صوت

صوت فقه، بحث صوم، جلسه 23 ، 21 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 72 ، شنبه ، 21 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 71 ، چهارشنبه ، 18 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 70 ، سه شنبه ، 17 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 69 ، دوشنبه ، 16 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 68 ، یکشنبه ، 15 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 67 ، شنبه ، 14 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 66 ، دوشنبه ، 9 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 65 ، یکشنبه ، 8 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 64 ، شنبه ، 7 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، بحث صوم، جلسه 21، 7 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 63 ، چهارشنبه ، 4 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 62 ، سه شنبه ، 3 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 61 ، دوشنبه ، 2 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 60 ، یکشنبه ، 1 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، بحث صوم، جلسه 20، 30دی96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 59 ، شنبه ، 30 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 58 ، چهارشنبه ، 27 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 57 ، سه شنبه ، 26 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 56 ، دوشنبه ، 25 دی 96

دانلود

ادامه مطلب