صوت

اصول-صوت-سه شنبه۱-اردیبهشت۹۴

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه۳1-فروردین۹۴

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه30-فروردین۹۴

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه۲9-فروردین۹۴

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه۲6-فروردین۹۴

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه۲5-فروردین۹۴

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه۲4-فروردین۹۴

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه۲3-فروردین۹۴

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه22-فروردین۹۴

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه۱9-فروردین۹۴

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه۱8-فروردین۹۴

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه۱7-فروردین۹۴

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه۱6-فروردین۹۴

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه1۵-فروردین۹4

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول عملیه

اصول عملیه: برائت (۷۳ جلسه ۳۴۴ مگ) التخییر(۹ جلسه ۴۴ مگ) احتیاط المقام الاول(۹۹جلسه ۴۳۲ مگ) احتیاط المقام الثانی(۳۲ جلسه ۱۳۹ مگ) شرائط جریان الاصول(۵۰ جلسه ۳۳۶ مگ) استصحاب قسمت اول( ۶۳ جلسه ۳۱۰ مگ)

ادامه مطلب

صوت- اصول سالهای قبل

اوامر (۸۳ جلسه -۳۶۹ m) نواهی: ما قبل اجتماع امر ونهی (۱۶ جلسه -۸۴m) اجتماع امر ونهی (۴۳۶m) اقتضاء نهی للفساد(۱۳۸m) مفاهیم (۳۰ جلسه ۱۶۶m) عام و خاص(۶۹ جلسه ۴۴۷ مگ) مطلق و مقید(۳۲ جلسه ۱۹۲مگ) قطع و ظن(۹۲ جلسه ۴۶۲ مگ) اصول عملیه: برائت (۷۳ جلسه ۳۴۴ مگ) التخییر(۹ جلسه ۴۴ مگ) احتیاط المقام الاول(۹۹جلسه ۴۳۲ مگ) احتیاط المقام …

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه۲5-اسفند۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه۲4-اسفند۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه۲3-اسفند۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه20-اسفند۹۳

دانلود

ادامه مطلب