فقه-مکاسب

سب:

جلسه اول(صوت)**جلسه دوم(صوت)**جلسه سوم(صوت)**متن جلسه اول و دوم

غیبت:

جلسه ۱**جلسه ۲**جلسه ۳**جلسه ۴**جلسه ۵**جلسه ۶**جلسه ۷**جلسه ۸**جلسه ۹**جلسه ۱۰**جلسه ۱۱**جلسه ۱۲**جلسه ۱۳*جلسه ۱۴**جلسه ۱۵

 

غنا:

جلسه ۱** جلسه ۲** جلسه ۳** جلسه ۴** جلسه ۵

کذب:

جلسه ۱** جلسه ۲ ** جلسه ۳ **  جلسه ۴** جلسه ۵**