فهرست کامل تقریرات استصحاب

 

فهرست:

از ابتدای استصحاب تا شبهات حکمیه-رجایی

استصحاب در حکم جزئی-اشکال خویی بر احکام غیر مستمر-تفصیل در شک مقتضی ورافع-تفصیل بین حکم وضعی و تکلیفی -رمضانی

تفصیل بین شک در مقتضی و رافع-مختاریان

استصحاب در شبهات حکمیه واحکام عقلیه-مهدی احمدی

احکام وضعیه  خادمی   بادکوبه ای

تقریرات اقای سید مهدی هاشمی ( یک دو    تنبیهات یک  – تنبیهات دو )

لینک صوت اصول عملیه 

                    تنبیهات

تنبیهات استصحاب (صوت و تقریر تفکیک شده کل جلسات)

تنبیه اول-فعلیت یقین وشک-خادمی

تنبیه ۱ تا ۶ – رمضانی

تنبیه ۷تا۱۳- رجایی

تنبیه ۱۱ تا ابتدای فراغ-رمضانی

تنبیه ۱۴ وتتمه اشتراط بقاء موضوع-مختلف

تتمه دوم :ورود اماره بر استصحاب-نسبت بین استصحاب وسائر اصول وتعارض استصحابین-مختلف

قاعده فراغ وتجاوز- مختلف

اصاله الصحه- ید -قرعه- مختلف