صوت

صوت اصول ، جلسه 295 ، چهارشنبه ، 27 دی 96

بحث مقدمه ی واجب، ابتدای بحث طهارات ثلاث دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 294 ، سه شنبه ، 26 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 293 ، دوشنبه ، 25 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 292 ، یکشنبه ، 24 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 291 ، شنبه ، 23 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 290 ، چهارشنبه ، 20 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 289 ، سه شنبه ، 19 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 288 ، دوشنبه ، 18 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 287 ، یکشنبه ، 17 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 286 ، شنبه ، 16 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 285 ، چهارشنبه ، 13 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 284 ، سه شنبه ، 12 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 283 ، دوشنبه ، 11 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 282 ، یکشنبه ، 10 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 281 ، شنبه ، 9 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 280 ، چهارشنبه ، 6 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 279 ، سه شنبه ، 5 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 278 ، دوشنبه ، 4 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 277 ، یکشنبه ، 3 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 276 ، شنبه ، 2 دی 96

دانلود

ادامه مطلب