صوت

صوت فقه ، جلسه ۱۳ ، چهارشنبه ، ۱۰ مهر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۲ ، سه شنبه ، ۹ مهر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۱ ، دوشنبه ، ۸ مهر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۰ ، یکشنبه ، ۷ مهر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۹ ، شنبه ، ۶ مهر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸ ، سه شنبه ، ۲ مهر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷ ، دوشنبه ، ۱ مهر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶ ، یکشنبه ، ۳۱ شهریور ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵ ، شنبه ، ۳۰ شهریور ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۴ ، چهارشنبه ، ۲۷ شهریور ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳ ، سه شنبه ، ۲۶ شهریور ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲ ، دوشنبه ، ۲۵ شهریور ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱ ، یکشنبه ، ۲۴ شهریور ۹۸ (ابتدای بحث خیارات)

ابتدای بحث خیارات دانلود

ادامه مطلب

صوت بحث ربا ، جلسه چهاردهم ، ۲۷ تیر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت بحث ربا ، جلسه سیزدهم ، ۲۶ تیر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت بحث ربا ، جلسه دوازدهم ، ۲۵ تیر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت بحث ربا ، جلسه یازدهم ، ۲۴ تیر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت بحث ربا ، جلسه دهم ، ۲۳ تیر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت بحث ربا ، جلسه نهم ، ۲۲ تیر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت بحث ربا ، جلسه هشتم ، ۲۰ تیر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب