فقه

صوت فقه ، جلسه 72 ، چهارشنبه ، 20 بهمن 95

جلسه چهلم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 71 ، سه شنبه ، 19 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ٩۵/١١/١٩ (جلسه ٧١)   کلام در ثمره پنجم بین کشف و نقل در بیع فضولی بود. اینکه آیا مالک و اصیل، قبل از اجازه حق تصرف دارند یا خیر؟ یعنی اگر بایع، اصیل باشد و أمه ای را بفروشد. شخص دیگری فضولتا این أمه را خریداری کرد. مدتی بعد مشتری مجیز، این عقد را …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 71 ، سه شنبه ، 19 بهمن 95

جلسه سی و نهم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 70 ، دوشنبه ، 18 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ٩۵/١١/١٨ (جلسه ٧٠)   کلام در این ثمره رابع بود که اصیل قبل از اجازه مالک، ایجاب یا قبولش را فسخ بکند. اینکه آیا فسخ اصیل قبل از اجازه، مبطل اجازه هست یا خیر؟ مرحوم شیخ انصاری تفصیل داد به اینکه بنابر قول به نقل، مبطل اجازه است و بنابر قول به کشف مبطل اجازه …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 70 ، دوشنبه ، 18 بهمن 95

جلسه سی و نهم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 69 ، یکشنبه ، 17 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ٩۵/١١/١٧ (جلسه ۶٩)   کلام در ثمرات کاشفه و ناقله بودن اجازه، در بیع فضولی بود. قبل از اینکه وارد مطلب در ثمره رابع بشویم، یک نکته ای در عبارت مرحوم شیخ و عبارت شهید در ثمره نماء بگویم تا مطلب خلط نشود. عبارت مرحوم شیخ انصاری این بود که؛ “و للشهید الثانی فی الروضه …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 68 ، شنبه ، 16 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ٩۵/١١/١۶ (جلسه ۶٨)   کلام در ثمرات کاشفه یا ناقله بودن اجازه، در بیع فضولی بود.   ثمره اول مرحوم شیخ انصاری فرمود؛ یکی از ثمرات این است که اگر مالک مجیز قبل از اجازه، عین مورد معامله را فروخته باشد. به عنوان مثال، زید کتاب مکاسب عمرو را فضولتا به بکر فروخته است. عمرو …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 69 ، یکشنبه ، 17 بهمن 95

جلسه سی و هشتم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) دانلود

ادامه مطلب

متن فقه-چهارشنبه13/11/95

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ٩۵/١١/١٣ ( جلسه ۶٧)   کلام در ثمرات قول به کشف و قول به نقل بود.   ثمره اول عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری، عبارتی دارد که در آن فرق گذاشته شده بین اینکه، وصف تعقب شرط باشد یا نفس اجازه. اگر وصف تعقب شرط باشد، در اینصورت اگر مشتری علم داشته باشد به اجازه …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 68 ، شنبه ، 16 بهمن 95

جلسه سی و هفتم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 66 ، سه شنبه ، 12 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ٩۵/١١/١٢ (جلسه ۶۶)   مشخص شد که مرحوم شیخ انصاری قائل است به اینکه اجازه، طبق قاعده اولی ناقله است. و طبق نصوص وارده در باب هم کاشفه است به کشف حکمی به معنای ترتب آثار. بعد از این مرحوم شیخ وارد این بحث میشود که ثمرات کاشفه یا ناقله بودن اجازه چیست؟ در …

ادامه مطلب

صوت فقه ، مضاربه ، جلسه 6

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 67 ، چهارشنبه ، 13 بهمن 95

جلسه سی و هفتم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) دانلود

ادامه مطلب

تقریرات الفقه کامل سال 94-95 ، حسینی بادکوبه ای

دانلود فایل وُرد دانلود فایل پی دی اف

ادامه مطلب

تقریر فقه ، اشتراط اذن السید و المالک ، حسینی بادکوبه ای

دانلود فایل وُرد دانلود فایل پی دی اف

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 65 ، دوشنبه ، 11 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ٩۵/١١/١١ (جلسه ۶۵)   کلام در این بود که از نصوص وارد شده در باب استفاده میشود که اجازه، کاشفه است. رسیدیم به صحیحه ابوعبیده حذاء که مرحوم شیخ فرمود، این روایت فقط به کشف حقیقی دلالت دارد و نمیتوان آن را به کشف حکمی حمل کرد، در حالی که مرحوم شیخ، کشف حقیقی را …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 66 ، سه شنبه ، 12 بهمن 95

جلسه سی و ششم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 65 ، دوشنبه ، 11 بهمن 95

جلسه سی و پنجم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 64 ، شنبه ، 9 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ٩۵/١١/٩ (جلسه ۶۴)   کلام در این بود که، اجازه در عقد فضولی کاشفه است یا ناقله؟ مرحوم شیخ انصاری، فرمود: به قاعده اولیه، اجازه ناقله است. کشف حقیقی که محال است اما کشف حکمی به معنای ترتیب آثار، اگر چه عقلاً مشکلی ندارد اما خلاف ظاهر عمومات است. مرحوم آقای خویی فرمود: طبق عمومات، …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 64 ، شنبه ، 9 بهمن 95

جلسه سی و چهارم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) دانلود

ادامه مطلب