متن و تقریرات

بیع سال95-96

   ادامه شروط متعاقدین لینک رجوع به مطالب قبل تقریر حسینی بادکوبه ای (   pdf  )   شرط دوم : قصد جلسه اول – جلسه دوم – جلسه سوم – جلسه ۴ام – جلسه ۵ام – جلسه ۶ام – جلسه ۷ام – جلسه ۸ام – جلسه ۹ام     شرط سوم: اختیار جلسه اول – جلسه دوم – جلسه سوم – جلسه ۴ام – …

ادامه مطلب

تقریر فقه-شروط المتعاقدین-حسینی بادکوبه ای

دانلود فایل pdf

ادامه مطلب

فروع علم اجمالی

جلسه اول – جلسه دوم – جلسه سوم – جلسه ۴ام – جلسه ۵ام – جلسه ۶م – جلسه ۷م – جلسه ۸ام – جلسه ۹ ام – جلسه ۱۰ ام – جلسه ۱۱ ام – جلسه ۱۲ م – جلسه ۱۳ ام – جلسه ۱۴ام – جلسه ۱۵ ام – جلسه ۱۶ام – جلسه ۱۷ ام – جلسه ۱۸ام – جلسه ۱۹ ام …

ادامه مطلب

قاعده لاتعاد-صوت و تقریر

جلسه اول(  صوت ) جلسه دوم(  صوت ) جلسه سوم (  صوت ) جلسه چهارم (  صوت ) جلسه ۵ام(  صوت ) جلسه ۶ام (  صوت) جلسه ۷ام(  صوت ) جلسه ۸ام (  صوت ) جلسه ۹ام(  صوت )  جلسه دهم (  صوت ) جلسه ۱۱ام (  صوت ) جلسه ۱۲ام (  صوت ) جلسه ۱۳ ام (  صوت ) جلسه …

ادامه مطلب

تقریر لاتعاد-حسینی بادکوبه ای

دانلود فایل وُرد دانلود فایل پی دی اف

ادامه مطلب

متن لاتعاد-تلفیقی از نوشته ی ترابی و اشرفی

  دانلود فایل پی دی اف دانلود فایل وُرد

ادامه مطلب

فقه-متن دو جلسه اول سبّ-رجایی

تقریرات درس خارج استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله                                                              مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بسم الله الرحمن الرحیم المسأله التاسعه من کتاب المکاسب المحرمه : فی حرمه سبّ المؤمن درس ۱ ـ چهارشنبه ۱۹ / ۱ / ۱۳۹۴                        ( کتاب المکاسب ، چاپ کنگره / ج۱ / ص۲۵۳ )     مرحوم شیخ انصاری در این مسأله …

ادامه مطلب

فقه-متن چهارشنبه۱۲/۹/۹۳-محمدحسن احمدی

چهارشنبه۱۲/۹/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی کیفیت استبراءپرداختند سوال:ایااستبراءکیفیت خاصی هم داردیابه هرنحوی که زن بفهمددرمجرای خون است یانیست؟ جواب:مرحوم صاحب عروه کیفیتی بیان نفرموده است وفرموده است که فقط پنبه راداخل کندبه هرنحوی که باشد ان قلت:به چه دلیل می گوییدهیچ کیفیتی ندارد قلت:به اطلاق صحیحه محمدبن مسلم که امام فرموده است پنبه ای راداخل کند ان …

ادامه مطلب

فقه-متن سه شنبه ۱۱/۹/۹۳-محمدحسن احمدی

سه شنبه۱۱/۹/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی این پرداختندکه ایااستبراءواجب نفسی است یاشرطی ویاارشادی امانفسی:این احتمال ازاخباراستفاده نمی شودچراکه اخبارتصریح به این دارندکه هروقت خواستی غسل بکنی استبراءواجب است ووجوب نفسی معلق براراده نیست موثقه سماعه هم دلالت بروجوب نفسی نمی کندچراکه درروایت تصریح شده است به اینکه استبراءبرای معرفت حال است اماواجب شرطی:درست است که ظاهرصحیحه محمدبن …

ادامه مطلب

فقه-متن ۸/۹/۹۳-محمدحسن احمدی

شنبه۸/۹/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی مسئله۱۹و۲۰و۲۱پرداختند امامسئله۱۹:اذاتعارض الوقت والعددفی ذات العاده الوقتیه العددیه یقدم الوقت کمااذارات فی ایام العاده اقل اواکثرمن عددالعاده ودمااخرفی غیرایام بعددهافتجعل مافی ایام العاده حیضاوان کان متاخروربمایرجع الاسبق فالاولی فیمااذاکان الاسبق العددفی غیرایام العاده الاحتیاط فی الدمین بالجمیع بین الوظیفتین. اگرزنی که صاحب عادت وقتیه عددیه است وبین وقت وعددتعارض شدوقت رامقدم برعدد …

ادامه مطلب

فقه-متن ۵/۹/۹۳-محمدحسن احمدی

چهارشنبه۵/۹/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی قول سوم(تخییر)درفرع چهارم پرداختند مرحوم صاحب عروه درفرع چهارم قائل به تخییرشده است مرحوم حکیم می فرمایدکه ماباشیم ومقتضی قاعده هردوخون حیض است به خاطرقاعده امکان اماچون که مانع وجودداردنمی شودگفت هردوحیض است چراکه بینشان ده روزفاصله نشده است وازطرفی یکی دون دیگری ترجیح بلامرجح است ولذاقائل به تخییرمی شویم مناقشه استاد:چرااحتیاط …

ادامه مطلب

فقه-متن سه شنبه ۴/۹/۹۳-محمدحسن احمدی

سه شنبه۴/۹/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی فرع سوم وچهارم درذیل مسئله۱۸پرداختند فرع سوم:اگردوخون درعادت نباشدوازده روزتجاوزکندوصفاتشان مساوی نباشدان خونی که واجدصفات حیض است راحکم به حیضیتش می کنیم به خاطراخبارصفات فرع چهارم:اگردوخون درعادت نباشدوازده روزتجاوزکنندودرصفات مساوی باشندسه قول وجوددارد قول اول:هیچکدام ازدودم حیض نیست دلیل وجه اول:اگرهردوخون به صفات حیض باشندچون علم داریم که یکی ازان دوحیض …

ادامه مطلب

فقه-متن دوشنبه۳/۹/۹۳-محمدحسن احمدی

دوشنبه۳/۹/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به بیان مختارخوددرمسئله۱۸پرداختند ۱.درجایی که زن سه روزمتوالی خون ببیندسپس قطع شودومجدداخون ببیندومجموع ازده روزتجاوزنکندمرحوم صاحب عروه می فرمایددوطرف حیض است استاد:درذیل این فرع چندشق تصورمی شود ۱.اگراین خون درایام عادت باشدویابه صفات حیض باشدواین دو خون حیض است وکلام صاحب عروه دراین شق تمام است شق دوم:اگردرایام عادت نباشدوبه صفات حیض هم نباشدچراحمل …

ادامه مطلب

فقه-متن یکشنبه ۲/۹/۹۳-محمدحسن احمدی

یک شنبه۲/۹/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به بیان  وجوحی که مرحوم حکیم برای تقدم عادت برصفات بیان کرده است پرداختند وجه اول:امام درزنی که مستمرالدم است فرموده است که بایدبه مقدارعادت اخذبکندونفرمودده روزیابه مقدارصفات اخذبکندازهمین جامعلوم می شودعادت مقدم است مناقشه استاد:مستمرالدم مال جایی است که زن خونی دیده وهمه اش رانمی تواندحیض قراربدهدوامام درچنین مواردی عادت عددیه رامقدم …

ادامه مطلب

فقه-متن شنبه۱/۹/۹۳-محمدحسن احمدی

شنبه۱/۹/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی شش صورتی که درذیل مسئله۱۸بیان شدپرداختند صورت اول:اینکه صاحب عروه ایام عادت رامقدم کردبرصفات وفرمودندخون درایام عادت حیض است ولو به صفات حیض نباشدوخون درغیرایان عادت حیض نیست ولوبه صفات حیض باشد نظراستاد:تقدم ایام عادت برصفات درجایی صحیح است که هردوخون به صفات استحاضه باشد(صفره)ویا هردوبه صفات حیض باشددراین دوفرض خونی که …

ادامه مطلب

فقه-متن ۲۷/۸/۹۳-محمدحسن احمدی

سه شنبه۲۷/۸/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به شش صورت که درذیل مسئله۱۸ امده است پرداختند اصل مسئله وان تجاوزالمجموع ان العشره صورت اول:اگرمجموع دمین وایام نقاءبیشترازده روزباشدمثلا:زنی پنج روزخون ببیندوپنج روزپاک بشود سپس پنج روزخون ببینددراین صورت صاحب عروه می فرماید:دوخون حمل برحیضیت می شود مرحوم سیدخوئی قائل به تفسیل شده است ومی فرماید:اگردو خون واجدبرای شرایط باشندحمل بر …

ادامه مطلب

فقه-متن۲۶/۸/۹۳-محمدحسن احمدی

دوشنبه۲۶/۸/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به مسئله۱۶و۱۷پرداختند مسئله۱۶:صاحبه العاده المستقره فی الوقت والعدداذارات العددفی غیروقتهاولم تره فی الوقت تجعله حیضا سواءکان قبل الوقت اوبعد. توضح مسئله: صاحب عادت وقتیه عددیه اگرعددرادرغیروقتش ببینددراین هنگام ایاحیض هست یاحیض نیست مثلا:زنی که ازده ماه تاهفده ماه خون می بیندحال اگرازچهارم ماه تادهم ماه خون دیدحکمش چیست؟ اگرقاعده امکان راقبول داشته باشیم حمل …

ادامه مطلب

فقه-متن شنبه ۲۴/۸/۹۳-محمدحسن احمدی

شنبه۲۴/۸/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه درتتمه ادله قاعده امکان پرداختندودرضمن اشاره به معنای امکان متذکرشده اند اماادله قاعده امکان دلیل برقاعده امکان ازبیان شیخ طوسی درمبسوط الصفره فی ایامهاحیض یعنی ایامی که می تواندایام حیض باشدنه ایام عادت مناقشه استاد:این بیان شیخ ناتمام است ومرادایام عادت است دلیل دیگری برقاعده امکان ازبیان صاحب جواهر دراین قاعده ادعای اجماع شده …

ادامه مطلب

فقه-متن چهارشنبه۲۱/۸/۹۳-محمدحسن احمدی

چهارشنبه۲۱/۸/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به بیان روایاتی که مفادش معارض است باقاعده امکان پرداختندودلالت این روایات رابررسی کردند مرحوم اقای خوئی دلالت روایاتی که برقاعده امکان دلالت می کندراتمام می داندولکن این روایات معارض داردبخلاف مرحوم گلپایگانی که دردلالت این روایات(روایات دال برقاعده امکان)خدشه کرده است وروایات مانعه درجلسه گذشته بیان شدخلاصه بحث دیروز:درروایات اخبارصفات درباب۴چنین امده است …

ادامه مطلب

فقه-متن سه شنبه ۲۰/۷/۹۳-احمدی

سه شنبه۲۰/۸/۹۳ خلاصه درس استاددراین جلسه به بررسی روایاتی که دلالت برقاعده امکان می کندپرداختند روایت۴:باب۱۱ح۳:وعنه عن ابیه عن ابن ابی عمیرعن جمیل عن محمدبن مسلم عن ابی جعفر(علیه السلام) قال اذارات المراه الدم قبل عشره ایام فهومن الحیضه الاولی وان کان بعدالعشره فهومن الحیضه المستقبه وجه دلالت:ذیل روایت دلالت می کندبراینکه اگرزنی بعدازگذشت ده روزازحیضش خون ببیندواحتمال بدهدحیض است …

ادامه مطلب