فقه- متن یکشنبه ۲۰/۷/۹۳- احمدی

یک شنبه۲۰/۷/۹۳

خلاصه درس

استادحفظ ا…:دراین جلسه به بررسی عادت مرکبه پرداختندواینکه عادت مرکبه عادت حساب می شودکما ذهب الیه السیدالیزدی ویاحساب نمی شودکماذهب الیه السیدالخوئی

مساله۱۱:لایبعدتحقق العاده المرکبه کمااذارات فی الشهرالاول ثلاثه وفی الثانی اربعه وفی الثالث ثلاثه وفی الرابع اربعه اورات شهرین متوالیین ثلاثه وشهرین متوالیین اربعه ثم شهرین متوالیین ثلاثه وشهرین متوالیین اربعه فتکون ذات عاده علی النحوالمزبورلکن لایخلوعن اشکال خصوصافی مثل الفرض الثانی حیث یمکن ان یقال ان الشهرین المتولیین علی خلاف السابقین یکونان ناسخین للعاده الاولی فالعمل بالاحتباط اولی نعم اذاتکرت الکیفیه المذکوره مراراعدیده بحیث یصدق فی العرف ان هذه الکیفیه عادتها وایامهالااشکال فی اعتبارهافالاشکال انماهوفی ثبوت العاده الشرعیه بذلک وهی الرویه کذلک مرتین.

مقتضی قاعده برای عادت مرارابایدباشدولی شارع درناحیه ثبوت دوماه تعبدفرموده ولی درناحیه زوال تعبدنکرده

عادت بسطیه:ماه اول۶روزماه دوم۶

عادت مرکبه:۱.ماه اول۶روزماه دوم۵روز

ماه اول۶روزماه دوم۶روزماه سوم۷روزماه چهارم۷روزهردوماه/ دوبارتکرارمی شود

صاحب عروه درمرکبه اشکال کردخصوصادرفرض دوم ولذامی فرمایدالاحوط

ولی اگرمراراتکراربشودوعرفاصدق بکندایام عادتش است

(ماه فرد۵روزماه زوج۶روز)

ولی دردوماه مرکبه:ان قلت داردمخصوصادوماه

خوئی به هردوقسم اشکال کرده:۱.عادت شرعیه دوماه دوماه۲.مراراتکراربشودوعادت عرفاصدق می کند

شمابه خاطرروایت می گویی ایامک:ولی خوئی می گویدایام مضبوطه والالازم است همه عادت مرکب داشته باشند

ظاهرشهران یعنی دوتاشهرمتصل ومتوالی مخصوصادرمرسله یونس

تذکر:اگرچه عادت مرکبه اجمالی است ولی این اجماع مدرکی است

اصل عدم عادت مرکبی ولکن بایداحتیاط کرد

اسنادحق باصاحب عروه است

مخصوصاتعلیل امام(ع)صلاتک:وایام اقرائک صدق می کند

ماه اول۵روزماه دوم۶روزماه سوم۷روز.دراین هم اگرتکراربشودبعیدنیست بگوییم عادت مرکبه

واحتیاط مسنجی صاحب عروه اشکال ندارد

مساله۱۲:قدتحصل العاده بالتمییزکمافی المراه المستمره الدم اذارات خمسه ایام مثلابصفات الحیض فی اول الشهرالاول ثم رات بصفات الاستحاضه فحینئذتصرذات عاده عددیه وقتیه واذارات رات فی اول الشهرالاول خمسه بصفات الحیض وفی اول الشهرالثانی سته اوسبعه مثلافتصیرحینئذذات عاده وقتیه واذارات فی اول الشهرالاول خمسه مثلاوفی العاشرمن الشهرالثانی مثلاخمسه بصفات الحیض فتصیرذات عاده عددیه.

۱.عادت بالوجدان۲.بالتمیزالصفات.هرماه چهارروزدرماه:۱.هفت روزاول به صفات حیض۲.هفت روز دوم به صفات استحاضه

صاحب عروه می فرماید:عادت به تمیزی حاصل می شود

خوئی اشکال کرده عادت بالتمیزاشتباه است چون درمرسله طولیه امده وانقطع الدم

استادحفظ ا…:ظاهرامرهمان است مرحوم خوئی است وعادت به تمیزنداریم

به خاطرمخصص(مرسله وموثقه) خارج شدیم برای زنی که عادت وجدانی داردولی برای غیرازان دلیل نداریم که ازتحت اخبارصفات خارج بشویم

شیخ اعظم عادت به صفات راقبول کرده ولی یک صورت رااسثناءکرد

ماه اول۱۲روز:۸روزسیاه مابقی زرد

ماه دوم۱۲:هشت روزحارومابقی زرد

این عادت به صفات محقق نیست بلکه معتبراست مثل هم باشدواماره اش یکسان باشدهردوسیاه ویاهردو حاروعادت به تمیزی رانقض کرد

نکته:مرحوم خوئی می فرماید:اگرگفتیم عادت به تمیزمنعقدنمی شودنه اینکه اماره فاتم مقام علم موضوعی نمی شود

درتمیزبه صفات اماره فاتم است که۷روزصفات حیض رادارد۲.اماره فاتم مقام علم موضوعی می شود

کبری برمقام تطییق نمی شودخون قبل ازده روزقطع نشوداین ظاهرروایات این است که:اگردوماه مثل هم باشدمی شودحیض ونه اینکه بیشترازده روزتجاوزکند

مرحوم تبریزی رحمه ا….:عادت به تمیزراقبول داردولی لایخلوالاشکال

استادحفظ ا…:ولکن مساله مبتنی براحتیاط است.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *