متن و تقریرات

فقه-متن ۲۷/۸/۹۳-محمدحسن احمدی

سه شنبه۲۷/۸/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به شش صورت که درذیل مسئله۱۸ امده است پرداختند اصل مسئله وان تجاوزالمجموع ان العشره صورت اول:اگرمجموع دمین وایام نقاءبیشترازده روزباشدمثلا:زنی پنج روزخون ببیندوپنج روزپاک بشود سپس پنج روزخون ببینددراین صورت صاحب عروه می فرماید:دوخون حمل برحیضیت می شود مرحوم سیدخوئی قائل به تفسیل شده است ومی فرماید:اگردو خون واجدبرای شرایط باشندحمل بر …

ادامه مطلب

فقه-متن۲۶/۸/۹۳-محمدحسن احمدی

دوشنبه۲۶/۸/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به مسئله۱۶و۱۷پرداختند مسئله۱۶:صاحبه العاده المستقره فی الوقت والعدداذارات العددفی غیروقتهاولم تره فی الوقت تجعله حیضا سواءکان قبل الوقت اوبعد. توضح مسئله: صاحب عادت وقتیه عددیه اگرعددرادرغیروقتش ببینددراین هنگام ایاحیض هست یاحیض نیست مثلا:زنی که ازده ماه تاهفده ماه خون می بیندحال اگرازچهارم ماه تادهم ماه خون دیدحکمش چیست؟ اگرقاعده امکان راقبول داشته باشیم حمل …

ادامه مطلب

فقه-متن شنبه ۲۴/۸/۹۳-محمدحسن احمدی

شنبه۲۴/۸/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه درتتمه ادله قاعده امکان پرداختندودرضمن اشاره به معنای امکان متذکرشده اند اماادله قاعده امکان دلیل برقاعده امکان ازبیان شیخ طوسی درمبسوط الصفره فی ایامهاحیض یعنی ایامی که می تواندایام حیض باشدنه ایام عادت مناقشه استاد:این بیان شیخ ناتمام است ومرادایام عادت است دلیل دیگری برقاعده امکان ازبیان صاحب جواهر دراین قاعده ادعای اجماع شده …

ادامه مطلب

فقه-متن چهارشنبه۲۱/۸/۹۳-محمدحسن احمدی

چهارشنبه۲۱/۸/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به بیان روایاتی که مفادش معارض است باقاعده امکان پرداختندودلالت این روایات رابررسی کردند مرحوم اقای خوئی دلالت روایاتی که برقاعده امکان دلالت می کندراتمام می داندولکن این روایات معارض داردبخلاف مرحوم گلپایگانی که دردلالت این روایات(روایات دال برقاعده امکان)خدشه کرده است وروایات مانعه درجلسه گذشته بیان شدخلاصه بحث دیروز:درروایات اخبارصفات درباب۴چنین امده است …

ادامه مطلب

فقه-متن سه شنبه ۲۰/۷/۹۳-احمدی

سه شنبه۲۰/۸/۹۳ خلاصه درس استاددراین جلسه به بررسی روایاتی که دلالت برقاعده امکان می کندپرداختند روایت۴:باب۱۱ح۳:وعنه عن ابیه عن ابن ابی عمیرعن جمیل عن محمدبن مسلم عن ابی جعفر(علیه السلام) قال اذارات المراه الدم قبل عشره ایام فهومن الحیضه الاولی وان کان بعدالعشره فهومن الحیضه المستقبه وجه دلالت:ذیل روایت دلالت می کندبراینکه اگرزنی بعدازگذشت ده روزازحیضش خون ببیندواحتمال بدهدحیض است …

ادامه مطلب

فقه-متن دوشنبه ۱۹/۷/۹۳-احمدی

دوشنبه۱۹/۸/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی قاعده امکان پرداخت زن مبتدئه یاناسیه اگرخونی ببیندکه واجب صفات حیض نیست وفرض شده است که سه روزخون دیده. ایاحکم به حیضیت می شودیاخیر؟ خونی که مرددشده بین حیض واستحاضه واحتمال داشته باشدکه بتواندحیض باشداین خون حیض است به خاطرقاعده امکان دلیل قاعده امکان:۱.اجماع مناقشه مرحوم خوئی به اینکه اجماع مدرکی است …

ادامه مطلب

فقه- متن یکشنبه ۲۰/۷/۹۳- احمدی

یک شنبه۲۰/۷/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…:دراین جلسه به بررسی عادت مرکبه پرداختندواینکه عادت مرکبه عادت حساب می شودکما ذهب الیه السیدالیزدی ویاحساب نمی شودکماذهب الیه السیدالخوئی مساله۱۱:لایبعدتحقق العاده المرکبه کمااذارات فی الشهرالاول ثلاثه وفی الثانی اربعه وفی الثالث ثلاثه وفی الرابع اربعه اورات شهرین متوالیین ثلاثه وشهرین متوالیین اربعه ثم شهرین متوالیین ثلاثه وشهرین متوالیین اربعه فتکون ذات عاده علی …

ادامه مطلب

فقه-متن دوشنبه ۲۸/۷/۹۳-احمدی

دوشنبه۲۸/۷/۹۳ استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی فرع چهارم(تاخرها)درمساله۱۵پرداختند • اگردم متاخرواجدصفات حیض باشدحکم به حیضیت می شودبلافرق بین اینکه دم مسبوق به حیض باشد مثل اینکه می بینددم درعادتش سپس قطع می شودوبعدازعادت می بیند وبین اینکه مسبوق به حیض نباشدمثلادم درایام عادت ندیدوبعدازایام دیدبلافرق بین یوم اویومین اوازید امااگرفاقدصفات باشدمعروف این است که حکم به حیضیت می شودوادعای اجماع …

ادامه مطلب

فقه-متن ۲۷/۷/۹۳-مقیسه

بسم الله الرحمن الرحیم                             درس خارج فقه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۳ برابر با  ۲۳ ذی الحجۀ ۱۴۳۵ مسأله۱۵) صاحبه العاده الوقتیه سواء کانت عددیه أیضا أم لا تترک العباده بمجرد رؤیه الدم فی العاده‌ أو مع تقدمه أو تأخره یوما أو یومین أو أزید على وجه یصدق علیه تقدم العاده أو تأخرها و لو لم یکن الدم بالصفات و ترتب علیه …

ادامه مطلب

فقه-متن یکشنبه ۲۷/۷/۹۳-احمدی

یک شنبه۲۷/۷/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی مطلب دوم(روایاتی که برمدعای صاحب عروه دلالت می کند) پرداختند اماموثقه سماعه:وجه دلالت ومناقشه خوئی به وجه دلالتش درجلسات قبل گذشت(فراجع) مرحوم خوئی می فرماید:لوسلمناکه روایاتی که صاحب عروه تمسک کرده دلالت وسندش تمام است وبه نحومطلق است وشامل ازیدهم می شودلکن تخصیص می خورندبه موثقه ابی بصیرومضمره وحمل می شوندبریوم …

ادامه مطلب

فقه-متن شنبه ۲۶/۷/۹۳-احمدی

شنبه۲۶/۷/۹۳ خلاصه درس استاددراین جلسه به سه مطلب پرداختند ۱.دلیل مدعای صاحب عروه:(اگرقبل ازایام عادتش ازیددوروزخون ببیندحیض است) ۲.اشکال مرحوم خوئی برعروه ۳.جواب ازاشکالات خوئی وبیان مختار امامطلب اول:مرحوم صاحب عروه برای مدعایش به سه روایت تمسک می کند روایت اول:علی بن ابی حمزه البطائنی قال:(سئل ابوعبدا…(علیه السلام).اناحاضرعن المراه تری الصفره فقال:ماکان قبل الحیض فهومن الحیض)رجال درسلسله سنددرجلسه گذشته ذکرشده …

ادامه مطلب

فقه-متن چهارشنبه ۲۳/۷/۹۳-احمدی

چهارشنبه۲۳/۷/۹۳ خلاصه درس مساله۱۴:اذاصلی ثم شک فی انه اغتسل للجنابه ام لایبنی علی صحه صلاه ولکن یجب علیه الغسل للاعمال الاتیه. استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی مساله۱۴و۱۵پرداختند سوال:درعادت عددیه دوتاماه به اندازه هم خون ببیندیعنی چه؟ قیل:تساوی ازجهت ساعات لازم نیست به خاطراینکه مواردعادت عددیه علی التساوی الشهرین من حیث عددالایام ولااعتباریتساویهمامن حیث الساعات:مثلادرماه اول۵روزوماه دوم۵روزونیم در این هنگام صدق …

ادامه مطلب

فقه-متن شنبه ۱۹/۷/۹۳-احمدی

شنبه۱۹/۷/۹۳   خلاصه درس:استادحفظ ا…:دراین جلسه به بررسی اقسام حائض می پردازدواینکه عادت چگونه محقق می شودعادتی که عرفابه یک سال صدق می کند(واگرزن یکسال هرماه روزمعینی خون می بیندبراوعادت صرفاصدق می کند)ایادردودفعه هم صدق می کند؟ درعادت عددیه صدق می کندبه خاطرروایت موثقه سماعیه ومرسله یونس الطویله بررسی سندروایت مرسله یونس طویل: ارسال بردوقسم است۱.گاهی ازجهت عن رجل وعن …

ادامه مطلب

فقه-متن چهارشنبه۱۶/۷/۹۳-احمدی

چهارشنبه۱۶/۷/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به چگونگی تحقق عادت پرداختندوبحث رجالی موثقه رامطرح نمودند مساله۹:تتحقق العاده برویه الدم مرتبن ممتاثلتین فان کانتاممتاثلتین فی الوقت والعددفهی ذات العاده الوقتیه والعددیه کان رات فی اول شهرخمسه ایام وفی اول الشهرالاخرایضاخمسه ایام وان کانتاممتاثلتین فی الوقت دون العددفهی ذات العاده الوقتیه کمااذارات فی اول شهرخمسه وفی اول الشهرالاخرسته او سبعه مثلاوان کانتاممتاثلتین …

ادامه مطلب

فقه-متن سه شنبه۱۵/۷/۹۳-احمدی

سه شنبه۱۵/۷/۹۳ خلاصه درس استاددراین جلسه به بررسی تتممه قول صاحب حدائق پرداختندوبرای تاییدقول صاحب حدائق که فرموده اندمرادازبالعشرعشره طهراست دوروایت ذکرکردند مرحوم صاحب حدائق برای تاییدمدعای خویش(مرادبالعشره عشره طهر)به دوروایت تمسک می کند روایه الفقه الرضوی(وربماتعجل الدم من الحیضه الثانیه والحدبین الحیضتین القرءوهوعشره ایام بیض فان رات الدم بعداغتسالهامن الحیض قبل استکمال عشره ایام بیض فهومابقی من الحیضه الاولی …

ادامه مطلب

فقه-متن دوشنبه ۱۴/۷/۹۳-احمدی

دوشنبه۱۴/۷/۹۳ خلاصه درس استاد حفظ ا… دراین درس به بررسی ادله صاحب حدائق پرداختندوکلام ایشان رانسبت به برداشتش ازدوروایت تمام دانسته اندوفرمودنداند:اگرسندشان تمام بودبه قول صاحب حدائق ملتزم می شدیم امابررسی روایت اول(مرسله یونس ح۲باب۱۲ ازلحاظ سند:بیانش گذشت اماصدرروایت:ازلحاظ دلالت:اینکه امام علیه السلام نسبت به نقاءمتخلل ساکت بوده اندوفرمودندآن خون اخیرباخون اولی حیض است واگرنقاءمتخلل هم حیض بودمی فرمودند مناقشه …

ادامه مطلب

فقه-متن ۴شنبه ۹/۷/۹۳

چهارشنبه۹/۷/۹۳ خلاصه درس : استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی حکم نقاءای که کمترازده روزاست ومابین دودم واقع شده که بنابرقول مشهورحیض است وبنابرقول صاحب حدائق طهراست پرداختند امابیان مسئله: مسئله۷:قدعرفت ان اقل الطهرعشره این مسئله بین فقهامعروف است که نقاءای که کمترازده روزبین دودم فاصله شده است ایابه حکم حیض است یاطهر:وبنابراول اذارات الدم ثلاثه ایام وانقطع اربعه ثم رات …

ادامه مطلب

فقه -متن چهارشنبه ۱۹ شهریور۹۳-رجایی

تقریرات درس خارج استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی                                                                       مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی درس اول – چهارشنبه ۱۹ / ۶ / ۹۳                                  بسم الله الرحمن الرحیم فصل : فی الحیض    و هو دم خلقه الله تعالى فی الرحم لمصالح و فی الغالب أسود أو أحمر غلیظ طری حار یخرج بقوه و حِرقه کما أن دم الاستحاضه …

ادامه مطلب

فقه -متن درس3 اردیبهشت ۹3

بسمه تعالی 3/2/93 چهارشنبه   رسیدیم به مساله 12 مرحوم صاحب عروه میفرماید یشترط فی صحه الغسل ما مر من الشرائط فی الوضو که شرایطی که در وضو گذشت اینجا هم هست من النیه و استدامتها الی الفراغ و این که نیت باید بکند و این نیت هم ادامه داشته باشد تا آخرش خب این که غسل نیت لازم دارد …

ادامه مطلب

تقریرات فقه-ادله وجوب نفسی غسل جنابت-مختاریان

القول بوجوبه النفسی ضعیف‏ ادله قائم بر وجوب نفسی دلیل اول: آیات. در بحث استحباب نفسی وضو آیات مفصلا بررسی شد دلیل دوم: روایات  منها:وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدِّینِ‏ الَّذِی لَا یَقْبَلُ اللَّه‏ مِنَ الْعِبَادِ غَیْرَهُ وَ لَا یَعْذِرُهُمْ عَلَى جَهْلِهِ فَقَالَ شَهَادَهُ أَنْ …

ادامه مطلب