صوت

اصول-صوت-سه شنبه۱6-اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه۱5اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه۱4اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه10اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه9اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه۸اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه7اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه6اردیبهشت93

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه۳اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه۲اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

صوت-دوشنبه۱اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه۳۰فروردین۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه۲۷فروردین۹۳

دانلود مطالب این جلسه :اشکلات اخوند به حکومت عدم فرد طویل بر کلی- جواب به این اشکالات- جواب اقای نائینی از این حکومت- اشکال اقای خوئی- اشکال بر این کلام- توضیح انحلال کلی با استصحاب فرد بیان  اقای خوئی و تبریزی واشکال اقای صدر.

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه۲۶فروردین۹۳

دانلود مطالب این جلسه :اشکالات بر عدم تمامیت ارکان استصحاب کلی قسم ثانی (پنچ اشکال)

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه۲۵فروردین۹۳

دانلود مطالب این جلسه:  کلی قسم اول- اشکال اقای ایروانی به تمامیت ارکان استصحاب در این کلی- جواب از این اشکال- کلام اقای صدر در قسم دوم این کلی- جواب به ایشان- کلی قسم ثانی واشکال حکومت عدم فرد طویل بر  جامع وشروع جوابها به این اشکال.

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه۲۴فروردین۹۳

دانلود مطالب این جلسه :اشکالات اقای صدر به اقای اصفهانی- پاسخ به این اشکالات- بیان اشکال در موضوع و تبیین مبانی مختلف. شروع اقسام استصحاب کلی

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه۲۳فروردین۹۳

دانلود مطالب این جلسه : عدم ورود ا شکال اقای صدر – جواب چهارم که جواب مختار است- بررسی اشکال دیگری بر استصحاب کلی وپاسخ به ان – جواب اقای اصفهانی در چند نکته .. نکته اول توضیح کلام ایشان-

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه۲۰فروردین۹۳

دانلود مطالب این جلسه :اغاز تنبیه ثالث.. استصحاب کلی.. نکاتی مقدماتی.. اشکال بر استصحاب کلی بنا بر حکم مماثل وبررسی جوابهای این اشکال

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه۱۹فروردین۹۳

دانلود مطالب این جلسه :  ادامه اشکالات بر کلمات اقای صدر ونائینی در استصحاب در اصل

ادامه مطلب

اصول-صوت دوشنبه۱۸فروردین۹۳

دانلود مطالب این جلسه : اشکال اقای صدر بر اصل کلام اقای نائینی و بیان صور مختلفه  شک در حدوث و شک در بقاء .. توضیح استنثنایی که اقای صدر در مقام مطرح کرده اند… نقد کلام اقای خوئی ونائینی

ادامه مطلب