صوت

صوت اصول ، جلسه 255 ، دوشنبه ،8 آبان 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 254 ، یکشنبه ،7 آبان 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 253 ، شنبه ،6 آبان 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 252 ، چهارشنبه ،3 آبان 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 251 ، سه شنبه ،2 آبان 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 250 ، دوشنبه ،1 آبان 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 249 ، یکشنبه ،30 مهر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 248 ، شنبه ،29 مهر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 247 ، چهارشنبه ،26 مهر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 246 ، سه شنبه ،25 مهر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 245 ، یکشنبه ،23 مهر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 244 ، شنبه ،22 مهر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 243 ، چهارشنبه ، 19 مهر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 242 ، سه شنبه ، 18 مهر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 241 ، دوشنبه ، 17 مهر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 240 ، یکشنبه ، 16 مهر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 239 ، شنبه ، 15 مهر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 238 ، چهارشنبه ، 22 شهریور 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 237 ، سه شنبه ، 21 شهریور 96

دانلود

ادامه مطلب

مقدمه واجب ۹۶-۹۷

درس از ۱۹ شهریور ۹۶ اغاز شد جلسات ابتدایی مقدمه واجب که در  سال گذشته بیان شد: (جلسه اول( صوت – متن ) جلسه دوم( صوت – متن) جلسه سوم( صوت – متن ) جلسه چهارم( صوت – متن ))   اولین جلسه سال ۹۶-۹۷( صوت – متن) جلسه ۲( صوت – متن)جلسه ۳( صوت –متن) جلسه ۴( صوت – …

ادامه مطلب