عضویت در گروه وکانال تلگرامی استاد

عضویت در گروه تلگرام  جهت مباحثه وتبادل نظر در دروس:

مباحث استاد احمدی شاهرودی

کانال استاد  احمدی شاهرودی در تلگرام:

کانال استاد احمدی شاهرودی