قاعده فراغ و تجاوز (دوره‌ی سابق)

80/7/3

دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

80/7/4

بیان روایات داله بر قاعدتین

دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

80/7/7

کلام محقق نائینی در لزوم تعدد القاعدتین

دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

80/7/8

اشکال لزوم تدافع از وحدت قاعدتین از محقق نائینی

دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

80/7/10

تقریب اشکال چهارم محقق نائینی بر وحدت قاعدتین و جوابهای ایشان و مرحوم آقای خوئی از اشکال اول

دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

80/7/11

بحث ارجاع قاعدتین به قاعده واحده و طرح کلام آقای خوئی و اشکال بر جواب ایشان و رد اشکال

دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

80/7/14

تقریب وجود جامع بین شک در صحة شیئ وشک در وجود شیئ در ارجاع قاعدتین به قاعده واحده و جواب از آن اشکال

دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

80/7/15

کلام آقای خوئی در جریان قاعده تجاوز در جمیع موارد فراغ

دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

80/7/16

رد مناقشه ثانیه که جمع بین لحاظ آلی و استقلالی بر اتحاد قاعدتین بود

دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

80/7/17

دفع اشکال تدافع بین قاعدتین اگر به قاعده واحده ارجاع شود

دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

80/7/18

بحث امکان ثبوتی بازگشت قاعدتین به یک قاعده

دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

80/7/25

ثمره بین کون القاعدتین قاعدة واحدة ام لا- المستفاد من الروایات عموم القاعدتین و غیره

دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

80/7/28

اشکال بر دلالت روایات بر قاعده تجاوز

دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

80/7/29

کلام امام خمینی در استفاده قاعده تجاوز از روایات و اینکه فقط قاعده تجاوز جعل شده است و قاعده فراغ اساسی ندارد و جواب از کلام اول ایشان

دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

80/7/30

رد فرمایش مرحوم امام خمینی در انکار قاعده فراغ و تقریر مرحوم آقای خوئی در جریان قاعده تجاوز در شروط

دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

80/8/1

اشکال بر جریان قاعده فراغ در شروط متقدم

دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

80/8/2

اشکالات محقق اصفهانی بر جریان قاعده تجاوز در شروط و اشکال مرحوم آقای روحانی بر ایشان و رد آن

دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

80/8/5

اشکالات محقق اصفهانی بر جریان قاعده تجاوز در شروط و اشکال مرحوم روحانی و جواب از این اشکالات و تنقیح بحث و اشتراط قاعدتین به اذکریت و کلام آقای خوئی در تقریب اذکریت

دانلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

80/8/6

جواب کلام مرحوم خوئی در اشتراط قاعده بر اذکریت و جواب اشکال از روایت وارده در جراین قاعده فراغ مع الغفلة و کلام آقای روحانی ره

دانلود

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *