فقه-متن ۵/۹/۹۳-محمدحسن احمدی

چهارشنبه۵/۹/۹۳

خلاصه درس

استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی قول سوم(تخییر)درفرع چهارم پرداختند

مرحوم صاحب عروه درفرع چهارم قائل به تخییرشده است

مرحوم حکیم می فرمایدکه ماباشیم ومقتضی قاعده هردوخون حیض است به خاطرقاعده امکان اماچون که مانع وجودداردنمی شودگفت هردوحیض است چراکه بینشان ده روزفاصله نشده است

وازطرفی یکی دون دیگری ترجیح بلامرجح است ولذاقائل به تخییرمی شویم

مناقشه استاد:چرااحتیاط نکنیم مثل اطراف علم اجمالی(قاعده امکان دهرطرف باطرف دیگرتعارض وتساقط می کندوبعداز تساقط بایداحتیاط کرد

نظراستاددرفرع چهارم:مانحن فیه دوران امربین تعیین وتخییراست(احدالدمین حیض است یابالخصوص یابالتخییر)ورفع مالایعلمون ازتعیین جاری می کنیم وقائل به تخییرمی شویم

ان قلت:اخبارصفات دریک طرف بااخبارصفات درطرف دیگرتعارض می کنندودیگرجای تخییرنیست بلکه بایداحتیاط کرد

قلت:برای جواب احتیاج به ذکرمقدمه ای است

مقدمه:اگردرتعارض بین دودلیل یک طرف خطاب مختص داشته باشدبعدازتعارض دواصل خطاب مختص که درمانحن فیه همان صحیحه صفوان است مقدم است

اصل جواب:دوجورمی شودجواب داد

۱.اخبارصفات درخون دوم بااخبارصفات درخون اول وصحیحه صفوان معارضه می کندبعدنوبت می رسدبه دوران بین تعیین وتخییر

۲.اخبارصفات دریک طرف بااخبارصفات درطرف دیگرتعارض می کنندوصحیحه می شودخطاب مختص وبه همان اخذمی کنیم وخون اول راحیض قرارمی دهیم

جواب استادازاشکال:اطراف علم اجمالی(علم اجمالی به حیض بودن احدالدمین)برای اخبارصفات وامارات ایاکل مخصص المتصل است یامنفصل است بعبارت دیگروقتی که اطلاق اخبارصفات به واسطه اطراف علم اجمالی تخصیص خورده است به نحومتصل حساب می شودیامنفصل

اگرمخصص متصل باشداخبارصفات مانحن فیه راشامل نمی شودوتعارض معنایی ندارد

امااگربه نحومنفصل باشدتعارض بین اخبارصفات دریک طرف بااخبارصفات وخبرصفوان تصورمی شودو بعدازتعارض دوران بین تعیین وتخییر وبرائت ازتعیین جاری می کنیم

دونکته ازاستاد

۱.اطراف علم اجمالی کل مخصص المتصل یامنفصل است این برای ماروشن نیست وظاهرافرقی نمی کند

۲.ایادرسیره عقلابه اطلاق خطاب مختص اخذمی کننداین هم محرز نیست

خلاصه نظاستاد:دراین فرع چون که دوران بین تعیین وتخییراست برائت ازتعیین جاری می کنیم وقائل به تخییرمی شویم

فرع پنجم:اگربعضی ازیکی ازدوخون درعادت باشدمرحوم صاحب عروه دراین فرع دوصورت راتصورکرده است

صورت اول:ان بعض سه روزویابیشترازسه روزاست این صورت دوفرض دارد

فرض اول:یاابتداخون اول درعادت است ویاانتهای خون اول  

 بررسی جایی که ابتداخون اول درعادت است

که دراین حالت کل خون اول حیض است ودومی استحاضه چراکه این زن این سه روزراحیض قرارداده ومابقی را(تااخرخون اول)به واسطه مدلول صحیحه محمدبن مسلم حیض قرارمی دهید(درروایت است که خون راجزءحیضه اولی حساب کنیم)

بررسی جایی انتهای(اخر) خون اول درعادت است  

سوال :دراین حالت به چه دلیل اول این خون حیض است

جواب:اگراول این خون به صفات حیض باشدبه خاطراخبارصفات می گوییم اول این خون حیض است

واگربه صفات استحاضه باشدبه خاطرقاعده امکان می گوییم اول این خون حیض است ودراخراین خون قاعده امکان جاری نمی شودتاشمااشکال بکنیدبین قاعده امکان دراول خون باقاعده امکان دراخرخون تعارض می کندچراکه اخرخون قطعاحیض است چون که درایام عادت قرارگرفته است

مناقشه استاد:این بیان برای کسانی خوب است که قاعده امکان راقبول دارنداماکسانی که قبول ندارندو اول این خون به صفات حیض نیست به چه دلیل حکم به حیضیت می کنند

فرض دوم:یاابتداخون دوم درعادت است ویاانتهای خون دوم

دراین فرض تمام انچه راکه درفرض اول گفتیم می اید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *