اصول

صوت اصول-جلسه 134-دوشنبه – 10آبان-95

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول-جلسه 133-یکشنبه – 9آبان-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 133-یکشنبه – 9آبان-95

دانلود

ادامه مطلب

تقریر اصول-سه شنبه 4آبان95-سیداحمداحمدی

  سه شنبه۴/۸/۹۵: بیان شدکه درجمله انشائیه دومسلک وجوددارد: اول(آخوند(ره):استعمال میشودلفظ درمعنی بقصدایجادمعنی درنفس الامر. دوم(مرحوم خوئی(ره):چیزی به اسم ایجادنداریم بلکه حقیقت انشاءعبارت است ازاعتبارضرب برذمه عبدوابرازش. امابنابرمسلک آخوند(ره)ومشهور: انشاءکه یکی ازمصادیق کلام لفظی است،مدلولش این است که استعمال لفظ درمعنی بقصدایجاداین معنی. درواقع ایشان میفرماید: مایک لفظ«اضرب»ویک ابرازداریم ودیگری ایجاداین معنی دروعاءاعتبارداریم. حال اشاعره میگویندکلام نفسی یک چیزیست که …

ادامه مطلب

متن اصول-جلسه 132-چهارشنبه – 5آبان-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 132-چهارشنبه – 5آبان-95

دانلود

ادامه مطلب

تقریر اصول-دوشنبه 3آبان95-سیداحمداحمدی

  دوشنبه۳/۸/۹۵: حاج شیخ(ره) دوادعاداشت: اول:درنفس یک وجودنوری هست که غیرازاراده است. دوم:آن حقیقت مدلول کلام لفظی نیست چراکه معنی کلام لفظی این است که لفظ واسطه شودبرای انتقال بمعنی واین بایدازسنخ ماهیات باشدچراکه فقط ماهیت است که میتوانددرذهن برودوهیچ وجودی سنخ دیگری ازوجودراقبول نمیکند؛نه وجودخودش رانه وجوددیگری را. اشکالات به فرمایش حاج شیخ: اولاً نقض به کلمه«الله»وواجب الوجود که …

ادامه مطلب

متن اصول-جلسه 131-سه شنبه – 4آبان-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 131-سه شنبه – 4آبان-95

دانلود 

ادامه مطلب

تقریر اصول-یکشنبه 2آبان95-سیداحمداحمدی

  یکشنبه ۲/۸//۹۵: اشاعره: طلب واراده متغایرهستند؛چه بلحاظ مفهوم وچه بلحاظ مصداق ولذاقائل به کلام نفسی شده اند.یعنی درمواردی که جمله لفظیه،انشائیه هست کلام نفسی اش طلب است ودرجائی که جمله لفظیه،خبریه است کلام نفسی اش خبرخواهدشدواین کلام نفسی که طلب وخبرباشدغیرازعلم واراده است. فرمایش مرحوم حاج شیخ(ره): ایشان دومدعی دارند: اول:آیامادرنفس غیرازعلم واراده وحب وبغض و….؛چیزدیگری هم داریم یاخیر؟ …

ادامه مطلب

متن اصول-جلسه 130- دوشنبه3آبان 95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 130-دوشنبه – 3آبان-95

دانلود

ادامه مطلب

تقریر اصول-شنبه 1آبان95-سیداحمداحمدی

  شنبه ۱/۸/۹۵: درجلسات پیشین بیان شدکه بحث دردومقام واقع میشود: مقام اول: طلب ای که مدلول ماده امراست،آیاطلب حقیقی است یاانشائی یاغیرذلک؟ بیان شدکه برای روشن شدن قول حق بایدببینیم طلب واراده به چه معنی است؟ معنی اراده: بحثی نسبت به اراده خالق وبحث دیگرنسبت به اراده مخلوق داریم. نسبت به اراده مخلوق: مقام ثانی بحث است که مربوط …

ادامه مطلب

اصول-متن-جلسه 129-یکشنبه – 2آبان-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 129-یکشنبه – 2آبان-95

دانلود

ادامه مطلب

اصول-متن-جلسه 128-شنبه – 1آبان-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

اصول-متن-جلسه 127-چهارشنبه – 28مهر-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 128-شنبه – 1آبان-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 127-چهارشنبه – 28مهر-95

دانلود

ادامه مطلب

اصول-متن-جلسه 126-سه شنبه – 27مهر-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب