صوت

فقه-طهارت-صلاه فی النجس

الصلاه فی النجس: جلسه اول  – جلسه دوم – جلسه سوم – جلسه چهارم – جلسه ۵ام – جلسه ۶ ام – جلسه ۷ام – جلسه ۸ ام – جلسه ۹ام – جلسه ۱۰ ام – جلسه ۱۱ ام– جلسه ۱۲ ام – جلسه ۱۳ ام– جلسه ۱۴ام – جلسه ۱۵ ام – جلسه ۱۶ ام – جلسه ۱۷ ام …

ادامه مطلب

فقه-طهارت-نجاسات

نجاسات: الاول : البول والغائط:  جلسه اول  – جلسه دوم – جلسه سوم – جلسه چهارم – جلسه ۵ام – جلسه ۶ ام – جلسه ۷ام – جلسه ۸ ام – جلسه ۹ام – جلسه ۱۰ ام – جلسه ۱۱ ام– جلسه ۱۲ ام – جلسه ۱۳ ام– جلسه ۱۴ام – جلسه ۱۵ ام – جلسه ۱۶ ام – جلسه …

ادامه مطلب

فقه-طهارت-میاه

میاه :     الاول: فصل فی المیاه :   جلسه اول  – جلسه دوم – جلسه سوم – جلسه چهارم – جلسه ۵ام – جلسه ۶ ام – جلسه ۷ام – جلسه ۸ ام – جلسه ۹ام – جلسه ۱۰ ام – جلسه ۱۱ ام– جلسه ۱۲ ام – جلسه ۱۳ ام– جلسه ۱۴ام – جلسه ۱۵ ام – جلسه ۱۶ …

ادامه مطلب

فقه-صوت شنبه 1/۱2/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت چهارشنبه 28/۱۱/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت سه شنبه ۲7/۱۱/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت دوشنبه ۲۶/۱۱/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت یکشنبه ۲۵/۱۱/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت شنبه ۲۴/۱۱/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت چهارشنبه ۲۱/۱۱/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

احکام جبائر

احکام جبائر:  اول  – ۲ام   –  ۳ام  –  ۴ام   –  ۵ام  – ۶ام  –  ۷ام  – ۸ام – ۹ام  –  ۱۰ام – ۱۱ام  –  ۱۲ام  –  ۱۳ام  –  ۱۴ام  –  ۱۵ام –  ۱۶ام  –  ۱۷ام  –  ۱۸ام  –  ۱۹ام –  ۲۰ام  –  ۲۱ام  –  ۲۲ام   –   ۲۳ام   – ۲۴ام   – ۲۵ام  –   ۲۶ام …

ادامه مطلب

فقه-طهارت-مطهرات

مطهرات : الاول: الماء  : جلسه اول  – جلسه دوم – جلسه سوم – جلسه چهارم – جلسه ۵ام – جلسه ۶ ام – جلسه ۷ام – جلسه ۸ ام – جلسه ۹ام – جلسه ۱۰ ام – جلسه ۱۱ ام– جلسه ۱۲ ام – جلسه ۱۳ ام– جلسه ۱۴ام – جلسه ۱۵ ام – جلسه ۱۶ ام – جلسه ۱۷ …

ادامه مطلب

فقه-صوت سه شنبه ۲۰/۱۱/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت دوشنبه ۱۹/۱۱/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت یکشنبه ۱۸/۱۱/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت شنبه ۱۷/۱۱/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت چهارشنبه ۱۴/۱۱/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت دوشنبه ۱۲/۱۱/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت یکشنبه ۱۱/۱۱/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت شنبه ۱۰/۱۱/۹۴

دانلود

ادامه مطلب