صوت

صوت فقه-جلسه چهل و یکم-شنبه –4 دی-95

جلسه یازدهم از بیع فضولی اخبار مؤید صحت بیع فضولی (صحیحه حلبی) دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه چهلم-چهارشنبه –1 دی-95

جلسه دهم از بیع فضولی اخبار مؤید صحت بیع فضولی (روایۀ ابن اشیم و صحیحه حلبی) دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه سی و نهم-سه شنبه –30آذر-95

جلسه نهم از بیع فضولی (اخبار مؤید صحت بیع فضولی) دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه سی و هشتم-دوشنبه –29آذر-95

جلسه هشتم از بیع فضولی (اخبار مؤید صحت بیع فضولی) دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه سی و هفتم-یکشنبه –28آذر-95

جلسه هفتم از بیع فضولی (تمسک به اخبار باب نکاح) دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه سی و ششم-چهارشنبه –24آذر-95

جلسه ششم از بیع فضولی (بررسی صحیحه محمد بن قیس) دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه سی و پنجم-سه شنبه –23آذر-95

جلسه پنجم از بیع فضولی (بررسی صحیحه محمد بن قیس) دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه سی و چهارم-دوشنبه –22آذر-95

جلسه چهارم بیع فضولی دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه سی و سوم-یکشنبه –21آذر-95

جلسه سوم از بحث بیع فضولی دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه سی و دوم-شنبه –20آذر-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه سی و یکم-چهارشنبه –17آذر-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه سی ام-سه شنبه –16آذر-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه بیست و نهم-دوشنبه –15آذر-95

دانلود

ادامه مطلب

فقه- صوت یکشنبه 23/8/95

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت شنبه22/8/95

دانلود

ادامه مطلب

فقه-چهارشنبه19/8/95

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه بیست و پنجم-سه شنبه –18آبان-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه بیست و چهارم-یکشنبه –16آبان-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه بیست و سوم-شنبه –15آبان-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه بیست و دوم-چهارشنبه –12آبان-95

دانلود

ادامه مطلب