فقه-متن دوشنبه۳/۹/۹۳-محمدحسن احمدی

دوشنبه۳/۹/۹۳

خلاصه درس

استادحفظ ا…دراین جلسه به بیان مختارخوددرمسئله۱۸پرداختند

۱.درجایی که زن سه روزمتوالی خون ببیندسپس قطع شودومجدداخون ببیندومجموع ازده روزتجاوزنکندمرحوم صاحب عروه می فرمایددوطرف حیض است

استاد:درذیل این فرع چندشق تصورمی شود

۱.اگراین خون درایام عادت باشدویابه صفات حیض باشدواین دو خون حیض است وکلام صاحب عروه دراین شق تمام است

شق دوم:اگردرایام عادت نباشدوبه صفات حیض هم نباشدچراحمل برحیض بشود

علت اینکه این خون می تواندحیض باشداطلاق صحیحه محمدبن مسلم ح۳باب۱۱می باشد

وعنه عن ابیه عن ابی عمیرعن جمیل عن محمدبن مسلم عن ابی جعفر(علیه السلام)قال:اذارات المراه الدم قبل عشره ایام فهومن الحیضه الاولی وان کان بعدالعشره فهومن الحیضه المستقبله.

وصدراین روایت اطلاق داردواین شق رامی گیردومرادازعشره عشره طهراست

مناقشه استاد:این روایت اگرچه این شق راشامل می شوداماشقوق دیگری که الان ذکرمی کنیم راشامل نمی شود

شق سوم:اگردوتاخون درایام عادت نباشدویاخون درایام عادت باشدولی به صفات حیض نباشد

صحیحه این دوموردراشامل نمی شود

ان قلت:این صحیحه اطلاق داردوحکم می کندبه حیض بودن این خون واین دوموردراشامل می شود

قلت:اطلاق این صحیحه باروایت الصفره فی غیرایامهالیس بحیض تعارض داردوبعد ازتعارض رجوع به اخبار صفات می کنیم مضافابه اینکه این روایت درمقام بیان این نیست که کدام خون حیض است بلکه فرض شده است حیض بودن خون وبعدسوال شده است

خلاصه:دراین شق حکم به حیض بودن نمی کنیم

شق چهارم:خون خارج ازعادت فاقدصفات باشدوخونی که واقع شده است درعادت چه فاقدوچه واجد صفات باشد

به چه دلیل هردوخون راحمل برحیضیت کرده ای واطلاق صحیحه این شق رانمی گیرد

ولوسلم که می گیردمعارض داردکه توضیحش گذشت

درشق سوم وچهارم به عموم اخبارصفات تمسک می کنیم واین خون رااستحاضه قرارمی دهیم

فرع دوم درمسئله

اگرمجموع ازده روزتجاوزکندویکی ازاین دوخون درایام عادت باشددون دیگری مرحوم صاحب عروه می فرمایدانچه که درعادت دیده شده حیض است

وجه حکم به حیضیت

به خاطرتقدم داشتن عادت برصفات وبرای این قاعده مرحوم شیخ مرتضی حائری به دوروایت تمسک کرده است

۱.مرسله طویله باب۵ح۱

   درذیل این روایت امده است که احتیاج نیست به صفات خون نگاه کندواگردوتاخون دیدویکی درایام عادت باشددراین صورت اگرایام عادت رامی شناسدخون درایام عادت راحیض قراردهدوازاین فهمیده می شودعادت مقدم است برصفات

مناقشه دراین روایت:این روایت مال مستمربهاالدم است ومانحن فیه راشامل نمی شودوجای تعدی به مانحن فیه نیست

جواب ازمناقشه:دراین روایت قرائنی است که می شودتعدی بکنیم

۱.مقتضای صدرروایت این است که موردسنت مذکوره(هذه سنه النبی فی التی تعرفه ایام اقرائها)مطلق است وشامل هرکسی که عادت معروفه داردومقیدنشده است به مستمرالدم

قرینه دوم:قوله (مااحتاجت الی معرفه الی یوم الدم)یعنی غیرازعادت مستمربهاالدم بایدرجوع کندبه تمییز مفهومش این است که صاحب عادت رجوع به تمییزنمی کند

روایت دوم که دلالت می کندعادت مقدم است ح۱باب۱ازابواب استحاضه

محمدبن یعقوب عن محمدبن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن عمادبن عیسی وابن عبی عمیرعن معاویه بن عمارعن ابی عبدا…(علیه السلام)قال:المستحاضه نتظرایامهافلاتصلی فیها

مرادازمستحاضه اعم است ازمستمرالدم وشامل غیرش هم می شودبه قرینه روایت صفوان ح۳باب۱

((هذه مستحاضه)) فی المراه التی مکثت عشره ایام تری الدی ثم طهرت فمکثت ثلاثه ایام طاهراثم رات الدم بعدذلک

ان قلت:این روایت(معاویه بن عمار) معارض داردکه همان اطلاق اخبارصفات است که مضمونش این است که صفره حیض است چه درعادت چه درغیرعادت

قلت:این دوباهم تعارضی ندارندبلکه روایت معاویه بن عمارتخصیص می زنداطلاق را

نظراستاد:ایام عادت مقدم است به همان دودلیل شیخ مرتضی حائری

 

 

 

                                                        

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *