فقه

متن فقه ، جلسه ۱۳ ، چهارشنبه ، ۱۰ مهر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۸/۷/۱۰ (جلسه ۱۳)   کلام در این بود که مرحوم علامه (رحمه الله علیه) در مختلف فرمود اگر در عقد مسابقه شک بکنیم که این عقد مسابقه لازم است یا جایز است، اصل فرمود عدم لزوم است. شیخ می فرماید همه به علامه اشکال کرده اند بعد از علامه که با وجود أوفوا بالعقود، نوبت …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۱۲ ، سه شنبه ، ۹ مهر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۸/۷/۹ (جلسه ۱۲)   کلام در این بود که اگر ما شک کردیم یک معامله ای لازم است یا لازم نیست، آیا اصلی یا عمومی داریم که برای لزومش به آن تمسک کنیم و بگوییم اصل اولی در هر معامله ای لزوم است و جواز دلیل می خواهد یا چنین اصل و عمومی نداریم؟ …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۱۱ و ۱۲ و ۱۳، ۸ و ۹ و ۱۰ مهر ۹۸

تقریرات درس خارج فقه / فی الخیار وأقسامه وأحکامه  ____________________________________________   مقرِّر : سید علی رجائی استاد معظّم: آیت اﷲ حاج شیخ عبداﷲ احمدی شاهرودی حفظه اﷲ بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحِیم الحمد ﷲ ربّ العالمین وصلّی اﷲ علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمیعن درس ۱۱ ؛ ۸/۷/۹۸ مرحوم شیخ فرمود: روایتِ (الناس مسلطون علی أموالهم) اطلاق …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۳ ، چهارشنبه ، ۱۰ مهر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۲ ، سه شنبه ، ۹ مهر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۱ ، دوشنبه ، ۸ مهر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۱۰ ، یکشنبه ، ۷ مهر ۹۸

تقریرات درس خارج فقه / فی الخیار وأقسامه وأحکامه  ____________________________________________   مقرِّر : سید علی رجائی استاد معظّم: آیت اﷲ حاج شیخ عبداﷲ احمدی شاهرودی حفظه اﷲ بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحِیم الحمد ﷲ ربّ العالمین وصلّی اﷲ علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمیعن درس ۱۰ ؛ ۷/۷/۹۸ کلام در این بود که در آیۀ «لا تأکلوا …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۰ ، یکشنبه ، ۷ مهر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۹ ، شنبه ، ۶ مهر ۹۸

تقریرات درس خارج فقه / فی الخیار وأقسامه وأحکامه  ____________________________________________   مقرِّر : سید علی رجائی استاد معظّم: آیت اﷲ حاج شیخ عبداﷲ احمدی شاهرودی بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحِیم الحمد ﷲ ربّ العالمین وصلّی اﷲ علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمیعن درس ۹ ؛ ۶/۷/۹۸ کلام در این بود که اگر معامله‌ای را شک کردیم که …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۸ ، سه شنبه ، ۲ مهر ۹۸

تقریرات درس خارج فقه / فی الخیار وأقسامه وأحکامه  ____________________________________________   مقرِّر : سید علی رجائی استاد معظّم: آیت اﷲ حاج شیخ عبداﷲ احمدی شاهرودی بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحِیم الحمد ﷲ ربّ العالمین وصلّی اﷲ علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمیعن درس ۸ ؛ ۲/۷/۹۸ بحث در این بود که اگر شک کردیم که یک معامله‌ای …

ادامه مطلب

تقریر فقه جلسه ۲ و ۳و ۴ ، ۲۵ تا ۲۷ شهریور ۹۸

تقریرات درس خارج فقه / خیارات  ________________________________________   مقرِّر : سید علی رجائی / یکشنبه ۲۵/۶/۱۳۹۸ بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحِیم الحمد ﷲ ربّ العالمین وصلّی اﷲ علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمیعن فی الخیار وأقسامه وأحکامه (جلسۀ ۲) مرحوم شیخ أعظم۱ قبل از ورود در بحث خیار مجلس، دو مقدمه را ذکر می‌فرماید: مقدمۀ اول: تعریف …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۹ ، شنبه ، ۶ مهر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸ ، سه شنبه ، ۲ مهر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷ ، دوشنبه ، ۱ مهر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶ ، یکشنبه ، ۳۱ شهریور ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵ ، شنبه ، ۳۰ شهریور ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۴ ، چهارشنبه ، ۲۷ شهریور ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۲ ، دوشنبه ، ۲۵ شهریور ۹۸

تقریرات درس خارج فقه / خیارات  ________________________________________   مقرِّر : سید علی رجائی / یکشنبه ۲۵/۶/۱۳۹۸ بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحِیم الحمد ﷲ ربّ العالمین وصلّی اﷲ علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمیعن فی الخیار وأقسامه وأحکامه مرحوم شیخ أعظم۱ قبل از ورود در بحث خیار مجلس، دو مقدمه را ذکر می‌فرماید: مقدمۀ اول: تعریف خیار بود …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳ ، سه شنبه ، ۲۶ شهریور ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲ ، دوشنبه ، ۲۵ شهریور ۹۸

دانلود

ادامه مطلب