متن و تقریرات

متن فقه ، جلسه ۱۳ ، چهارشنبه ، ۱۰ مهر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۸/۷/۱۰ (جلسه ۱۳)   کلام در این بود که مرحوم علامه (رحمه الله علیه) در مختلف فرمود اگر در عقد مسابقه شک بکنیم که این عقد مسابقه لازم است یا جایز است، اصل فرمود عدم لزوم است. شیخ می فرماید همه به علامه اشکال کرده اند بعد از علامه که با وجود أوفوا بالعقود، نوبت …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۱۲ ، سه شنبه ، ۹ مهر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۸/۷/۹ (جلسه ۱۲)   کلام در این بود که اگر ما شک کردیم یک معامله ای لازم است یا لازم نیست، آیا اصلی یا عمومی داریم که برای لزومش به آن تمسک کنیم و بگوییم اصل اولی در هر معامله ای لزوم است و جواز دلیل می خواهد یا چنین اصل و عمومی نداریم؟ …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۱۱ و ۱۲ و ۱۳، ۸ و ۹ و ۱۰ مهر ۹۸

تقریرات درس خارج فقه / فی الخیار وأقسامه وأحکامه  ____________________________________________   مقرِّر : سید علی رجائی استاد معظّم: آیت اﷲ حاج شیخ عبداﷲ احمدی شاهرودی حفظه اﷲ بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحِیم الحمد ﷲ ربّ العالمین وصلّی اﷲ علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمیعن درس ۱۱ ؛ ۸/۷/۹۸ مرحوم شیخ فرمود: روایتِ (الناس مسلطون علی أموالهم) اطلاق …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۱۰ ، یکشنبه ، ۷ مهر ۹۸

تقریرات درس خارج فقه / فی الخیار وأقسامه وأحکامه  ____________________________________________   مقرِّر : سید علی رجائی استاد معظّم: آیت اﷲ حاج شیخ عبداﷲ احمدی شاهرودی حفظه اﷲ بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحِیم الحمد ﷲ ربّ العالمین وصلّی اﷲ علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمیعن درس ۱۰ ؛ ۷/۷/۹۸ کلام در این بود که در آیۀ «لا تأکلوا …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۹ ، شنبه ، ۶ مهر ۹۸

تقریرات درس خارج فقه / فی الخیار وأقسامه وأحکامه  ____________________________________________   مقرِّر : سید علی رجائی استاد معظّم: آیت اﷲ حاج شیخ عبداﷲ احمدی شاهرودی بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحِیم الحمد ﷲ ربّ العالمین وصلّی اﷲ علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمیعن درس ۹ ؛ ۶/۷/۹۸ کلام در این بود که اگر معامله‌ای را شک کردیم که …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۸ ، سه شنبه ، ۲ مهر ۹۸

تقریرات درس خارج فقه / فی الخیار وأقسامه وأحکامه  ____________________________________________   مقرِّر : سید علی رجائی استاد معظّم: آیت اﷲ حاج شیخ عبداﷲ احمدی شاهرودی بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحِیم الحمد ﷲ ربّ العالمین وصلّی اﷲ علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمیعن درس ۸ ؛ ۲/۷/۹۸ بحث در این بود که اگر شک کردیم که یک معامله‌ای …

ادامه مطلب

تقریر فقه جلسه ۲ و ۳و ۴ ، ۲۵ تا ۲۷ شهریور ۹۸

تقریرات درس خارج فقه / خیارات  ________________________________________   مقرِّر : سید علی رجائی / یکشنبه ۲۵/۶/۱۳۹۸ بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحِیم الحمد ﷲ ربّ العالمین وصلّی اﷲ علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمیعن فی الخیار وأقسامه وأحکامه (جلسۀ ۲) مرحوم شیخ أعظم۱ قبل از ورود در بحث خیار مجلس، دو مقدمه را ذکر می‌فرماید: مقدمۀ اول: تعریف …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۲ ، دوشنبه ، ۲۵ شهریور ۹۸

تقریرات درس خارج فقه / خیارات  ________________________________________   مقرِّر : سید علی رجائی / یکشنبه ۲۵/۶/۱۳۹۸ بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحِیم الحمد ﷲ ربّ العالمین وصلّی اﷲ علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمیعن فی الخیار وأقسامه وأحکامه مرحوم شیخ أعظم۱ قبل از ورود در بحث خیار مجلس، دو مقدمه را ذکر می‌فرماید: مقدمۀ اول: تعریف خیار بود …

ادامه مطلب

تقریر فقه، بحث صوم، جلسه ۳۱، ۲۰ اردیبهشت ۹۸

خارج فقه / کتاب الصوم                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ جلسۀ ۶ ] کلام در این بود که اگر شخصی علم و …

ادامه مطلب

تقریر فقه، بحث صوم، جلسه ۳۰، ۱۹ اردیبهشت ۹۸

خارج فقه / کتاب الصوم                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ جلسۀ ۵ ] عرض کردیم که دلیلی نداریم بر این که مطلقِ …

ادامه مطلب

تقریر فقه، بحث صوم، جلسه ۲۹، ۱۸ اردیبهشت ۹۸

خارج فقه / کتاب الصوم                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ جلسۀ چهارم ] گفته شد که مرحوم آقای خوئی به چند طایفه …

ادامه مطلب

تقریر فقه، بحث صوم، جلسه ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ (سید علی رجائی)

خارج فقه / کتاب الصوم                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ یکشنبه  ۱۵ / ۲ / ۹۸ ] کلام در این بود که …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ ، دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه ، ۹ و ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ۹۷

خارج فقه / جوائز السلطان                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه  ۹ و ۱۰ و ۱۱ / …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۱۱۰ ، یکشنبه ، ۸ اردیبهشت ۹۷

خارج فقه / جوائز السلطان                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ یکشنبه  ۸ / ۲ / ۹۸ ] أما کسی که مالی را …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۱۰۹ ، شنبه ، ۷ اردیبهشت ۹۷

خارج فقه / جوائز السلطان                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ شنبه  ۷ / ۲ / ۹۸ ] کلام در قسم سوم از …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۱۰۸ ، چهارشنبه ، ۴ اردیبهشت ۹۷

خارج فقه / جوائز السلطان                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ چهار شنبه  ۴ / ۲ / ۹۸ ] خلاصۀ بحث در رابطه …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۱۰۷ ، سه شنبه ، ۳ اردیبهشت ۹۷

خارج فقه / جوائز السلطان                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ سه شنبه  ۳ / ۲ / ۹۸ ] یکی از أدله ای …

ادامه مطلب

فقه ، جلسه ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵، دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه، ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ فروردین ۹۷

خارج فقه / جوائز السلطان                                                                 استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ دوشنبه و سه شنبه وچهارشنبه  ۲۶ و۲۷ و۲۸ / ۱ / ۹۸ …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۱۰۲ ، یکشنبه ، ۲۵ فروردین ۹۷

خارج فقه / حرمه هجاء المؤمن                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ یکشنبه  ۲۵ / ۱ / ۹۸ ] بحث ما یکی در …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۱۰۰ ، چهارشنبه ، ۲۱ فروردین ۹۷

خارج فقه / کتاب البیع                                                                         استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ چهار شنبه  ۲۰ / ۱ / ۹۸ ] کلام در این بود …

ادامه مطلب