صوت

صوت اصول ، جلسه 165، چهارشنبه ، 15 دی 95

جلسه شانزدهم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای چهارم از واجب تعبدی و توصلی ) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 164، سه شنبه ، 14 دی 95

جلسه پانزدهم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای چهارم از واجب تعبدی و توصلی ) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 16۳، دوشنبه ، ۱۳ دی 95

جلسه چهاردهم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای چهارم از واجب تعبدی و توصلی ) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 162، یکشنبه ، 12 دی 95

جلسه سیزدهم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای چهارم از واجب تعبدی و توصلی ، اخذ قصد طبیعی امر در متعلق یا موضوع) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 161-شنبه – 11 دی-95

جلسه سیزدهم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای چهارم از واجب تعبدی و توصلی ) دانلود

ادامه مطلب

اوامر(صوت،تقریر،نوشته استاد) به روز میشود

نوشته استاد ماده امر جلسه اول( صوت – متن )  جلسه دوم( صوت – متن) جلسه سوم ( صوت – تقریر) جلسه چهارم( صوت – متن ) جلسه پنجم( صوت – متن ) جلسه ششم ( صوت – متن ) جلسه هفتم ( صوت – متن ) جلسه هشتم ( صوت – متن ) جلسه نهم ( صوت – متن …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 160-چهارشنبه – 8 دی-95

جلسه دوازدهم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای چهارم از واجب تعبدی و توصلی ) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 159-سه شنبه – 7 دی-95

جلسه یازدهم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای چهارم از واجب تعبدی و توصلی ) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 158-دوشنبه – 6 دی-95

جلسه دهم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای سوم و چهارم از واجب تعبدی و توصلی و اصل جاری در آن) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 157-یکشنبه – 5 دی-95

جلسه نهم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای سوم از واجب تعبدی و توصلی و اصل جاری در آن) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 156-شنبه – 4 دی-95

جلسه هشتم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای دوم از واجب تعبدی و توصلی و اصل جاری در آن) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 155-چهارشنبه – 1 دی-95

جلسه هفتم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای دوم از واجب تعبدی و توصلی و اصل جاری در آن) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 154-سه شنبه – 30آذر-95

جلسه ششم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای دوم از واجب تعبدی و توصلی و اصل جاری در آن) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 153-دوشنبه – 29آذر-95

جلسه پنجم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای دوم از واجب تعبدی و توصلی و اصل جاری در آن) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 152-یکشنبه – 28آذر-95

جلسه چهارم از بحث واجب تعبدی و توصلی (تکمله ای نسبت به بررسی معنای اول از واجب تعبدی و توصلی و اصل جاری در آن) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 151-چهارشنبه – 24آذر-95

جلسه سوم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای اول و دوم از واجب تعبدی و توصلی و اصل جاری در آنها) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 150-سه شنبه – 23آذر-95

جلسه دوم از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای اول از واجب تعبدی و توصلی و اصل جاری در این بحث) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 149-دوشنبه – 22آذر-95

جلسه اول از بحث واجب تعبدی و توصلی (بررسی معنای اول از واجب تعبدی و توصلی و اصل جاری در این بحث) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 148-یکشنبه – 21آذر-95

(جمل خبریه مستعمله در مقام طلب ) دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 147-شنبه – 20آذر-95

دانلود

ادامه مطلب