اصول

متن اصول ، جلسه ۳۹۱ ، چهارشنبه ، ۱۴ آذر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۷/۹/۱۴ (جلسه ۳۹۱)   گرچه قرار بود وارد بحث الامر  الآمر مع العلم بانتفاء شرطه بشیم و دیروز هم سه چهار دقیقه هم فرمایشات محقق خراسانی را هم توضیح دادیم ولی دیدم این مرجحات باب تزاحم را در اینجا محقق خویی متعرض شده و جاش هم اینجاست. تعارض ادله هم خیلی فاصله است دیگه تصمیم …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۹۰ ، سه شنبه ، ۱۳ آذر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۹/۱۳ (جلسه ۳۹۰)   کلام در این بود که اگر واجبی باشد تدریجی، که این واجب تدریجی تزاحم دارد با یک واجب آنی یا یک واجب تدریجی دیگر. محقق نایینی فرمود ترتب در اینجا معنا ندارد. چون ترتب در اینجا مشروط به شرط متاخر است و شرط متاخر هم که محال است. بگی ما …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۸۹ ، دوشنبه ، ۱۲ آذر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم بحث اصول دوشنبه ۹۷/۹/۱۲ (جلسه ۳۸۹)   کلام در این بود که اگر کسی در فضای غصبی یا با آب غصبی یا در مکان غصبی یا از آنیه ذهب و فضه وضو و غسل کند این وضو و غسلش چه صورت دارد؟ خب فرمایشات صاحب عروه، محقق خویی اینها ذکر شد. امروز ان شاء اله ما …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۸۸ ، یکشنبه ، ۱۱ آذر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم بحث اصول یکشنبه ۹۷/۹/۱۱ (جلسه ۳۸۸)   کلام در این تطبیقی بود از باب ترتب، فرعی بود که محقق خویی و نایینی بیان فرموده بودند که ا گر کسی از اناء ذهب و فضه یا از اناء غصبی یا در مکان غصبی وضو بگیره، غسل بکنه، آیا این وضو و غسل صحیح است یا نه؟ خب …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۸۷ ، شنبه ، ۱۰ آذر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۹۷/۹/۱۰ (جلسه ۳۸۷)   کلام در این بود که شیخ جعفر کاشف الغطا این عویصه رااین طور حل کرد که چه جور میشه جاهل مقصر اگر در موضع جهر ، اخفات بخواند یا بالعکس، نمازش درست است در عین حال معاقب هم هست این را به ترتب درست کرد. که مثلا در صلات ظهر یک …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۸۶ ، چهارشنبه ، ۷ آذر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۷/۹/۷ (جلسه ۳۸۶)   کلام در این بود که مشهور شاید اجماع هم باشد، ادعای اجماع هم شده که اگر کسی جاهل مقصر باشد، و در موضع اخفات، جهرا بخواند یا بر عکس ، این هم نمازش صحیح و تمام است و هم معاقب است. خب این عویصه ای شده که اگر نمازش صحیح است …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۸۵ ، سه شنبه ، ۶ آذر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۹/۶ (جلسه ۳۸۵)   کلام در این فرعی بود که مشهور بلکه ادعای اجماع شده فتوا دادند که کسی که جاهل به این  است که قرائت مثلا صلات ظهر اخفاتیه است ، جهرا خواند یا جایی که باید جهر می خواند، اخفات خواند، فرمودند هم این نماز صحیح است هم معاقب است. معاقب است …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۹۱ ، چهارشنبه ، ۱۴ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۹۰ ، سه شنبه ، ۱۳ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۹ ، دوشنبه ، ۱۲ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۸ ، یکشنبه ، ۱۱ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۷ ، شنبه ، ۱۰ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۶ ، چهارشنبه ، ۷ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۵ ، سه شنبه ، ۶ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۴ ، دوشنبه ، ۵ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۳ ، شنبه ، ۳ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۸۲ ، چهارشنبه ، ۳۰ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۷/۸/۳۰ (جلسه ۳۸۲)   کلام در این بود که محقق نایینی فرمود حالا افرض ترتب ثبوتا درست و معقول ا ست ، ولی اثباتا  دلیلش چیه؟ ایشان فرمود اثباتا دلیل نمی خوایم نفس اطلاقات کافی ا ست دو وجه هم ذکر فرمود. یک وجه هم این بود که ظهور است و ما حق نداریم رفع …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۲ ، چهارشنبه ، ۳۰ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۸۱ ، سه شنبه ، ۲۹ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۸/۲۹ (جلسه ۳۸۱)   کلام در این ترتب بود . ما عرض کردیم ترتب معنا ندارد و عقلا میسور نیست. تقریبا دیدم شیخ علی قوچانی هم، تقریبا، بعضی از عرایض ما را هم ایشان دارد  ،منکر ترتب شده ولی خب روی دأب خودش که مختصر بحث می کند واینها ولی بعضی از عرایض ما …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۱ ، سه شنبه ، ۲۹ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب