  جلسه دوم( متن صوت) جلسه سوم( متن _ صوت) جلسه چهارم( متن _ صوت) جلسه پنجم( متن _ صوت) جلسه ششم( متن صوت) جلسه هفتم( متن _ صوت) جلسه هشتم( متن صوت) جلسه نهم( متن _ صوت) جلسه دهم( متن _ صوت) جلسه یازدهم( متن _ صوت) جلسه  دوازدهم( متن _ صوت) جلسه سیزدهم( متن _ صوت) جلسه چهاردهم( متن _ صوت) جلسه پانزدهم( متن _ صوت) جلسه شانزدهم( متن _ صوت) جلسه هفدهم( متن _ صوت) جلسه هجدهم ( متن _ صوت) جلسه نوزدهم( متن _ صوت) جلسه بیستم( متن _ صوت) جلسه ۲۱ ام (متن  –  صوت) جلسه ۲۲ ام( متن صوت )

تتنبیه یازدهم( تعاقب وتوارد حالتین) : جلسه اول و متمم تنبیه قبل( متن صوت)  جلسه دوم( متن – صوت) جلسه سوم( متن _ صوت) جلسه چهارم( متن _ صوت) جلسه پنجم( متن _ صوت) جلسه ششم( متن صوت) جلسه هفتم( متن _ صوت) جلسه هشتم( متن صوت) جلسه نهم( متن _ صوت) جلسه دهم( متن _ صوت) جلسه یازدهم( متن _ صوت) جلسه  دوازدهم( متن _ صوت) جلسه سیزدهم( متن _ صوت) جلسه چهاردهم( متن _ صوت) جلسه پانزدهم( متن _ صوت) جلسه شانزدهم( متن _ صوت) جلسه هفدهم( متن _ صوت) جلسه هجدهم ( متن _ صوت) جلسه نوزدهم( متن _ صوت) جلسه بیستم( متن _ صوت) جلسه ۲۱ ام ( متن _ صوت)   جلسه ۲۲ ام( متن _ صوت) جلسه ۲۳ ام( متن _ صوت)  جلسه ۲۴ ام( متن _ صوت)  جلسه ۲۵ام ( متن صوت)

تنبیه دوازدهم(استصحاب اعتقادیات): جلسه اول( متن صوت)  جلسه دوم( متن صوت)

تنبیه سیزدهم(الرجوع الی العام او استصحاب حکم الخاص) : جلسه اول( متن صوت)  جلسه دوم( متن – صوت) جلسه سوم( متن _ صوت) جلسه چهارم( متن _ صوت) جلسه پنجم( متن _ صوت) جلسه ششم( متن – صوت) جلسه هفتم( متن _ صوت) جلسه هشتم( متن – صوت)

تنبیه چهاردهم(المراد من الشک) وتتمه(علم به بقاء موضوع): جلسه اول ( متن صوت)  جلسه دوم( متن – صوت) جلسه سوم( متن _ صوت) جلسه چهارم( متن _ صوت) جلسه پنجم( متن _ صوت) جلسه ششم( متن – صوت) جلسه هفتم( متن _ صوت) جلسه هشتم( متن صوت) جلسه نهم( متن _ صوت) جلسه دهم( متن_ صوت) جلسه یازدهم( متن_ صوت)

تقدم امارات بر اصول ونسبت بین اصول: جلسه اول( متن _ صوت) جلسه دوم( متن صوت) جلسه سوم( متن _ صوت) جلسه چهارم( متن _ صوت) جلسه پنجم( متن _ صوت) جلسه ششم( متن صوت) جلسه هفتم( متن _ صوت) جلسه هشتم( متن صوت) جلسه نهم( متن _ صوت) جلسه دهم( متن  _ صوت)

قاعده فراغ و تجاوز : جلسه اول ومتمم قبل ( متن_ صوت) جلسه  دوم( متن _ صوت) جلسه سوم( متن _ صوت) جلسه چهارم( متن _ صوت) جلسه  پنجم( متن _ صوت) جلسه ششم( متن صوت) جلسه هفتم( متن _ صوت) جلسه هشتم( متن صوت) جلسه نهم( متن _ صوت) جلسه دهم( متن_ صوت) جلسه یازدهم( متن_ صوت) جلسه  دوازدهم( متن _ صوت) جلسه سیزدهم( متن _ صوت) جلسه چهاردهم( متن _ صوت) جلسه پانزدهم( متن _ صوت) جلسه شانزدهم( متن _ صوت) جلسه هفدهم( متن _ صوت) جلسه هجدهم ( متن _ صوت) جلسه نوزدهم( متن _ صوت) جلسه بیستم( متن _ صوت)

اصاله الصحه،ید،قرعه: جلسه اول( متن صوت)  جلسه دوم( متن صوت) جلسه سوم( متن _ صوت) جلسه چهارم( متن _ صوت) جلسه پنجم( متن _ صوت) جلسه ششم( متن صوت) جلسه هفتم( متن _ صوت) جلسه هشتم( متن صوت) جلسه نهم( متن _ صوت)