اصول

تقریر اصول-تلفیق یکشنبه ودوشنبه 16/12/94-سیداحمداحمدی

تلفیق یکشنبه ودوشنبه ۱۶/۱۲/۹۴: *خلاصه مختاردرباب صحیح : اگرچه که ماجامع صحیحی راتصورکردیم ولکن بلحاظ اثبات قول به صحیح قابل دفاع نیست وادله چهارگانه مرحوم آخوندموردمناقشه قرارگرفت. ادله قول به اعم: مرحوم آخوندظاهراًپنج دلیل برای این مبنی ذکرمیفرماید: دلیل اول:تبادر تقریب: هنگامیکه«صلاه»گفته میشود،اعم ازصحیح وفاسدبه ذهن خطورمیکند. اشکال آخوند: بعدازآنیکه،جامع برای افرادصحیح وفاسدثبوتا تصورنشد،تبادراعم معنی ندارد. مثال:دیزمعنیی نداردواگرشخصی بگویدباگفتن دیزفلان …

ادامه مطلب

تقریر اصول- جلسه90-یکشنبه-15فرودین95-اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. یکشنبه ۱۵/۱/۹۵ امر دوازدهم (استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد) برای روشن شدن مطالب در این بحث در چند نکته بحث می کنیم: نکته اولی استعمال لفظ در اکثر از معنا سه جور تصور دارد: …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه90-یکشنبه15فروردین۹5

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه89-شنبه14فروردین۹5

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه88-سه شنبه(بعدازظهر)18اسفند۹۴

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه87-سه شنبه18اسفند۹۴

دانلود

ادامه مطلب

تقریر اصول-شنبه-15اسفند۹۴-سیداحمداحمدی

  ۱۵/۱۲/۹۴شنبه: *ادله قول به صحیح: مرحوم آخوند: دلیل اول: تبادر. صغری: هنگامیکه«صلاه»گفته میشودازآن،صحیح به ذهن خطورمیکند. توضیح: زمانیکه به کسی گفته میشودنمازراخواندی یانه؟اگرنمازصحیح خوانده باشدجواب مثبت میدهدوالااگرمثلانمازبدون طهارت خوانده باشدمیگویدنمازنخوانده ام. کبری:تبادرهمانطورکه درمباحث سابق گذشت علامت حقیقت است. نتیجه: ازتبادر«صلاه صحیحه»به ذهن بدست میآیدکه الفاظ وضع برای صحیح شده اند. دلیل دوم:صحت سلب: از«صلاه فاسده»صحت سلب وجوددارد.زیراکسی که نمازفاسدخوانده …

ادامه مطلب

تقریر اصول-پنجشنبه-13اسفند۹۴-سیداحمداحمدی

پنجشنبه۱۳/۱۲/۹۴: اشکالات به ثمره اول بحث صحیح واعم: اشکال اول: مشهوربه اطلاق در«صحیحه حماد»تمسک میکننداین درحالیست که قائل به صحیح هستندواگربنابرقول صحیح خطابات مجمل میشودچطوربه اطلاق دراین صحیحه تمسک کرده اند؟ مرحوم خویی: اخذبه اطلاق در«صحیحه حماد»،ازباب اطلاق مقامی است وحال آنکه محل بحث ماوبروزوظهورثمره دراطلاقات لفظی است. سوال:فرق بین اطلاق مقامی ولفظی چیست؟ جواب:دراطلاق لفظی اگرشک کنیم مولی درمقام …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه86-دوشنبه(بعدازظهر)17اسفند۹۴

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه85-دوشنبه17اسفند۹۴

دانلود

ادامه مطلب

تقریر اصول- جلسه84-یکشنبه-16اسفند۹۴-اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. یکشنبه ۱۶/۱۲/۹۴ ادله اعمی: ۱- تبادر: استدلال کرده اند که وقتی الفاظ عبادات گفته می شود، معنای اعم از صحیح و فاسد به ذهن تبادر می کند. اشکال مرحوم آخوند: بعد از آن که گفتیم ثبوتا …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه84-یکشنبه16اسفند۹۴

دانلود

ادامه مطلب

تقریر اصول- جلسه83-شنبه-15اسفند۹۴-اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. شنبه ۱۵/۱۲/۹۴ ادله ی قول به صحیح ۱- تبادر از الفاظ عبادات، معنای صحیح تبادر می کند مثلا وقتی می گویند «هل صلّیت؟» به ذهن این خطور می کند که آیا نماز صحیح خوانده ای یا …

ادامه مطلب

تقریر اصول-چهارشنبه-12اسفند۹۴-سیداحمداحمدی

چهارشنبه ۱۲/۱۲/۹۴: الامرالرابع:وضع ازباب وضع عام موضوع له عام است یاوضع عام موضوع له خاص؟ آخوند: وضع عام موضوع له عام است. دلیل: مواردی وجودداردکه لفظ درجامع استعمال شده است.مثل«ان الصلاه تنهی عن الفحشاءوالمنکر.»یا«الصلاه عمودالدین»و«قربان کل تقی» ودراین موارددرافراداستعمال نشده است بلکه مقصودجامع است. حال اگرازباب موضوع له خاص باشددراین مواردبایداستعمال مجازباشدیااینکه بگوییم درجامع استعمال نشده واستعمال درافراداست وهردواینهاخلاف است. …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه83-شنبه15اسفند۹۴

دانلود

ادامه مطلب

تقریر اصول-سه شنبه-11اسفند۹۴-سیداحمداحمدی

  سه شنبه ۱۱/۱۲/۹۴: اشکال دوم مرحوم آخوندبرمعظم الاجزاء: تبادل درمسمی وماهیت : فرض کنیدنمازمجموعه دوازده جزیی است که معظم الاجزاءآن هشت جزءاست.حال اگرشخصی هشت جزءرابیآوردکه رکوع وسجودداخل آن اجزاءهشتگانه باشند،دراینجامعظم الاجزاءقوامش به رکوع وسجودخواهدبود.حال اگرشخص دیگری هشت جزءرابیآردکه بجای رکوع وسجود،تشهدوسوره داخل آن اجزاءهشتگانه باشد. دراینصورت میگوییم: لازم میآیدهنگامیکه تشهدوسلام رابیآورد این دوجزءماهیت صلاه باشندودروقتی که رکوع وسجودرابیآورداجزاءماهیت رکوع …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه82-پنجشنبه13اسفند۹۴

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه81-چهارشنبه12اسفند۹۴

دانلود

ادامه مطلب

تقریر اصول-دوشنبه-10اسفند۹۴-سیداحمداحمدی

  دوشنبه ۱۰/۱۲/۹۴: تصویردوم:جامع معظم الاجزاء: مرحوم آخوند: مقدمه: ایشان درتصویرمرحوم قمی به دوجهت اثباتی وثبوتی اشکال کرد. اشکال اثباتی این بودکه: اگرجامع ارکان باشدبمجرداشتمال برارکان«صلاه»صدق نمیکندواگربعض ارکان نباشدواجزاءوشرایط دیگرباشدمخل به تسمیه نیست.کماقربناه. واشکال ثبوتی این بودکه : اگروضع برای ارکان باشداستعمالش درصلاه صحیح مجازخواهدشدچراکه برای جزءوضع شد واستعمالش درکل مجازاست وحال آنکه بالوجدان استعمالش درصحیح مجازنیست.   ولکن ایشان …

ادامه مطلب

تقریر اصول- جلسه80-سه شنبه-11اسفند۹۴-اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. سه شنبه ۱۱/۱۲/۹۴ کلام در بیان اشکالات وجه دوم برای تصویر جامع بنابر قول به اعم بود. اشکال دوم: لازم می آید تبادل در مسمی و ماهیت زیرا در بعضی از حالات برخی از اجزاء مثلا …

ادامه مطلب