فقه-متن ۲۷/۸/۹۳-محمدحسن احمدی

سه شنبه۲۷/۸/۹۳
خلاصه درس
استادحفظ ا…دراین جلسه به شش صورت که درذیل مسئله۱۸ امده است پرداختند
اصل مسئله وان تجاوزالمجموع ان العشره
صورت اول:اگرمجموع دمین وایام نقاءبیشترازده روزباشدمثلا:زنی پنج روزخون ببیندوپنج روزپاک بشود سپس پنج روزخون ببینددراین صورت صاحب عروه می فرماید:دوخون حمل برحیضیت می شود
مرحوم سیدخوئی قائل به تفسیل شده است ومی فرماید:اگردو خون واجدبرای شرایط باشندحمل بر حیضیت می شودبه خاطراینکه مانعی نیست ازحمل برحیضیت بعدازوجوداماره برحیض بودن دوخون و فاصله اقل طهربعدازدوخون
واگراقل طهربین دوخون فاصله نشوددراین صورت بایدطرفی که ترجیح داردرامقدم کنیم به خاطراینکه ممکن نیست حکم به حیضیت جمیع چون که لازم می ایدزیادی حیض ازده روزولذابایددم اخرراحمل بر استحاضه کرد
صورت دوم:اگردوخون درایام عادت نباشدوهیچکدام متصف به حیض نباشدحکم به عدم حیضیت می شودواگریکی ازانهاواجدصفات حیض باشدحکم برحیضیت می شود
صورت سوم:اگرهردو خون واجدصفات باشندایاحکم می شودبه حیضیت خون اول دون ثانی یاحکم می شودبه تاخیرکماذهب الیه صاحب العروه یاحکم نمی شودبه حیضیت هیچکدام به خاطرتعارض وبعداز تعارض ساقط می شوندچونکه حکم به حیضیت هردوممکن نیست
وازطرفی دلیل خاصی برحیضیت یکی ازان دو اقامه نشده است
پس دزنتیجه ممکن نیست تمسک به عمومات ادله حیض دران دوباهم به خاطرمحذور(حیض بیشترازده روزباشد)وممکن نیست تمسک به عمومات دریکی ازان دوبه نحومعین چون که ترجیح بلامرجه است
مرحوم خوئی دراین صورت حکم به حیضیت خون اول کرده است دون ثانی به خاطراینکه اصل جاری در سبب مقدم است براصل درمسبب ودرمانحن فی حکم به حیضیت خون اول رفع می کندشک درحیضیت خون دوم راولاعکس
توضیح:اثارشرعی حیضیت خون اول این است که خون دومی که زن می بینداگرقبل ازده روزباشداین خون ازحیضه سابقه است واگربعدازده روزباشداستحاضه است واگربعدازده روزوبعدازتخلل اقل طهربین این دوخون باشداین خون دوم حیضه مستقله است
خلاصه:اثارحیضیت خون اول حکم به حیضیت خون دوم نمی کندبخلاف حیضیت خون دوم چرا که حیضیت خون دوم مترتب نیست برعدم حیضیت خون اول شرعامگرازجهت ملازمه عقلیه
نتیجه:حکم به حیضیت خون اول رفع می کندشک درحیضیت خون دوم راومعارضه ای بین این دونیست
وهمچنین بین این دوتاخیری نیست زیراکه دلیلی نداریم که دلالت کندبراینکه اختیارحیض به دست زن است بلکه تعین دو اول به عنوان حیض بودن دون ثانی به خاطراین است که شک دران دوازباب شک سببی ومسببی است
مناقشه استاد:اگرخون اول حیض شدخون دوم می شوداستحاضه وشمافرمودیدترتبش شرعی است ازکجا وکدام روایت
خلاصه:خون اول حیض باشددومی هم می تواندحیض باشدوحق باصاحب عروه است
واین که چرااحتیاط استحبابی کرده است شایدبه خاطراین باشدکه درباب تزاحم یکی ازمرجهات اسبقیت زمانی است وخون اول اسبق است ولکن چون این مرجح راقبول نداردحکم به احتیاط
صورت چهارم:زمانی که باشدبعضی ازیکی ازدودم درعادت مثل اینکه فرض کنیم زنی صاحب عادت وقتیه است ودردهم هرماه حیض می بیندحال اگردرروزششم خون ببیندتاروزیازدهم وپاک شودبعدازان به مدت شش روزسپس خون دیگری به مدت پنج روزببیندواین خون دوم خارج ازعادت است وخون اول بعضی از ان واقع شده است درایام عادت
مقتضای اخباروارده این است که عادت مقدم است برترجیح به صفات( ابواب الحیض باب۴)ماتراه المراه من صفره اوحمره فی ایام عادتهافهوحیض
صورت پنجم:اگربعضی ازهریک ازدوخون درایام عادت باشدوطرف اول ازایام عادت باشدوقابلیت برای حیض بودن راداشته باشدبه اینکه سه روزیا بیشترباشددراین صورت خون دوطرف حمل برحیضیت می شودودرایام نقاءبایداحتیاط شودوماقبل طرف اول ومابعدطرف دوم استحاضه است به خاطراینکه خونی که درایام عادت است درروایت ازحیضه اولی شناخته شده است ودرایام نقاءاختلاف است
صورت ششم:مثل صورت پنجم است الااینکه خون درطرف اول کمترازسه روزاست که مرحوم صاحب عروه دراین صورت درجمیع ایام دوخون احتیاط کرده ودرایام نقاءجمع کرده بین دووظیفه(زن حائضه ومستحاضه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *