فقه-متن۲۶/۸/۹۳-محمدحسن احمدی

دوشنبه۲۶/۸/۹۳
خلاصه درس
استادحفظ ا…دراین جلسه به مسئله۱۶و۱۷پرداختند
مسئله۱۶:صاحبه العاده المستقره فی الوقت والعدداذارات العددفی غیروقتهاولم تره فی الوقت تجعله حیضا سواءکان قبل الوقت اوبعد.
توضح مسئله:
صاحب عادت وقتیه عددیه اگرعددرادرغیروقتش ببینددراین هنگام ایاحیض هست یاحیض نیست
مثلا:زنی که ازده ماه تاهفده ماه خون می بیندحال اگرازچهارم ماه تادهم ماه خون دیدحکمش چیست؟
اگرقاعده امکان راقبول داشته باشیم حمل برحیضیت می کنیم اگرچه هم صفات حیض رانداشته باشداما اگر
منکرقاعده امکان شدیم مثل مرحوم خوئی اگراوصاف حیض راداشته باشدحکم به حیضیت می کنیم ولی اگراوصاف رانداشته باشدحکم به استحاضه
استاددراین مسئله فرموده است که بایداحتیاط کردبااینکه منکرقاعده امکان هستیم
صاحب عروه می فرمایدحیض است
مرحوم خوئی تفسیل داده بین واجدصفات وغیرواجد
تذکر:رویت خون درغیروقت فرقی نمی کندکه قبل ازوقت باشدیابعدازوقت
مسئله۱۷:اذارات قبل العاده وفیهاولم یتجاوزالمجموع عن العشره جعلت المجموع حیضاوکذااذارات فی العاده وبعدهاولم یتجاوزعن تاعشره اورات قبلهاوفیهاوبهدهاوان تجاوزالعشره فی الصورالمذکوره فالحیض ایام العاده فقط والبقیه استحاضه.
دراین مسئله چهارفرع مطرح است
فرع اول:اگرزنی قبل ازعادت ودرعادت خون ببیندومجموعش ازده روزتجاوزنکندصاحب عروه حمل برحیضیت کرده است به خاطرقاعده امکان
مرحوم خوئی:فرموده است که بایداین خون صفات حیض راداشته باشدواگرصفات حیض رانداشته باشدباید تقدمش برعادت به یوم یایومین باشدبه خاطراینکه حکم دم قبل ازعادت به یوم یایومین حکم دم درایام عادت راداردپس درنتیجه صفره درایام عادت حیض است وهمچنین صفره قبل ازعادت یه یوم یایومین حیض است
وامااگرواجدصفات نباشدوتقدمش برعادت بیشترازدوروزباشددلیلی نداریم که حکم برحیضیت کنیم مگرقاعده امکان وقبلااین قاعده امکان راخدشه کرده ایم
ان قلت:درروایت ربماتعجل اطلاقش شامل موردی که زن صفره ای قبل ازایام عادتش به بیشتردوروزببیند می شود
قلت(خوئی):بعدازاینکه درروایات تصریح شده است به اینکه صفره قبل ازایام عادت درصورتی حیض است که به یوم یایومین باشددرغیراین صورت استحاضه است وباوجوداین روایات جای تمسک به روایت ربما تعجل نیست
فرع دوم:اگرزنی درعادت وبعدازعادت خون ببیندوتجاوزازده روزنکندصاحب عروه حکم به حیضیت کرده است
همان مناقشه خوئی دراین فرع هم می اید
فرع سوم:اگرزنی قبل ازعادت ودرعادت وبعدازعادت خون ببیندوتجاوزازده روزنکندصاحب عروه حکم حیضیت کرده است
مناقشه خوئی به این فرع هم وارداست
فرع چهارم:اگرخون زن تجاوزکندازده روزدرصورمذکور(سه فرع بالا)مرحوم صاحب عروه فرموده است که فقط درایام عادت حیض است وبقیه استحاضه
مناقشه خوئی دراین فرع هم می اید
مسئله۱۸:اذارات ثلاثه ایام متوالیات وانقطع ثم رات ثلاثه ایام اوازیدفان کان مجموع الدمین والنقاءالمتخلل لایزیدعن کان الطرفان حیضا.
اگرزنی سه روزمتوالی خون ببیندوبعدقطع شودومجدداسه روزدیگریابیشترخون ببیندومجموع دوخون ونقاء بیشترازده روزنباشدمرحوم صاحب عروه فرموده است که دوطرف راحیض ودرنقاءاحتیاط می کندبین توروک حائض ومستحاضه
مناقشه مرحوم خوئی: مرحوم خوئی می فرمایدکه احتیاط درنقاءمتخلل بین توروک حائض وطهراست نه استحاضه چون که این زن خونی ندیده درایام نقاء

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *