متن و تقریرات

تقریر فقه، بحث صوم، جلسه ۳۱، ۲۰ اردیبهشت ۹۸

خارج فقه / کتاب الصوم                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ جلسۀ ۶ ] کلام در این بود که اگر شخصی علم و …

ادامه مطلب

تقریر فقه، بحث صوم، جلسه ۳۰، ۱۹ اردیبهشت ۹۸

خارج فقه / کتاب الصوم                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ جلسۀ ۵ ] عرض کردیم که دلیلی نداریم بر این که مطلقِ …

ادامه مطلب

تقریر فقه، بحث صوم، جلسه ۲۹، ۱۸ اردیبهشت ۹۸

خارج فقه / کتاب الصوم                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ جلسۀ چهارم ] گفته شد که مرحوم آقای خوئی به چند طایفه …

ادامه مطلب

تقریر فقه، بحث صوم، جلسه ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ (سید علی رجائی)

خارج فقه / کتاب الصوم                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ یکشنبه  ۱۵ / ۲ / ۹۸ ] کلام در این بود که …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ ، دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه ، ۹ و ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ۹۷

خارج فقه / جوائز السلطان                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه  ۹ و ۱۰ و ۱۱ / …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۱۱۰ ، یکشنبه ، ۸ اردیبهشت ۹۷

خارج فقه / جوائز السلطان                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ یکشنبه  ۸ / ۲ / ۹۸ ] أما کسی که مالی را …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۱۰۹ ، شنبه ، ۷ اردیبهشت ۹۷

خارج فقه / جوائز السلطان                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ شنبه  ۷ / ۲ / ۹۸ ] کلام در قسم سوم از …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۱۰۸ ، چهارشنبه ، ۴ اردیبهشت ۹۷

خارج فقه / جوائز السلطان                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ چهار شنبه  ۴ / ۲ / ۹۸ ] خلاصۀ بحث در رابطه …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۱۰۷ ، سه شنبه ، ۳ اردیبهشت ۹۷

خارج فقه / جوائز السلطان                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ سه شنبه  ۳ / ۲ / ۹۸ ] یکی از أدله ای …

ادامه مطلب

فقه ، جلسه ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵، دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه، ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ فروردین ۹۷

خارج فقه / جوائز السلطان                                                                 استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ دوشنبه و سه شنبه وچهارشنبه  ۲۶ و۲۷ و۲۸ / ۱ / ۹۸ …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۱۰۲ ، یکشنبه ، ۲۵ فروردین ۹۷

خارج فقه / حرمه هجاء المؤمن                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ یکشنبه  ۲۵ / ۱ / ۹۸ ] بحث ما یکی در …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۱۰۰ ، چهارشنبه ، ۲۱ فروردین ۹۷

خارج فقه / کتاب البیع                                                                         استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ چهار شنبه  ۲۰ / ۱ / ۹۸ ] کلام در این بود …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۹۹ ، دوشنبه ، ۱۹ فروردین ۹۷

خارج فقه / کتاب البیع                                                                         استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ دوشنبه  ۱۹ / ۱ / ۹۸ ] کلام در این بود که …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۹۸ ، یکشنبه ، ۱۸ فروردین ۹۷

خارج فقه / کتاب البیع                                                                         استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ یکشنبه  ۱۸ / ۱ / ۹۸ ] کلام در این بود که …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۹۷ ، شنبه ، ۱۷ فروردین ۹۷

خارج فقه / کتاب البیع                                                                         استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ شنبه  ۱۷ / ۱ / ۹۸ ] کلام در این بود که …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۹۳ ، سه شنبه ، ۲۱ اسفند ۹۷

خارج فقه / کتاب البیع                                                                         استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ سه شنبه  ۲۱ / ۱۲ / ۹۷ ]          المسأله السادسه …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۹۲ ، دوشنبه ، ۲۰ اسفند ۹۷

خارج فقه / کتاب البیع                                                                         استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ دو شنبه  ۲۰ / ۱۲ / ۹۷ ] خاتمه : آداب التجاره …

ادامه مطلب

فقه ، جلسه ۹۰ و ۹۱ ، چهارشنبه و شنبه ، ۱۵ و ۱۸ اسفند ۹۷

خارج فقه / کتاب البیع                                                                         استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ چهار شنبه و شنبه  ۱۵ و ۱۸ / ۱۲ / ۹۷ ] …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۸۹ ، سه شنبه ، ۱۴ اسفند ۹۷

خارج فقه / کتاب البیع                                                                         استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ سه شنبه  ۱۴ / ۱۲ / ۹۷ ] أما یک جمعی مرحوم …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۸۸ ، دوشنبه ، ۱۳ اسفند ۹۷

خارج فقه / کتاب البیع                                                                         استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ دو شنبه  ۱۳ / ۱۲ / ۹۷ ] کلام در این بود …

ادامه مطلب