عام و خاص

 نوشته استاد

صوت بارگذاری شده در گوگل درایو

 

تعریف- الفاظ عموم

جلسه اول –جلسه دوم–  جلسه سوم جلسه چهارمجلسه پنجم – 

نکره فی سیاق النفی

جلسه اول جلسه دومجلسه سومجلسه چهارم

العام المخصص

جلسه اول –جلسه دومجلسه سومجلسه چهارم جلسه ۵مجلسه ۶مجلسه ۷م جلسه ۸م

اجمال خاص

جلسه اول –جلسه دومجلسه سومجلسه چهارمجلسه ۵م جلسه ۶مجلسه ۷م جلسه ۸م جلسه ۹مجلسه ۱۰م – جلسه یازدهمجلسه دوازدهم جلسه ۱۳مجلسه ۱۴م جلسه ۱۵م – جلسه ۱۶مجلسه ۱۷م – جلسه ۱۸م جلسه ۱۹م جلسه ۲۰مجلسه ۲۱مجلسه ۲۲م –  جلسه ۲۳م

عمل به عام قبل از فحص

جلسه اول –جلسه دوم جلسه سومجلسه چهارمجلسه ۵مجلسه ۶م جلسه ۷م جلسه ۸م جلسه ۹مجلسه ۱۰م

الخطابات الشفاهیه

جلسه اول –جلسه دومجلسه سوم

ثمرتان

یک جلسه

رجوع عام به ضمیر

یک جلسه

 

تخصیص به مفهوم مخالف

جلسه اول –جلسه دومجلسه سومجلسه چهارمجلسه ۵م جلسه ۶م

تخصیص الکتاب بالخبر الواحد

جلسه اولجلسه دوم

عام وخاص مختلفان

جلسه اول جلسه دومجلسه سومجلسه چهارمجلسه ۵م جلسه ۶م   -جلسه ۷م جلسه ۸م جلسه ۹مجلسه ۱۰م جلسه یازدهمجلسه دوازدهم جلسه ۱۳م جلسه ۱۴م

 

اصاله عدم التخصیص لاثبات التخصص

جلسه اول –جلسه دوم جلسه سوم