صوت

فقه-صوت-شنبه۱۷اسفند

  مطالب جلسه شنبه : مکروهات جنب – استدلالات بر استحباب نفسی غسل جنابت- استدلالات اقای خوئی – جوابهای اقای حائری- مختار در قبول استدلالات

ادامه مطلب

فقه-صوت-چهارشنبه ۱۴اسفند

مطالب جلسه چهارشنبه :ادامه مساله ۸ -اختلاف مرحوم اقای خوئی با صاحب عروه در اخذ اب برای تیمم جنب از داخل مسجد

ادامه مطلب

فقه-صوت-۱۳اسفند

مطالب جلسه سه شنبه: تفصیل اقای خوئی در محرمات-قول مختار در مقام-مساله ۸-اشکال اقای خوئی به مصنف

ادامه مطلب

فقه-صوت-دوشنبه۱۲اسفند

ادامه مطلب