صوت

صوت اصول ، جلسه 302 ، یکشنبه ، 8 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 301 ، شنبه ، 7 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 300 ، چهار شنبه ، 4 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 299 ، سه شنبه ، 3 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 298 ، دوشنبه ، 2 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 297 ، یکشنبه ، 1 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 296 ، شنبه ، 30 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 295 ، چهارشنبه ، 27 دی 96

بحث مقدمه ی واجب، ابتدای بحث طهارات ثلاث دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 294 ، سه شنبه ، 26 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 293 ، دوشنبه ، 25 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 292 ، یکشنبه ، 24 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 291 ، شنبه ، 23 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 290 ، چهارشنبه ، 20 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 289 ، سه شنبه ، 19 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 288 ، دوشنبه ، 18 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 287 ، یکشنبه ، 17 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 286 ، شنبه ، 16 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 285 ، چهارشنبه ، 13 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 284 ، سه شنبه ، 12 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 283 ، دوشنبه ، 11 دی 96

دانلود

ادامه مطلب