صوت

صوت فقه ، جلسه 95 ، یکشنبه ، 19 فروردین 97

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 94 ، شنبه ، 18 فروردین 97

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 93 ، چهارشنبه ، 15 فروردین 97

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 92 ، سه شنبه ، 14 فروردین 97

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 91 ، شنبه ، 26 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 90 ، چهارشنبه ، 23 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 89 ، سه شنبه ، 22 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 88 ، دوشنبه ، 21 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 87 ، یکشنبه ، 20 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 86 ، شنبه ، 19 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 85 ، چهارشنبه ، 16 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 84 ، سه شنبه ، 15 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 83 ، دوشنبه ، 14 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، بحث صوم ، جلسه 24

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 82 ، یکشنبه ، 13 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 81 ، شنبه ، 12 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 80 ، چهارشنبه ، 9 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 79 ، سه شنبه ، 8 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 78 ، دوشنبه ، 7 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 77 ، یکشنبه ، 6 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب