صوت

اصول-صوت-یکشنبه10-اسفند۹۳

قاعده فراغ و تجاوز: بحث از وحدت و یا تعدد قاعدتین اثباتا و بررسی موضوع و محمول در روایات دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه9-اسفند۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصاله الصحه،ید،قرعه

اصاله الصحه،ید،قرعه: جلسه اول( متن – صوت)  جلسه دوم( متن – صوت) جلسه سوم( متن _ صوت) جلسه چهارم( متن _ صوت) جلسه پنجم( متن _ صوت) جلسه ششم( متن – صوت) جلسه هفتم( متن _ صوت) جلسه هشتم( متن – صوت) جلسه نهم( متن _ صوت)   تقریرات این بحث 

ادامه مطلب

قاعده فراغ وتجاوز

قاعده فراغ و تجاوز : جلسه اول ومتمم قبل ( متن_ صوت) جلسه  دوم( متن _ صوت) جلسه سوم( متن _ صوت) جلسه چهارم( متن _ صوت) جلسه  پنجم( متن _ صوت) جلسه ششم( متن – صوت) جلسه هفتم( متن _ صوت) جلسه هشتم( متن – صوت) جلسه نهم( متن _ صوت) جلسه دهم( متن_ صوت) جلسه یازدهم( متن_ صوت) جلسه  …

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه5-اسفند۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه4-اسفند۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه3-اسفند۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه2-اسفند۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه۲9-بهمن۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه۲8-بهمن۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه۲7-بهمن۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه۲6-بهمن۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه۲5-بهمن۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه۲1-بهمن۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه20-بهمن۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه۱9-بهمن۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه۱8-بهمن۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه۱5-بهمن۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه۱4-بهمن۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه۱3-بهمن۹۳

دانلود

ادامه مطلب