اصول

تقریر اصول-یکشنبه-2اسفند۹۴-سیدمحمودفریمانه ای

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۲/۱۱/۹۴ چند نکته را باید عرض کنم، دیروز اینطوری بحث را تمام کردیم که بنا بر قول به صحیح جمع تصویر دارد وامروز وارد تصویر جامع بنا بر قول به اعم می شویم، اما قبلش دو سه نکته را عرض می کنم: نکته اول: عرض کردیم چه صحیحی چه اعمی احتیاج به جامع دارند، زیرا …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۷8-یکشنبه9اسفند۹۴

دانلود

ادامه مطلب

تقریر اصول- جلسه۷7-شنبه8اسفند۹۴-اشرفی

شنبه ۸/۱۲/۹۴ تصویر جامع بنابر قول به اعم وجوهی که گفته شده برای تصویر جامع بنابر این قول هفت یا هشت وجه است که البته مرحوم آخوند می فرماید بنابر قول به اعم تصویر جامع فی غایه الاشکال است. البته بهتر بود مرحوم آخوند تصویر بنابر قول به اعم را نیز اینطور مطرح می فرمود که یا بسیط است و …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۷7-شنبه8اسفند۹۴

دانلود

ادامه مطلب

تقریر اصول-شنبه-1اسفند۹۴-سیداحمداحمدی

  شنبه ۱/۱۲/۹۴: الامرالثالث:تصویرجامع: علت احتیاج به تصویرجامع: صحیحی واعمی هردواحتیاج به تصورجامع دارند. دلیل: دروضع برای«صلاه»سه احتمال دارد: احتمال اول:ازباب وضع عام موضوع له عام باشد:قطعا جامع میخواهد.کماهوواضح.ٌ احتمال دوم:وضع عام موضوع له خاص:بایدمعنای جامعی راتصورکندتالفظ رابرای مصادیق وضع کند. احتمال سوم:صلاه ازقبیل مشترک لفظی است: بدین صورت که شارع درمواردمتعددودفعات مختلف(مثلا پنجاه بار)«صلاه»رابرای مصادیق مختلفه وضع کرده است. …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۷6-یکشنبه2اسفند۹۴

دانلود

ادامه مطلب

تقریر اصول-چهارشنبه-28بهمن۹۴-سیداحمداحمدی

:۲۸/۱۱/۹۴چهارشنبه فرمایش مرحوم اصفهانی: اشکال برآخوند: اولا: صحت بمعنی تمامیت نیست چراکه هرشیءفی حدنفسه تمام است وتمامیت ازاموری است که بایدباغیرسنجیده شود.حال آن غیر،میتواندموافقت باامریامسقط قضاءواداءیاترتب اثرباشدوالافی حدنفسه تمام وناقص معنی نداردوبحث این است آن غیرچیست؟ ثانیا: موافق امرومسقط اداءوقضاءازلوازم نیست بلکه ازمتممات انتزاع عنوان تمام است ومحال است اثر،متمم موثرباشدچراکه اثر،معلول است ومعلول نمیتواندمتمم علت باشدچراکه لازمه اش خلف …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۷5-شنبه1اسفند۹۴

دانلود

ادامه مطلب

اصول-نوشته استاد- شماره۲9-بهمن۹۴

الامر العاشر الصحیح و الاعم قال صاحب الکفایه قدس سره انه وقع الخلاف فی ان الفاظ العبادات اسام لخصوص الصحیحه او للاعم منها و قبل الخوض فی ذکر ادله القولین یذکر امور منها: انه لا شبهه فی تأتی الخلاف علی القول بثبوت الحقیقه الشرعیه و فی جریانه علی القول بالعدم اشکال … و توضیح المطلب انه قد یشکل هذا النزاع …

ادامه مطلب

اصول-نوشته استاد- شماره۲8-بهمن۹۴

صفحه ۸۵ و لا بأس بهذا الجواب کما انه یصح الوضع بالاستعمال التفهیمی کما مر و منها ان ما قال صاحب الکفایه قدس سره من الفرق بین القرینه فی المقام و القرینه فی باب المجاز و لکن اورد المحقق الاصفهانی قدس سره بان الدال فی باب المجاز هو اللفظ ایضا لا القرینه و الا فلا معنی لاستعمال اللفظ فی غیر …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۷4-چهارشنبه28بهمن۹۴

دانلود

ادامه مطلب

تقریر اصول- جلسه۷3-سه شنبه۲7بهمن۹۴-اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. سه شنبه ۲۷/۱۱/۹۴ تصویر رابع(از محقق اصفهانی) اصلا معنای مجازی دومی وجود ندارد بلکه قائل به صحیح می گوید مثلا لفظ صلوه، مطلقا استعمال در معنای صحیح می شده اما اگر شارع قصد تفهیم صلوه فاسده …

ادامه مطلب

تقریر اصول-سه شنبه-27بهمن۹۴-سیداحمداحمدی

سه شنبه ۲۷/۱۱/۹۴ تصویرمرحوم اصفهانی : قایل به صحیح میگوید: مجازفقط درصحیح استعمال شده است . قایل به اعم میگوید: فقط دراعم است. بنابراین یک استعمال مجازی بیشتروجودندارد. حال صحیحی میگوید: اگردرجایی به معنای فاسداستعمال شد،شارع«صلاه فاسد»رابمنزله صحیح ادعاءًتنزیل کرده است مثل مجازسکاکی. واعمی میگوید: اگردرجایی به معنی صحیح استعمال شدبتعددال ومدلول است که آن خصوصیت بوسیله دال فهمانده میشود. …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۷3-سه شنبه-۲7بهمن۹۴

دانلود

ادامه مطلب

تقریر اصول-دوشنبه-26بهمن۹۴-سیداحمداحمدی

دوشنبه ۲۶/۱۱/۹۴: تصویردوم ازبحث برفرض عدم پذیرش حقیقت شرعیه: سبک مجازازمجازرانمیپذیریم بلکه ملتزم شویم به اینکه چه صحیح وچه اعم رعایت علاقه بامعنای لغوی شده است وغایه الامریکی ازاینهاعلاقه به معنای لغویش اشداست وآن بمجردقرینه صارفه ازمعنای لغوی بذهن خواهدآمدولکن آن معنایی که علاقه اخف بامعنای لغوی داردعلاو ه قرینه صارفه،قرینه معینه میخواهد.لذابحث میکنیم که آن معنایی که علاقه اشدبامعنای …

ادامه مطلب

تقریر اصول- جلسه۷۲-دوشنبه۲۶بهمن۹۴-اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. دوشنبه ۲۶/۱۱/۹۴ تصویر ثانی لازم نیست برای تصویر محل نزاع ملتزم به سبک مجاز از مجاز شویم بلکه ملتزم می شویم که هر دو معنای مجازی علاقه دارند با معنای حقیقی و لکن یکی از آنها …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۷۲-دوشنبه-۲۶بهمن۹۴

دانلود

ادامه مطلب

تقریر اصول- جلسه۷۱-یکشنبه۲۵بهمن۹۴-اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. یکشنبه ۲۵/۱۱/۹۴-اشرفی کلام در بحث صحیح و اعم بود. مرحوم آخوند فرمود در ابتدا اموری را متذکر می شویم: امر اول: آیا این بحث متوقف بر ثبوت حقیقت شرعیه است؟ اگر این بحث متوقف باشد بر …

ادامه مطلب

تقریر اصول-یکشنبه-۲۵بهمن۹۴-سیداحمداحمدی

  یکشنبه۲۵/۱۱/۹۴: بررسی تحلیلی مطالب جلسه قبل: آیابحث صحیح واعم مبتنی برپذیرش حقیقت شرعیه است یاخیر؟ مرحوم آخوند: فرض اول:مبتنی برحقیقت شرعیه باشد:صحیح اعم بحث مستقلی نخواهدبودوذیل امرتاسع بایدازآن سخن بگوییم. فرض دوم:مبتنی برحقیقت شرعیه نباشد:بحث مستقلی خواهدبود. سوال: هنگامیکه حقیقت شرعیه موردپذیرش قرارنگرفت واستعمال مجازی شد،بحث ازصحیح واعم چه ثمره ای خواهدداشت؟ جواب: مقدمه: نهایت چیزی که میشوددرتصویرنزاع گفت …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۷۱-یکشنبه-۲۵بهمن۹۴

دانلود

ادامه مطلب