رجال

این درس از تاریخ ۶ دی ۹۵ شروع شده و هفته ای یک جلسه ساعت ۱۱ روزهای دوشنبه در مدرس مرحوم ایت الله تبریزی برقرار است.

جلسه اول  – جلسه دومجلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم – جلسه ششمجلسه هفتمجلسه ۸م جلسه ۹م  –جلسه ۱۰مجلسه ۱۱م

( تقریر جلسه دوم و سوم)

(تقریر جلسه چهار و پنج)

تقریر جلسه ششم

تقریر جلسه هفتم

اخرین اپدیت۱۱ اردیبهشت  ۹۶