متن وصوت تعادل وتراجیح

این درس از ۲۶/۱/۹۴ شروع شد

تعریف تعارض:  جلسه اول(متن صوت)جلسه دوم(متنصوت)جلسه سوم(متن فارسیمتن عربیصوت)

خروج تزاحم از تعارض :جلسه چهارم(متنصوت)جلسه پنجم(متن صوت)جلسه ششم(متنصوت)

مرجحات باب تزاحم:  جلسه هفتم(متنصوت ) جلسه هشتم(متن صوت) جلسه نهم ( متن صوت ) جلسه دهم( متنصوت) جلسه یازده(متن صوت ) جلسه دوازده ( متنصوت) جلسه سیزدهم( متن – صوت) جلسه چهاردهم ( متن – صوت) جلسه پانزدهم ( متن صوت) جلسه شانزدهم(متن صوت) جلسه هفدهم ( متن _ صوت)

حکم تزاحم در صورت عدم مرجح:  جلسه هفدهم ( متن _ صوت) جلسه هجده (متن_ صوت) جلسه نوزده (متنصوت)

تنبیهات تزاحم:   جلسه بیستم (متن –صوت) جلسه ۲۱ ام ( متنصوت) جلسه ۲۲ ام (متنصوت) جلسه ۲۳ ام (متنصوت) جلسه ۲۴ ام(متنصوت) جلسه ۲۵ ام (متن –صوت)….

ادامه دروس در تابستان ۹۴ : تنبیه خامس (متن صوت) جلسه دوم( متن صوت)  تنبیه ششم( متن صوت)  تنبیه هفتم ( متن صوت ) جلسه دوم( متن صوت) جلسه سوم( متن صوت) جلسه چهارم( متن صوت) جلسه پنجم ( متن صوت) جلسه ششم ( متن صوت ) جلسه هفتم ( متن صوت) جلسه هشتم (متن_ صوت) جلسه نهم ( متن _ صوت)

نظریه حکومت:  جلسه اول( متن – صوت) جلسه دوم ( متن – صوت)

قرینه نوعیه:   جلسه اول( متن – صوت) جلسه دوم ( متن – صوت) جلسه سوم( متن – صوت) جلسه چهارم( متن – صوت) جلسه پنجم ( متن – صوت) جلسه ششم (متن – صوت)

تعارض مستقر:  جلسه اول( متن صوت) جلسه دوم ( متن صوت) جلسه سوم( متن صوت) جلسه چهارم( متن صوت)

احکام تعارض مستقر:  جلسه اول( متن – صوت) جلسه دوم (متن – صوت)جلسه سوم( متن – صوت) جلسه چهارم(متن –صوت) جلسه پنجم(متن_ صوت) جلسه ششم( متن _ صوت)جلسه هفتم( متن – صوت) جلسه هشتم( متن_ صوت) جلسه نهم( متن _ صوت) جلسه دهم( متن_ صوت) جلسه یازدهم( متن_ صوت)

انتهای سال درسی ۹۴-۹۵:

مقتضای قاعده ثانوی: جلسه اول( تقریر – صوت) جلسه دوم ( تقریر – صوت ) جلسه سوم( تقریر – صوت ) جلسه ۴ام( متن – صوت) جلسه ۵ام( متن – صوت) جلسه ششم( متن – صوت) جلسه هفتم( تقریر –  صوت) جلسه هشتم ( متن صوت ) جلسه نهم ( متن صوت ) جلسه دهم( متن صوت ) جلسه ۱۱ام ( متن صوت ) جلسه ۱۲ ام ( متن صوت) جلسه ۱۳ام ( متن صوت )

تقریرات حسینی بادکوبه ای( مقتضای قاعده ثانوی)