فقه-متن دوشنبه ۱۹/۷/۹۳-احمدی

دوشنبه۱۹/۸/۹۳

خلاصه درس

استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی قاعده امکان پرداخت

زن مبتدئه یاناسیه اگرخونی ببیندکه واجب صفات حیض نیست وفرض شده است که سه روزخون دیده. ایاحکم به حیضیت می شودیاخیر؟

خونی که مرددشده بین حیض واستحاضه واحتمال داشته باشدکه بتواندحیض باشداین خون حیض است به خاطرقاعده امکان

دلیل قاعده امکان:۱.اجماع

مناقشه مرحوم خوئی به اینکه اجماع مدرکی است

مناقشه مرحوم حکیم:چطورادعای اجماع می کنیدوحال انکه مسئله محل اختلاف است مثلاسیدمرتضی و شیخ اعظم دراین مسئله حکم به حیضیت نکرده اند

۲.غالب خون هایی که زنهامی بینندخون حیض است

اشکال:این دلیل موجب ظن است ودلیلی برحجیت ان نیست

۳.اصاله السلامته:اصل دراشیاءاین است که سالم است واستحاضه یکنوع مریضی است وبه خاطرعلتی خارج می شودومنشاءاصاله السلامت غلبه است

مناقشه:درست است که استحاضه عیب است ولکن دراکثرخانمهاموجوداست ودرواقع غلبه داردکه دراین صورت اصاله السلامت درجهت استحاضه جاری می شودمثل عبیدی که ختنه نشده وازبلادکفرامده است

۴.استصحاب عدم استحاضه جاری می شود

مناقشه:بااین استصحاب استصحاب عدم حیضیت تعارض می کندثانیااستصحاب عدم استحاضه لازمه عقلیش این است که حیض باشدواین هم مثبت است

۵.روایات:درروایات ازدوجهت بحث می شود۱.روایاتی هست که دلالت برمدعاکند

۲.مانعی وجودنداشته باشد

اماجهت اول:روایت۱:ح۱باب۳۰:محمدبن یعقوب عن عده من اصحابناعن احمدبن محمدوابی داودجمیعا عن الحسین بن سعیدعن النضربن سویدوفضاله بن ایوب عن عبدا…بن سنان عن ابی عبدا…(علیه السلام)انه سال عن الحبی تری الدم اتترک الصلاه؟فقال:نعم ان الحبلی ربماقذفت بالدم ورواه الشیخ باسناده عن الحسین بن سعیدمثله.

وجه دلالت:دمی که احتمال داده شده است که حیض باشدحمل می شودبرحیضیت واین همان قاعده امکان است وکلمه ربماکه امام درتعلیل ذکرکرده دلالت براین می کند

نکته:درست است که این روایت درزن حامله است ولکن به غیرحامله هم سرایت داده می شودبه خاطر اولویت چون حیض درحامله کمتراست

روایت۲:ح۲باب۶:وعن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیرعم یونس بن یعقوب قال:قلت لابی عبدا…

(علیه السلام)المراه تری الدم ثلاثه ایام اواربعه قال:تدع الصلاه قلت:فانهاتری الطهرثلاثه ایام اواربعه قال: تصلی قلت فانهاتری الدم ثلاثه اواربعه(ایام خ)قال:تدع الصلاه قلت:فانهاتری الطهرثلاثه ایام اواربعه قال: تصلی قلت فانهاتری الدم ثلاثه ایام اواربعه قال:تدع الصلاه تصنع مابینهماوبین شهرفان انقطع عنهاالدم والافهی بمنزله المستحاضه محمدبن الحسین باسناده عن الحسین بن سعیدعن ابن ابی عمیرمثله.

صدرروایت(تدع الصلاه)دلالت می کندکه دم محتمل حیض است واین همان قاعده امکان است

ان قلت:ذیل این روایت قابل اخذنیست به حاطراینکه حیض شرطش ان است که ازحیض قبلی ده روز فاصله داشته باشد

قلت:تبعض درحجیت جاری می شودوفقط صدرروایت رامی گیریم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *