فقه-متن یکشنبه ۲/۹/۹۳-محمدحسن احمدی

یک شنبه۲/۹/۹۳

خلاصه درس

استادحفظ ا…دراین جلسه به بیان  وجوحی که مرحوم حکیم برای تقدم عادت برصفات بیان کرده است پرداختند

وجه اول:امام درزنی که مستمرالدم است فرموده است که بایدبه مقدارعادت اخذبکندونفرمودده روزیابه مقدارصفات اخذبکندازهمین جامعلوم می شودعادت مقدم است

مناقشه استاد:مستمرالدم مال جایی است که زن خونی دیده وهمه اش رانمی تواندحیض قراربدهدوامام درچنین مواردی عادت عددیه رامقدم داشته است وبحث مادرعادت وقتیه است

وجه دوم:صحیحه صفوان ح۳باب۱ازابواب استحاضه

وعنه عن الفضل عن صفوان بن یحیی عن ابی الحسن(علیه السلام)قال قلت له:اذامکث المراه عشره ایام تری الدم ثم طهرت فمکثت ثلاثه ایام طاهراثم رات الدم بعدذلک اتمسک عن الصلاه؟قال:لاهذه مستحاضه تغتسل وتستدخل قطنه بعدقطنه وتجمع بین صلاتین بغسل ویاتیهازوجهاان اراد.

امام دراین روایت اولی راحکم به حیضیتش کردودومی راحمل براستحاضه وازاینجامعلوم می شودایام عادت مقدم است برصفات

مناقشه استاد:دراین روایت نداردکه اولی درایام عادت بوده است بلکه این روایت برعکس دلالت می کند به اینکه اولی حیض است ودومی استحاضه چه درایام عادت وچه درغیرایام عادت

استادمی فرمایدکه درفرع اول درمسئله۱۸(ان کان احدهمافی ایام العادت)احتیاج به این قیدداردکه اگریک روزیادو زوزقبل ازایام عادت باشدیابعدازایام عادت

تتمه ای بربحث معارضه موثقه سماعه باصحیحه محمدبن مسلم

مرحوم تبریزی موثقه سماعه را(ربماتعجل بهاالوقت)مقدم دانسته برصحیحه محمدبن مسلم(الصفره فی ایامهاحیض وفی غیرایامهاتوضات)

وجه تقدم:ظهورتعلیل اقوااست شایدمرادش همان حکومت است

موثقه حاکم است ومرادازربماتعجل معنایش این است که خونی که جلوافتاده این رامن ایام عادت قراردادم وبااین تفسیری که برای ربماتعجل شده است دایره صفره درایام عادت راتنگ می کند(یعنی اگروقت جلو بیایداین صفره می شوددرایام عادت

مناقشه استاد:مرادازربمااین است که این ماه جلوانداخته ام یعنی قبل اززمان عادت خون دیده ام نه اینکه این خون که جلوافتاده است درایام عادت است

واین معنایی که شماکرده ایدخلاف ظاهرروایت است وزن ازوظیفه فعلی سوال می کندوامام درمقام بیان وظیفه فعلی است

نکته:اگریک روزیادوروزجلوبیافتداین خون حیض است اگرچه هم درزمان عادت خون ببیند

امابیشتراز دو روزاگرجلوبیافتدودرزمان عادت خون نبیندامام وظیفه این زن رااین قرارداده است که این خون حیض است نه اینکه این خون درایام عادت است

نتیجه:موثقه سماعه مطلق است چه صفره وچه غیرصفره وصحیحه مطلق است چه عادت جلوبیافتدچه نیافتدواین دوباهم عموم من وجه اندوباهم تعارض می کنندنه اینکه موثقه حاکم است    

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *