دروس

صوت فقه ، جلسه ۹۳ ، سه شنبه ، ۲۱ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۴۷ ، سه شنبه ، ۲۱ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۹۲ ، دوشنبه ، ۲۰ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۴۶ ، دوشنبه ، ۲۰ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد، جلسه ۲۴، شنبه ، ۱۸ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۹۱ ، شنبه ، ۱۸ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۹۰ ، چهارشنبه ، ۱۵ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸۹ ، سه شنبه ، ۱۴ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸۸ ، دوشنبه ، ۱۳ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۴۵ ، شنبه ، ۱۸ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۴۴ ، چهارشنبه ، ۱۵ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۴۳ ، سه شنبه ، ۱۴ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۴۲ ، دوشنبه ، ۱۳ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸۷ ، یکشنبه ، ۱۲ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۴۱ ، یکشنبه ، ۱۲ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت عقائد، جلسه ۲۳، شنبه ، ۱۱ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸۶ ، شنبه ، ۱۱ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸۵ ، چهارشنبه ، ۸ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۴۰ ، شنبه ، ۱۱ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۳۹ ، چهارشنبه ، ۸ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب