فقه-متن دوشنبه ۲۸/۷/۹۳-احمدی

دوشنبه۲۸/۷/۹۳
استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی فرع چهارم(تاخرها)درمساله۱۵پرداختند
• اگردم متاخرواجدصفات حیض باشدحکم به حیضیت می شودبلافرق بین اینکه دم مسبوق به حیض باشد مثل اینکه می بینددم درعادتش سپس قطع می شودوبعدازعادت می بیند وبین اینکه مسبوق به حیض نباشدمثلادم درایام عادت ندیدوبعدازایام دیدبلافرق بین یوم اویومین اوازید
امااگرفاقدصفات باشدمعروف این است که حکم به حیضیت می شودوادعای اجماع هم شده
مرحوم خوئی مناقشه کرده به اینکه لاممکن الاعتمادفی الحکم بالحیضیه فی المساله علی الشهرولاعلی الاجماع المنقول لوکان
دودلیل دیگربرایادعای خودذکرکرده اند:
۱.وجه اعتباری:به اینکه صفره درایام عادت حکم می شودبه حیضیش پس به طریق اولی حکم می شودبه حیضیت زمانی که موخربشودازایام عادت
به خاطراینکه دم باتاخیرقوتش هنگام خروج بیشتراست چراکه دررحم جمع شده وقوتش بیشتراست از دم غیرمتاخر
وفیه:انه مجردوجه استحسانی
۲.مرحوم شیخ اعظم می فرمایدکه ازتعلیل امام درروایت موثقه(فانه ربمایعجل بهاالوقت)یعنی تعجیل و عدم انضباط درخروج دم امریست محتمل پس زمانی که عدم انضباط محتمل است دردم حیض پس همان طورکه احتمال می دهی درتقدمش برعادت وهمچنین احتمال می دهیم درتاخیرش ازعادت پش همان طور که درحالت تقدم حکم به حیضیت می کنی درحالت تاخیرهم حکم به حیضیت می کنی
وفیه اولاقیاس است
ثانیااینکه روایت می گویدموخرمی شودیعنی تاخیرسنجیده می شودبه اول عادت نه نسبت به اخرعات مثلااگرزن خون می بیندازیوم ثالث تاعاشره ازهرماه ووقتی که می گویندخون موخرشد ازیوم ثالث به یوم اویومین یعنی خون دیده درروزچهارم یاپنجم نه اینکه خون دیده درروزیازدهم
ثالثا:اخباری که دلالت می کندصفره بعدازحیض حیض نیست
مرادازبعدحیضهادرروایت موثقه یعنی حیض که درخارج محقق می شودبنابراین اگرکسی درایام عادت خون دید و قطع شدواگرمجدداخون دیدحیض نیست نه اینکه عادتش به تاخیربیافتد
مناقشه مرحوم حکیم:این بیان خلاف ظاهرروایت است
ودرروایت مضمره هم امده است حیض بعدازحیض حیض نیست ومرادازبعدازحیض یعنی بعدازخون حیض نه ایام حیض ولذاصدرهم به این معناست که قبل ازخون حیض نه قبل ازایام حیض
ازکجازن بایدبفهمدکه دوروزقبل ازعادت این خون خون حیض است درصورتی که علم داشته باشد که حیض می بیندبنابراین اگرشک داشته باشدنمی شودگفت که خون حیض است
خلاصه این روایات دلالت می کنداگرموخرشدحیض نیست
صاحب المدارک:اگراجماع نباشداین خون حیض نیست
نظراستاد:اگراجماع باشدحرف صاحب المدارک درست است واگراجماع نباشدحیض نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *