اصول

تقریر اصول-شنبه 18/2/95-سیداحمداحمدی

شنبه ۱۸/۲/۹۵: مقدمه: آخوند: مفهوم مشتق بسیط است،اگرچه که به تحلیل عقلی منحل به دوجزءمیشود. مرحوم نائینی: مشتق بسیط است چه بلحاظ مفهوم وچه تحلیل. مرحوم خوئی فرمود:مرکب است. مرحوم آخوندونائینی به این مشکل برمیخورندکه اگرمشتق بسیط است چراضارب برذات حمل میشودولی ضرب حمل نمیشود،درحالیکه ایندومترادفین هستند. لذامرحوم اخوندالامرالثانی رامنعقدمیکندبرای جواب به این اشکال: الامرالثانی: مشتق بامبدءتفاوت ذاتی داردمنتهی تفاوتش …

ادامه مطلب

تقریر اصول-دوشنبه13/2/94-سیداحمداحمدی

۱۳/۲/۹۴دوشنبه: آخوندفرمودمشتق مفهومی بسیط دارد،اگرچه که این معنی بسبط به تامل عقلی منحل به ذات وشیءمیشود.مثل حمل اولی که بیان شد. دلیل: ازمحقق دوانی: اگرمشتق مفهومش مرکب باشدلازم یایدوقتی زیدکاتب راتصورکنیم زیددودفعه تصورشود.یعنی:زیدزیدله الاکتابه وتکرارموصوف میشودحال آنکه بالوجدان یک دفعه موصوف بیشتربذهن نمیآیدوتکرارنمیشود. اشکال مرحوم خوئی: محل نزاع درفرمایش اخوندگم شده است. توضیح: همه افرادقبول دارندکه مفهوم مشتق بسیط است،حال …

ادامه مطلب

تقریر اصول-یکشنبه:12/2/94-سیداحمداحمدی

یکشنبه:۱۲/۲/۹۴: اگرمشتق مرکب از«مصداق شیء»باشد: اشکال میرشرف الدین: لازم میآیدانقلاب القضیه الممکنه الی القضیه الضروریه. دلیل: الانسان ضاحک قضیه ممکنه است ومرادازضاحک قابلیت ضحک نیست که عرض لازم است وخاص است بلکه یعنی ضحک خارجی. حال اگرمرادازضاحک،ذات له الضحک باشد،ذاتی که برای آن ضحک است انسان میشود،بنابراین میشودالانسان انسان واین قضیه ضروریه وحمل شیءبرنفسه میشود.نتیجتاًاینکه لازم میآیدقضایای ممکنه مبدل به …

ادامه مطلب

تقریر اصول-شنبه 11/2/95-سیداحمداحمدی

شنبه ۱۱/۲/۹۵: شارح مطالع(قطب الدینه شیرازی): اگرانسان به«ناطق»صرف،(حدناقص)تعریف شودبه معنی مجهول میرسیدوحال آنکه ناطق یک امراست بیشترنیست .بنابراین ماازیک امر،بمعنی معلوم رسیدیم نه ازامور جواب: مشتق مرکب ازشیءومبدءاست لذاترتیب امورمیشود. صاحب فصول: درجواب ازفرمایش میرشرف الدین گرگانی فرمود: مرادازشیءمفهوم آن است ودخول عرض درذاتی لازم نمیآیدبتقریبی که گذشت. جواب صاحب فصول رامرحوم حاج شیخ وایروانی کلام صاحب فصول راپسندیده اند،ولکن …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه111-یکشنبه19اردیبهشت۹5

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه110-شنبه18اردیبهشت۹5

دانلود

ادامه مطلب

تقریر اصول-چهارشنبه8/2/95-سیداحمداحمدی

  چهارشنبه ۸/۲/۹۵: قول پنجم: تفصیل بین محکوم علیه ومحکوم به: «السارق والسارقه»،چون محکوم علیه است حقیقت دراعم است ولی«اکرم العالم»چون محکوم به است،درمتلبس حقیقت است. آخوند: جواب اول: بعدازآنیکه درآیه«لاینال……» بیان شدکه کسیکه به ظلم آناًمامتلبس شودحکم راالی الابدداراست وازاین بیان،جواب این آیه داده میشود،چراکه معنی آیه این است: کسی که متلبس شدبه سرقت ولوآناماقطع یدبرای اوهست واینطورنیست که …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه109-دوشنبه13اردیبهشت۹5

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه108-یکشنبه12اردیبهشت۹5

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه107-شنبه11اردیبهشت۹5

دانلود

ادامه مطلب

تقریر اصول-سه شنبه7/2/95-سیداحمداحمدی

  سه شنبه ۷/۲/۹۵: دلیل سوم برای قول به اعم :لاینال عهدی الظالمین. تقریب استدلال: حضرت رضاعلیه السلام درروایتی در بحارجلدبیست وپنج صفحه صدوبیست میفرمایند:این آیه امامت هرظالمی راالی یوم القیامه باطل میکندومیفرمایندالی یوم القیامه امامت بظالم نمیرسد. بنابراین: آیه تعریض داشته است به اینکه خلفاءغاصب لیاقت عهدخداوندسبحان راندارند. حال این تعریض زمانی خواهدبودکه مشتق وضع برای اعم باشدچراکه اهل …

ادامه مطلب

اصول-نوشته استاد- شماره36-اردیبهشت 95

صفحه ۱۳۵ فی خصوص المتلبس حال التلبس وفاقا لمتأخری الاصحاب و الاشاعره و خثلافا لمتقدمیهم و المعتزله و یدل تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ اولا و صحه السلب مطلقا عما انقضی عنه کالمتلبس به فی الاستقبال لوضوح ان مثل القائم و الضارب والعالم و ما یردافها من سائر اللغات لا یصدق علی من لم یکن متلبسا بالمبادی و ان کان متلبسا …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه106-چهارشنبه8اردیبهشت۹5

دانلود

ادامه مطلب

تقریر اصول-دوشنبه6/2/95-سیداحمداحمدی

  دوشنبه ۶/۲/۹۵: نقداستادازفرمایش مرحوم ایروانی: اشکال اول:(درباب اسم فاعل): حقیقت کلام مرحوم ایروانی: سم ای که قاتل است مبدء،قابلیت قتل است.مثل مجتهدکه قابلیت دارداحکام رااستنباط بکند.لذاسم قاتل تلبس دراوشرط است منتهی قابلیت فعل مبدءاست نه خودفعل خارجی. ان قلت: اگرمبدءقابلیت باشدبایدهمه جااینطورباشددرحالیکه اگربه مصادیق مختلف اسم فاعل نگاه کنیم میبینیم که مثلاًبه سم قاتل میگویند(ولواینکه تلبس فعلی نداشته باشد)ولی …

ادامه مطلب

تقریر اصول- جلسه105-سه شنبه-7اردیبهشت95-اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. سه شنبه ۷/۲/۹۵ دلیل سوم بر قول به اعم سومین دلیلی که به آن استدلال کرده اند برای این که بگویند مشتق، حقیقت است در اعم از متلبس و ما انقضی عنه المبدأ فرمایش امام علیه …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه105-سه شنبه7اردیبهشت۹5

دانلود

ادامه مطلب

تقریر اصول-یکشنبه5/2/95-سیداحمداحمدی

  ۵/۲/۹۵: مرحوم نائینی: مشتق چه بسیط وچه مرکب باشدعلی کلاالتقدیرین وضع برای خصوص متلبس است چراکه اگروضع برای اعم باشدجامعی وجودندارد. مرحوم خوئی:(اشکال برمرحوم نائینی): جامع به دونحوتصویرمیشود: نحواول:جامع حقیقی:متلبس فی الجمله: به این معنی که ذات فی الجمله متلبس به مبدااست. بعباره اخری: ذات ازعدم تلبس منتض به وجودتلبس شده است.یعنی عدم مطلقش منتقض بوجودشده است،چه وجودفی الحال …

ادامه مطلب

تقریر اصول- جلسه104-دوشنبه-6اردیبهشت95-اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. دوشنبه ۶/۲/۹۵ تفصیل از محقق ایروانی ایشان تفصیلی ثلاثی داد بین اسم فاعل و اسم مفعول و سائر مشتقات و ادعا فرمود که ذهن کسی به این تفصیل تابحال نرسیده است[۱]. در اسم فاعل فرمود، تحقق …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه104-دوشنبه6اردیبهشت۹5

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه103-یکشنبه5اردیبهشت۹5

دانلود

ادامه مطلب