اصول

اصول-صوت-دوشنبه۲9-اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول- متن ۲۸/۲/۹۳

۲۸ / ۲ / ۱۳۹۳ بحث در مقام اول بود کلام مرحوم آخوند: ایشان فرمود استصحاب تعلیقی اشکالی ندارد و ارکان استصحاب در آن تمام است چون یقین به وجود حکمی داریم و شک در بقاء آن حکم داریم منتهی حکم دو سنخ است یک سنخ آن یک طور است که از آن تعبیر به حکم تنجیزی می کنیم و …

ادامه مطلب

اصول-متن یکشنبه۲8-اردیبهشت۹۳-مختاریان

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه بحث در مقام اول بود کلام مرحوم آخوند: ایشان فرمود استصحاب تعلیقی اشکالی ندارد و ارکان استصحاب در آن تمام است چون یقین به وجود حکمی داریم و شک در بقاء آن حکم داریم منتهی حکم دو سنخ است یک سنخ آن یک طور است که از آن تعبیر به حکم تنجیزی می کنیم و …

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه۲8-اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-متن شنبه۲7-اردیبهشت۹۳-مختاریان

بسم الله الرحمن الرحیم     شنبه یک مطلب باقی مانده که مرحوم آخوند به عنوان تنبیه بیان کرده است کلام مرحوم آخوند: تاره شک در بقاء مقید به جهت قید و زمانش است مثل اینکه نمی دانیم الآن صلاه در وقت واجب است یا نه چون نمی دانیم غروب شده یا نه صوم واجب است یا نه چون نمی …

ادامه مطلب

اصول- متن ۲۷/۲/۹۳

۲۷ / ۲ / ۱۳۹۳ تنبیه : تاره شک در بقاء مقید به جهت شک در بقاء قید و زمان است مثلا نمی دانم غروب شده یا نه و به تبع شک در وجوب نماز می کنیم اما یک وقت قطع داریم قید منتفی شده اما شک داریم در این حکم مقید از حیث دیگری که احتمال می دهیم این …

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه۲7-اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول- متن ۲۲/۲/۹۳

۲۲ / ۲ / ۱۳۹۳ نکته سوم : مرحوم روحانی ره فرمودند قیود غیر اختیاری مثل زمان قید تکلیف هم هست این کلام مرحوم روحانی درست نیست چون هر تکلیفی مشروط به قدرت هست ما نمی گوییم عقلا مشروط به قدرت هست چون در وجه عقلی اشکال داریم اما اطلاق رفع ما لا یطیقون و ادله ای که دلالت می …

ادامه مطلب

اصول-متن دوشنبه۲2-اردیبهشت۹۳-مختاریان

 بسم الله الرحمن الرحیم   دوشنبه کلام در این بود که اگر زمان قید متعلق و مأمور به باشد در اینجا استصحاب زمان ثابت نمی کند که صلاه من در وقت یا صوم من در نهار است از این اشکال جواب هایی داده شد چند نکته باقی مانده است نکته اولی کلام مرحوم روحانی: دیروز بیان کردیم کهبرخی مثل مرحوم …

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه۲2-اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول- متن ۲۱/۲/۹۳

۲۱ / ۲ / ۱۳۹۳ البته مرحوم خوئی ره این فرمایشات را در جایی که فعل مقید به زمان متعلق حکم باشد بیان فرموده مثل وقوف در عرفه یا صوم در نهار اما میزانش با جایی که این فعل موضوع حکم باشد یکی است و اینجا هم می آید اشکال مرحوم روحانی ره به مرحوم خوئی ره : مرحوم خوئی …

ادامه مطلب

اصول-متن یکشنبه21-اردیبهشت۹۳-مختاریان

بسم الله الرحمن الرحیم  یکشنبه امروز سه نکته را بیان می کنیم نکته اولی: مرحوم خویی تبعا لمرحوم نائینی فرمود تاره این زمان که قید متعلق حکم است به نحو ترکیب است و اخری به نحو تقیید است یعنی یجب علیک الصلاه فی الوقت به نحو ترکیب متعلق حکم واقع شده است همینطور وقوف در روز عرفه ایشان فرمود در …

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه۲1-اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول- متن ۲۰/۲/۹۳

۲۰ / ۲ / ۱۳۹۳ گفتیم بحث در دو مقام بود مقام اول : استصحاب در نفس زمان : گفتیم اشکال ندارد هم وحدت عقلی دارد هم وحدت عرفی دارد منتهی در مفاد کان تامه جاری می شود و در مفاد کان ناقصه جاری نمی شود بر خلاف مرحوم آقا ضیاء عراقی ره که گذشت . اما مقام دوم : …

ادامه مطلب

اصول-متن شنبه20-اردیبهشت۹۳-مختاریان

 بسم الله الرحمن الرحیم شنبه همانطور که در اول این تنبیه گفتیم بحث در این تنبیه در دو مقام واقع می شود و مقام اول که جریان استصحاب در نفس زمان بود و خود زمان موضوع حکم و مستصحب بود را بحث و بررسی کردیم و گفتیم هم وحدت عقلی و هم وحدت عرفی دارد و لکن استصحاب در مفاد …

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه20-اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول- متن ۱۷/۲/۹۳

۱۷ / ۲ / ۱۳۹۳ کلام شهید صدر ره در بیان معیار وحدت : یک نکته در کلام آقای صدر ره است اما مطلبی است که در ارتکاز همه هست اما ایشان مرتب کرد : این زمان که به نظر عرف واحد است معیار تشخیص وحدت در عرف چیست ؟ ایشان پنج معیار بیان می فرماید : ۱ ) : …

ادامه مطلب

اصول-متن چهارشنبه۱7-اردیبهشت۹۳-مختاریان

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه  چهار معیار از ۵ معیاری که آقای صدر برای تشخیص وحدت عرفی ذکر کرد را دیروز ذکرکردیم و اما معیار پنجم این است ۵- اشیاء قار می باشند یعنی اشیائی که اجزاء آنها در زمان واحد جمع می شوند مثل زید و عمرو و جوامد خلاصه کلام مرحوم آخوند: ایشان استصحاب زمان را در مفاد …

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه۱7-اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول- متن ۱۶/۲/۹۳

۱۶ / ۲ / ۱۳۹۳ در دو مقام بحث می کنیم : مقام اول : استصحاب در نفس امور تدریجی مثل زمان و حیض یعنی اموری که خودشان فی حد نفسه غیر قار هستند مقام دوم : استصحاب در اموری که خودشان فی حد نفسه قار هستند اما چون مقید به زمان هستند تدریجی الوجود هستند اما مقام اول : …

ادامه مطلب