فقه-متن چهارشنبه۲۱/۸/۹۳-محمدحسن احمدی

چهارشنبه۲۱/۸/۹۳

خلاصه درس

استادحفظ ا…دراین جلسه به بیان روایاتی که مفادش معارض است باقاعده امکان پرداختندودلالت این روایات رابررسی کردند

مرحوم اقای خوئی دلالت روایاتی که برقاعده امکان دلالت می کندراتمام می داندولکن این روایات معارض داردبخلاف مرحوم گلپایگانی که دردلالت این روایات(روایات دال برقاعده امکان)خدشه کرده است

وروایات مانعه درجلسه گذشته بیان شدخلاصه بحث دیروز:درروایات اخبارصفات درباب۴چنین امده است که صفره درغیرایام عادت حیض نیست ودرمقابل روایات دلالت می کندکه هردمی که مردداست بین حیض و استحاضه اگرشرایط حیض راداردحمل می شودبرحیض بودن مثل باب۳۰ح۱

امادراین روایات مانعه(اخبارصفات)مرحوم حکیم مناقشه کرده است وفرموده است که مختص است به مستمرالدم(کسی که همیشه خون می بیند)نه کسی که خونش قطع شده وبعدوصل می شود

استادحفظ ا…این مناقشه راناتمام می داندچراکه درست است که روایت ازمستمرالدم سوال شده است ولکن جواب امام مطلق است وبعبارت دیگرموردمخصص نیست وسوال مخصص کلام امام نیست

خلاصه:کسانی که قاعده امکان راقبول کرده اندوبراخبارصفات مقدم دانستنداخبارصفات راحمل برغلبه کرده اندولکن استاداین حمل راخلاف ظاهرمی داند

نظراستاد:قاعده امکان بااینکه دلیلی نداردمع ذلک فقهابه قاعده امکان برای فتوادادن تمسک کرده اند ولکن ماسرش رانفهمیدیم

تذکر:اینکه گفتیم صفره درغیرایام عادت حیض نیست ولکن درایام عادت این صفره حیض است مربوط است به صاحب عادت غیرحبلی

اماصفره ای که حبلی درایام عادت می بیندایامحکوم است به حیضیت یامحکوم نیست به حیضیت ولواینکه درایام عادت باشد؟

جواب:مقتضای اخباری که واردشده است درصفره درایام عادت حیض است چه حبلی چه غیرحبلی باب۴ح۱

مقتضای این اخبارمفادهمان قاعده امکان است

ودرمقابل اخباری که واردشده است درصفره ای که زن حامله می بیندحیض نیست چه درایام عادت چه غیرایام باب۳۰ح۶و۱۶

(بابیان معارضه بعبارت واضحتر.اخبارصفات که دلالت برقاعده امکان می کندمعارض است بااخباری که درمورد صفره حبلی واردشده است)

این دوطائفه باهم تعارض می کنندونسبتشان عموم من وجه است ومحل تعارضشان درزن حامله ای که درایام عادت صفره می بیندومقتضای قاعده تقدم طائفه اولی است ووجه تقدم طائفه اولی این است که روایتی ازیونس ذکرشده است که کل مارات المراه فی ایام حیضهامن صفره اوحمره فهومن الحیض باب۴ح۳ ولکن مرحوم خوئی این حدیث راازناحیه یونس که ازبعضی ازاصحاب ذکرکرده ضعیف دانسته

وقائل شده است به اینکه بعدازتساغط رجوع می کنیم به عام فوقانی که همان اخبارصفات است واگراز عام فوقانی چشم پوشی کردیم رجوع می کنیم به عمومات ومطلقات ادله تکالیف که نمازرابرهرمکلف واجب می داندوحکم به حیضیت نمی شود    

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *