صوت

صوت فقه ، جلسه 52 ، سه شنبه ، 19 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 51 ، دوشنبه ، 18 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 50 ، یکشنبه ، 17 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، بحث صوم، 16 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 49 ، شنبه ، 16 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 48 ، سه شنبه ، 12 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، صوم، جلسه 17، 10 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 47 ، دوشنبه ، 11 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 46 ، یکشنبه ، 10 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 45 ، چهارشنبه ، 6 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 44 ، سه شنبه ، 5 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 43 ، دوشنبه ، 4 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 42 ، یکشنبه ، 3 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، صوم ، جلسه 16 شنبه ، 2 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 41 ، شنبه ، 2 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 40 ، چهارشنبه ،29 آذر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 39 ، سه شنبه ،28 آذر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 38 ، دوشنبه ،27 آذر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 37 ، یکشنبه ،26 آذر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 36 ، شنبه ،25 آذر 96

دانلود

ادامه مطلب