رجال

این درس از تاریخ ۶ دی ۹۵ شروع شده و هفته ای یک جلسه ساعت ۱۱ روزهای دوشنبه در مدرس مرحوم ایت الله تبریزی برقرار است.

جلسه اول  – جلسه دوم