متن و تقریرات

فقه -متن درس۶ بهمن ۹۲

بحث : غسل جنابت ( مسأله ۹ و۱۰و۱۱) یکشنبه ۶/۱۱/۹۲ رسیدیم به مسأله (۹) : مرحوم سید ره می فرماید:إذا شک فی أنّه هل حصل الدخول أم لا لم یجب علیه الغسل ،وکذا لوشک فی أنّ المدخول فرج أو دبر أو غیرهما فإنّه لایجب علیه الغسل .خوب این مسأله مسأله واضحی است سید می فرماید اگرشخصی شک بکند که دخول …

ادامه مطلب