صوت

صوت اصول ، جلسه ۳۶۰ ، سه شنبه ، ۱۰ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۵۹ ، دوشنبه ، ۹ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۵۸ ، یکشنبه ، ۸ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۵۷، شنبه ، ۷ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۵۶ ، چهارشنبه ، ۴ مهر ۹۷

جلسه دوم بحث ضد عام دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۵۵ ، سه شنبه ، ۲ مهر ۹۷

بحث ضد عام دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۵۴ ، شنبه ، ۲۲ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۵۳ ، چهارشنبه ، ۱۹ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۵۲ ، سه شنبه ، ۱۸ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۵۱ ، دوشنبه ، ۱۷ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۵۰ ، یکشنبه ، ۱۶ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۴۹ ، شنبه ، ۱۵ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۴۸ ، سه شنبه ، ۱۱ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۴۷ ، دوشنبه ، ۱۰ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۴۶ ، یکشنبه ، ۹ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۴۵ ، شنبه ، ۸ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۴۴ ، چهارشنبه ، ۵ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۴۳ ، سه شنبه ، ۴ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 342 ، دوشنبه ، 3 اردیبهشت 97

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 341 ، یکشنبه ، 2 اردیبهشت 97

دانلود

ادامه مطلب