صوت

اصول-صوت-پنجشنبه۱-خرداد۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه۳1-اردیبهشت۹۳

دانلود جلسه قبل

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه30-اردیبهشت۹۳

دانلود جلسه قبل       جلسه بعد  

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه۲9-اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه۲8-اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه۲7-اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه۲2-اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه۲1-اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه20-اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه۱7-اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه۱6-اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه۱5اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه۱4اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه10اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه9اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه۸اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه7اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه6اردیبهشت93

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه۳اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه۲اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب