اصول

صوت اصول ، جلسه 269 ، سه شنبه ،21 آذر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 268 ، دوشنبه ،20 آذر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 267 ، یکشنبه ،19 آذر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 266 ، شنبه ،18 آذر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 265 ، سه شنبه ،14 آذر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 264 ، دوشنبه ،13 آذر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 263 ، یکشنبه ،12 آذر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 262 ، شنبه ،11 آذر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 261 ، چهارشنبه ،8 آذر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 260 ، سه شنبه ،7 آذر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 259 ، یکشنبه ،5 آذر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 258 ، شنبه ،4 آذر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 257 ، چهارشنبه ،10 آبان 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 256 ، سه شنبه ،9 آبان 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 255 ، دوشنبه ،8 آبان 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 254 ، یکشنبه ،7 آبان 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 253 ، شنبه ،6 آبان 96

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 255 ، دوشنبه ،8 آبان 96

دوشنبه 8-8-96 (جلسه255) گفته شد که صاحب الفصول برای جواب عویصه ای که در مقدمات مفوته مطرح شده، واجب معلق را قائل شد. محقق نهاوندی اشکال کرد که لازم می آید انفکاک اراده از مراد که محال است زیرا اراده، شوق اکید محرک عضلات است. مرحوم آخوند جواب داد که این قید محرک عضلات موضوعیت ندارد بلکه اشاره به درجه …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 253 ، شنبه ،6 آبان 96

شنبه 6-8-96 (جلسه 253) مرحوم آخوند در جواب محقق نهاوندی فرمود اشکال از این جا نشأت گرفته که دقت نشده که تعریف اراده به شوق اکید محرک عضلات نحو الفعل به این جهت است که علامت است برای درجه بالایی از شوق و الا خودش در اراده موضوعیتی ندارد. مرحوم ایروانی اشکال کرد که انفکاک اراده از مراد محال است …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 252 ، چهارشنبه ،3 آبان 96

چهار شنبه 3-8-96 (جلسه 252) واجب معلّق و منجّز صاحب فصول می فرماید واجب معلّق واجبی است که وجوبش فعلی است ولی واجب، قید غیر مقدور دارد مثل حج که به محض استطاعت، وجوب می آید ولی واجب، مقید به موسم است که غیر اختیاری است. واجب منجز واجبی است که قید غیر اختیاری در آن اخذ نشده است. مرحوم …

ادامه مطلب