فقه-متن شنبه۱/۹/۹۳-محمدحسن احمدی

شنبه۱/۹/۹۳

خلاصه درس

استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی شش صورتی که درذیل مسئله۱۸بیان شدپرداختند

صورت اول:اینکه صاحب عروه ایام عادت رامقدم کردبرصفات وفرمودندخون درایام عادت حیض است ولو به صفات حیض نباشدوخون درغیرایان عادت حیض نیست ولوبه صفات حیض باشد

نظراستاد:تقدم ایام عادت برصفات درجایی صحیح است که هردوخون به صفات استحاضه باشد(صفره)ویا هردوبه صفات حیض باشددراین دوفرض خونی که درایام عادت است حیض است وکلام صاحب عروه تمام است

امااگرخون درایام عادت صفره ودرغیرایام عادت حمره باشددلیلی نداریم که خون اول حیض ودومی استحاضه(روایتی نداریم که بگویدحمره درغیرایام حیض حیض نیست ولذاکلام صاحب عروه دراین فرض ناتمام است

ان قلت:مرسله یونس دلیل براین است که حمره درغیرایام حیض حیض نیست

قلت:این روایت سندندارد

لوسلمناعامی داریم که دلالت کندخون درغیرایام حیض حیض نیست ویاقائل بشویم به اینکه روایت سندش تمام است مع ذلک کلام صاحب عروه ناتمام است به خاطراینکه این عام(خون درغیرایام چه حمره چه صفره)حیض نیست باعام دیگرکه می فرمایدحمره چه درایام وچه درغیرایام حیض است این دوعام عموم وخصوص من وجه است ودرحمره درغیرایام عادت تعارض می کنندوبعدازتعارض دیگردلیلی نداریم براینکه خون درغیرایام عادت حیض نیست

بنابراین در خون اول وخون دوم بایداحتیاط کندودرنقاءمتخلل هم بایداحتیاط کند

صورت دوم:اینکه بعضی هاتفسیل دادندبین عادت وقتیه وعددیه درست نیست وگفته اندذات عادت عددیه قرارمی دهدعددایام عادتش راحیض به خاطرروایت باب۳ح۴

مناقشه استاد:ایام عادت ظهورش دروقتیه است وظاهرروایت به وقتیه صدق می کندنه برعددیه ومرادازایام عادت یعنی ایام خاص وکسی که هفت روزخون می بیندولی وقتش رانمی داندازکجامی داندکه ایام عادتش است

صورت سوم:درصورتی که درصفات باهم مساوی باشندمرحوم صاحب عروه فرموده است که اولی به احتیاط مستحب حیض است

مناقشه استاد:بیان مناقشه درجلسه قبل گذشت

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *