صوت

صوت اصول ، جلسه 176، دوشنبه ، 4 بهمن 95

جلسه دوم از بحث واجب نفسی و غیری دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 175، یکشنبه ، 3 بهمن 95

جلسه اول از بحث واجب نفسی و غیری دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 174، شنبه ، 2 بهمن 95

جلسه بیست و ششم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای چهارم از واجب تعبدی و توصلی و اصل عملی جاری در آن) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 173، چهارشنبه ، 29 دی 95

جلسه بیست و پنجم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای چهارم از واجب تعبدی و توصلی و اصل عملی جاری در آن) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 172، سه شنبه ، 28 دی 95

جلسه بیست و چهارم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای چهارم از واجب تعبدی و توصلی ) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 171، دوشنبه ، 27 دی 95

جلسه بیست و سوم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای چهارم از واجب تعبدی و توصلی ) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 170، یکشنبه ، 26 دی 95

جلسه بیست و یکم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای چهارم از واجب تعبدی و توصلی ) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 169، شنبه ، 25 دی 95

جلسه بیستم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای چهارم از واجب تعبدی و توصلی ) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 168، چهارشنبه ، 22 دی 95

جلسه نوزدهم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای چهارم از واجب تعبدی و توصلی ) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 167، یکشنبه ، 19 دی 95

جلسه هجدهم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای چهارم از واجب تعبدی و توصلی ) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 166، شنبه ، 18 دی 95

جلسه هفدهم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای چهارم از واجب تعبدی و توصلی ) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 165، چهارشنبه ، 15 دی 95

جلسه شانزدهم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای چهارم از واجب تعبدی و توصلی ) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 164، سه شنبه ، 14 دی 95

جلسه پانزدهم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای چهارم از واجب تعبدی و توصلی ) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 16۳، دوشنبه ، ۱۳ دی 95

جلسه چهاردهم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای چهارم از واجب تعبدی و توصلی ) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 162، یکشنبه ، 12 دی 95

جلسه سیزدهم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای چهارم از واجب تعبدی و توصلی ، اخذ قصد طبیعی امر در متعلق یا موضوع) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 161-شنبه – 11 دی-95

جلسه سیزدهم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای چهارم از واجب تعبدی و توصلی ) دانلود

ادامه مطلب

اوامر(صوت،تقریر،نوشته استاد) به روز میشود

نوشته استاد ماده امر جلسه اول( صوت – متن )  جلسه دوم( صوت – متن) جلسه سوم ( صوت – تقریر) جلسه چهارم( صوت – متن ) جلسه پنجم( صوت – متن ) جلسه ششم ( صوت – متن ) جلسه هفتم ( صوت – متن ) جلسه هشتم ( صوت – متن ) جلسه نهم ( صوت – متن …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 160-چهارشنبه – 8 دی-95

جلسه دوازدهم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای چهارم از واجب تعبدی و توصلی ) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 159-سه شنبه – 7 دی-95

جلسه یازدهم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای چهارم از واجب تعبدی و توصلی ) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 158-دوشنبه – 6 دی-95

جلسه دهم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای سوم و چهارم از واجب تعبدی و توصلی و اصل جاری در آن) دانلود

ادامه مطلب