صوت

صوت اصول ، جلسه ۵۶۷ ، دوشنبه ۳۱ شهریور ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۶۶ ، یکشنبه ۳۰ شهریور ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۶۵ ، شنبه ۲۹ شهریور ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۶۴ ، چهارشنبه ۲۶ شهریور ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۶۳ ، سه شنبه ۲۵ شهریور ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۶۲ ، یکشنبه ۲۳ شهریور ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۶۱ ، شنبه ۲۲ شهریور ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۶۰ ، چهارشنبه ۱۹ شهریور ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۵۹ ، سه شنبه ۱۸ شهریور ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۵۸ ، دوشنبه ۱۷ شهریور ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۵۷ ، یکشنبه ۱۶ شهریور ۹۹

دانلود 

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۵۶ ، چهارشنبه ۳۰ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۵۵ ، سه شنبه ۲۹ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۵۴ ، دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۵۳ ، یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۵۲ ، چهارشنبه ۲۳ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۵۱ ، دوشنبه ۲۱ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۵۰ ، یکشنبه ۲۰ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۴۹ ، شنبه ۱۹ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۴۸ ، چهارشنبه ۱۶ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب