صوت

صوت اصول ، جلسه 196، شنبه ، 7 اسفند 95

جلسه ششم از بحث فور و تراخی دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 195، چهارشنبه ، 4 اسفند 95

جلسه پنجم از بحث فور و تراخی دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 194، سه شنبه ، 3 اسفند 95

جلسه چهارم از بحث فور و تراخی دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 193، دوشنبه ، 2 اسفند 95

جلسه سوم از بحث فور و تراخی دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 192، یکشنبه ، 1 اسفند 95

جلسه دوم از بحث فور و تراخی دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 191، شنبه ، 30 بهمن 95

جلسه اول از بحث فور و تراخی دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 190، چهارشنبه ، 27 بهمن 95

جلسه نهم از بحث دلالت صیغه بر مره و تکرار دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 189، سه شنبه ، 26 بهمن 95

جلسه هشتم از بحث دلالت صیغه بر مره و تکرار دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 188، چهارشنبه ، 20 بهمن 95

جلسه هفتم از بحث دلالت صیغه بر مره و تکرار دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 187، سه شنبه ، 19 بهمن 95

جلسه ششم از بحث دلالت صیغه بر مره و تکرار دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 186، دوشنبه ، 18 بهمن 95

جلسه پنجم از بحث دلالت صیغه بر مره و تکرار دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 185، یکشنبه ، 17 بهمن 95

جلسه چهارم از بحث دلالت صیغه بر مره و تکرار دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 184، شنبه ، 16 بهمن 95

جلسه سوم از بحث دلالت صیغه بر مره و تکرار دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 183، چهارشنبه ، 13 بهمن 95

جلسه دوم از بحث دلالت صیغه بر مره و تکرار دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 182، سه شنبه ، 12 بهمن 95

جلسه اول از بحث دلالت صیغه بر مره و تکرار دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 181، دوشنبه ، 11 بهمن 95

جلسه سوم از بحث امر عقیب الحظر دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 180، یکشنبه ، 10 بهمن 95

جلسه دوم از بحث امر عقیب الحظر دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 179، شنبه ، 9 بهمن 95

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 178، چهارشنبه ، 6 بهمن 95

جلسه دوم از واجب تخییری و تعیینی دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 177، سه شنبه ، 5 بهمن 95

جلسه سوم از بحث واجب نفسی و غیری و جلسه اول از واجب تخییری و تعیینی دانلود

ادامه مطلب