صوت

صوت اصول ، جلسه 207 ، چهارشنبه ، 25 اسفند 95

جلسه یازدهم از بحث اجزاء دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 206 ، سه شنبه ، 24 اسفند 95

جلسه دهم از بحث اجزاء دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 205 ، دوشنبه ، 23 اسفند 95

جلسه نهم از بحث اجزاء دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 204 ، یکشنبه ، 22 اسفند 95

جلسه هشتم از بحث اجزاء دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 203 ، شنبه ، 21 اسفند 95

جلسه هفتم از بحث اجزاء دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 202 ، چهارشنبه ، 18 اسفند 95

جلسه ششم از بحث اجزاء دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 201 ، سه شنبه ، 17 اسفند 95

جلسه پنجم از بحث اجزاء دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 200، دوشنبه ، 16 اسفند 95

جلسه چهارم از بحث اجزاء دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 199، یکشنبه ، 15 اسفند 95

جلسه سوم از بحث اجزاء دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 198، شنبه ، 14 اسفند 95

جلسه دوم از بحث اجزاء دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-یکشنبه8/12/95

جلسه۱۹۷ جلسه اول اجزاء دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 196، شنبه ، 7 اسفند 95

جلسه ششم از بحث فور و تراخی دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 195، چهارشنبه ، 4 اسفند 95

جلسه پنجم از بحث فور و تراخی دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 194، سه شنبه ، 3 اسفند 95

جلسه چهارم از بحث فور و تراخی دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 193، دوشنبه ، 2 اسفند 95

جلسه سوم از بحث فور و تراخی دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 192، یکشنبه ، 1 اسفند 95

جلسه دوم از بحث فور و تراخی دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 191، شنبه ، 30 بهمن 95

جلسه اول از بحث فور و تراخی دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 190، چهارشنبه ، 27 بهمن 95

جلسه نهم از بحث دلالت صیغه بر مره و تکرار دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 189، سه شنبه ، 26 بهمن 95

جلسه هشتم از بحث دلالت صیغه بر مره و تکرار دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 188، چهارشنبه ، 20 بهمن 95

جلسه هفتم از بحث دلالت صیغه بر مره و تکرار دانلود

ادامه مطلب