فهرست

ابحاث سال ۹۵ -۹۶

فقه :  بیع سال ۹۵-۹۶ ( به روز می شود)

مضاربه ( به روز می شود)

اصول اوامر ( به روز می شود)

رجال( به روز می شود)

عقاید( به روز می شود)

ابحاث سالهای گذشته:

 

 1.  مقدمات( دور دوم اصول)
 2.  نواهی
 3. مفاهیم( متن)(صوت)

 4. عام و خاص(متن)(صوت)

 5. مطلق و مقید-نوشته استاد  (صوت)

 6. قطع- نوشته استاد

 7. ظن-نوشته استاد

 8. حجیت مطلق ظن-نوشته استاد  (صوت قطع و ظن)

 9. برائت

 10. احتیاط

 11. شرائط جریان اصول

 12. استصحاب..(صوت اصول عملیه)

 13. تعادل و تراجیح

 14. فقه-مکاسب
 15.  قاعده لاتعاد
 16. فروع علم اجمالی(ختام فی مسائل متفرقه فی الصلاه)
 17.  بیع سال ۹۴-۹۵

 

ضمنا برای دریافت صوت سالهای پیش به نشانی     صوت اصول سالهای گذشته    مراجعه شود