شرائط جریان اصول

  1. شرائط الاصول-رجایی
  2. لاضرر: رجایی     علم الهدی

صوت اصول عملیه

به زودی صوت جلسات تفکیک شده این ابحاث در سایت بارگذاری خواهد شد