صوت

اصول-صوت-دوشنبه۲9-اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه۲8-اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه۲7-اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه۲2-اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه۲1-اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه20-اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه۱7-اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه۱6-اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه۱5اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه۱4اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه10اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه9اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه۸اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه7اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه6اردیبهشت93

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه۳اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه۲اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

صوت-دوشنبه۱اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه۳۰فروردین۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه۲۷فروردین۹۳

دانلود مطالب این جلسه :اشکلات اخوند به حکومت عدم فرد طویل بر کلی- جواب به این اشکالات- جواب اقای نائینی از این حکومت- اشکال اقای خوئی- اشکال بر این کلام- توضیح انحلال کلی با استصحاب فرد بیان  اقای خوئی و تبریزی واشکال اقای صدر.

ادامه مطلب