صوت

اصول-صوت-شنبه۲۳فروردین۹۳

دانلود مطالب این جلسه : عدم ورود ا شکال اقای صدر – جواب چهارم که جواب مختار است- بررسی اشکال دیگری بر استصحاب کلی وپاسخ به ان – جواب اقای اصفهانی در چند نکته .. نکته اول توضیح کلام ایشان-

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه۲۰فروردین۹۳

دانلود مطالب این جلسه :اغاز تنبیه ثالث.. استصحاب کلی.. نکاتی مقدماتی.. اشکال بر استصحاب کلی بنا بر حکم مماثل وبررسی جوابهای این اشکال

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه۱۹فروردین۹۳

دانلود مطالب این جلسه :  ادامه اشکالات بر کلمات اقای صدر ونائینی در استصحاب در اصل

ادامه مطلب

اصول-صوت دوشنبه۱۸فروردین۹۳

دانلود مطالب این جلسه : اشکال اقای صدر بر اصل کلام اقای نائینی و بیان صور مختلفه  شک در حدوث و شک در بقاء .. توضیح استنثنایی که اقای صدر در مقام مطرح کرده اند… نقد کلام اقای خوئی ونائینی

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه۱۷فروردین ۹۳

  دانلود مطالب جلسه یکشنبه:  ادامه تنبیه دوم… ثبوت حالت سابقه به اصل عملی ..نکات هفتگانه بحث..تقریب اصل اشکال در عدم وجود شک در مقام.. اشکال اقای صدر به این کلام… دو جواب اقای  نائینی به اصل اشکال وجه اول وجهی که خودش رد میکند وقبول ندارد …جواب اقای صدر به وجه اول  اقای نائینی در تقدم اصل تنزیلی بر …

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه۲۱اسفند

مطالب روز چهارشنبه:کلمات اقای صدر در استصحاب اهتمام واشکال او واشکالات استاد به این کلمات

ادامه مطلب

صوت-تنبیهات استصحاب

دروس استاد احمدی شاهرودی: از روز چهارشنبه ۷ اسفند ۹۲ تنبیهات استصحاب اغاز شد: مطالب روز چهارشنبه:کلمات اقای صدر در استصحاب اهتمام واشکال او واشکالات استاد به این کلمات بررسی کلمات اقای صدر در استصحاب در  حکم مماثل مطالب جلسه یکشنبه: جواب از اشکالات چهارگانه -موضوعیت یقین -استحکام یقین -جعل حکم مماثل -تقریب دوباره کلام اقای صدر مطالب جلسه شنبه:بیان …

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه۲۰اسفند

بررسی کلمات اقای صدر در استصحاب در  حکم مماثل

ادامه مطلب

صوت-اصول- دوشنبه ۱۹ اسفند

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه۱۸اسفند۹۲

مطالب جلسه یکشنبه: جواب از اشکالات چهارگانه -موضوعیت یقین -استحکام یقین -جعل حکم مماثل -تقریب دوباره کلام اقای صدر

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه۱۷اسفند

مطالب جلسه شنبه:بیان کلمات اخوند در تنبیه ثانی استصحاب – بیان اشکالات بر ایشان – بیان تفصیلی اشکال چهارم اقای صدر- اشکال اقای خوئی در ملازمه -اشکال اقای صدر بر اقای خوئی در جعل ملازمه -شروع جواب از اشکالات جواب از اشکال اول

ادامه مطلب

اصول – صوت جلسات قبل(تفصیل احکام وضعیه)

جلسه سه شنبه: جریان استصحاب در احکام وضعیه(بیان کلام آخوند) – اشکالات اقای خوئی به اخوند وقول مختار در قسم اول – اشکال به قسم دوم ودو احتمال از فافهم آخوند در مقام – کلام شهید در قواعد واشکال اقای خوئی مطالب جلسه دوشنبه :تقریب دوباره کلام آخوند -بررسی کلام اخوند وعدم قبول کلام ایشان در امر واقعی ثانوی وظاهری …

ادامه مطلب