اصول

تقریر اصول-شنبه 15آبان95-سیداحمداحمدی

  شنبه۱۵/۸/۹۵: مرحوم نایینی(ره): طلب واختیارحقیقتی است ولکن مغایربااراده است ومعنیش این نیست که هرکس قائل به تغایربین طلب واراده شودبایدکلام اشعریون(کلام نفسی)راملتزم شودچراکه ممکن است بین این دوتفاوت قائل شویم درحالیکه ملتزم به کلام اشاعره نباشیم. مرحوم خوئی(ره): ماچیزی به عنوان طلب نداریم وهرچه که هست همان اراده است. اشکال ماهم برمرحوم خوئی(ره)درجلسات ماضیه بیان شد. این نکته راهم …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 139-سه شنبه – 18آبان-95

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول-جلسه 138-یکشنبه – 16آبان-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

تقریر اصول-دوشنبه و سه شنبه 10و11آبان95-سیداحمداحمدی

  دوشنبه:۱۰/۸/۹۵: شبهه ای که درمقام مطرح شداین بودکه اختیارباضرورت نمیسازدواز«باب الشئ مالم یجب لو یوجد»افعال ماضروری است،درنتیجه نظریه جبرثابت خواهدشد. فلاسفه عدم اجتماع اختیارباضرورت رامنکرشده اندوازین طریق به نفی نظریه جبرپرداختند. مرحوم خوئی(ره)ومتکلمین قاعده«الشئ مالم یجب»رامنکرشده اندومانیزباایشان ومرحوم صدرهم نظرهستیم. مرحوم خوئی(ره)فرمود: این قاعده«مالم یجب لم یوجد»متعلق به فواعل طبیعی است ودرفواعل اختیاری لازم نیست بحدضرورت برسدولذاازقدرت وسلطنت اوخارج …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 138-یکشنبه – 16آبان-95

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول-جلسه 137-شنبه – 15آبان-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 137-شنبه – 15آبان-95

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول-جلسه 136-چهارشنبه – 12آبان-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 136-چهارشنبه – 12آبان-95

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول-جلسه 135-سه شنبه – 11آبان-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 135-سه شنبه – 11آبان-95

دانلود

ادامه مطلب

تقریر اصول-یکشنبه 9آبان95-سیداحمداحمدی

  یکشنبه۹/۸/۹۵: فرمایش مرحوم صدر(ره): موضوع بحث جبرواختیاردرعمل مخلوق بود. ایشان میفرماید: این بحث یک جنبه کلامی ودیگرجنبه فلسفی دارد.حیث کلامیش این است که فاعل چه کیست؟یک قول کلام اشعری است که خالق خداوندسبحان است ودیگری مفوضه ودیگرهم مسلک امامیه است. ایشان سه تفسیربرای مسلک امامیه بیان کردودرتفسیرسوم کلام عرفاوفلاسفه رانقدفرمود. ایشان درادامه میفرمایدشبه ای که درمقام مطرح میشوددومقدمه دارد: …

ادامه مطلب

متن اصول-جلسه 134-دوشنبه – 10آبان-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 134-دوشنبه – 10آبان-95

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول-جلسه 133-یکشنبه – 9آبان-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 133-یکشنبه – 9آبان-95

دانلود

ادامه مطلب

تقریر اصول-سه شنبه 4آبان95-سیداحمداحمدی

  سه شنبه۴/۸/۹۵: بیان شدکه درجمله انشائیه دومسلک وجوددارد: اول(آخوند(ره):استعمال میشودلفظ درمعنی بقصدایجادمعنی درنفس الامر. دوم(مرحوم خوئی(ره):چیزی به اسم ایجادنداریم بلکه حقیقت انشاءعبارت است ازاعتبارضرب برذمه عبدوابرازش. امابنابرمسلک آخوند(ره)ومشهور: انشاءکه یکی ازمصادیق کلام لفظی است،مدلولش این است که استعمال لفظ درمعنی بقصدایجاداین معنی. درواقع ایشان میفرماید: مایک لفظ«اضرب»ویک ابرازداریم ودیگری ایجاداین معنی دروعاءاعتبارداریم. حال اشاعره میگویندکلام نفسی یک چیزیست که …

ادامه مطلب

متن اصول-جلسه 132-چهارشنبه – 5آبان-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 132-چهارشنبه – 5آبان-95

دانلود

ادامه مطلب

تقریر اصول-دوشنبه 3آبان95-سیداحمداحمدی

  دوشنبه۳/۸/۹۵: حاج شیخ(ره) دوادعاداشت: اول:درنفس یک وجودنوری هست که غیرازاراده است. دوم:آن حقیقت مدلول کلام لفظی نیست چراکه معنی کلام لفظی این است که لفظ واسطه شودبرای انتقال بمعنی واین بایدازسنخ ماهیات باشدچراکه فقط ماهیت است که میتوانددرذهن برودوهیچ وجودی سنخ دیگری ازوجودراقبول نمیکند؛نه وجودخودش رانه وجوددیگری را. اشکالات به فرمایش حاج شیخ: اولاً نقض به کلمه«الله»وواجب الوجود که …

ادامه مطلب