اصول

صوت اصول ، جلسه ۴۲۷ ، دوشنبه ، ۱۵ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۲۶ ، یکشنبه ، ۱۴ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۲۵ ، شنبه ، ۱۳ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۲۴ ، چهارشنبه ، ۱۰ بهمن ۹۷ (ابتدای نواهی)

ابتدای بحث نواهی دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۲۳ ، سه شنبه ، ۹ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۲۲ ، دوشنبه ، ۸ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۲۱ ، یکشنبه ، ۷ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۲۰ ، شنبه ، ۶ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۱۹ ، چهارشنبه ، ۲۶ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۱۸ ، سه شنبه ، ۲۵ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۱۷ ، دوشنبه ، ۲۴ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۱۶ ، یکشنبه ، ۲۳ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۱۵ ، شنبه ، ۲۲ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۱۴ ، چهارشنبه ، ۱۹ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۱۳ ، سه شنبه ، ۱۸ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۱۲ ، دوشنبه ، ۱۷ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۱۱ ، یکشنبه ، ۱۶ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۱۰ ، شنبه ، ۱۵ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۰۹ ، چهارشنبه ، ۱۲ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵۴ ، سه شنبه ، ۱۱ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب