فقه

صوت فقه ، جلسه 105 ،سه شنبه ،12 اردیبهشت 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 104 ،دوشنبه ،11 اردیبهشت 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 102 ،چهارشنبه ،6 اردیبهشت 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 101 ،دوشنبه ،4 اردیبهشت 96

دانلود

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه 99 ،چهارشنبه ،30 فروردین 96

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ٩۶/١/٣٠ (جلسه ٩٩)   مسئله ثالثه کلام در این بود که اگر شخصی مالی را بفروشد با این اعتقاد که حق تصرف ندارد و فضولتا این بیع را انجام میدهد أما بعد از معامله، کشف شود که بایع جائز التصرف بوده است. چنین معامله ای چه حکمی دارد؟ مرحوم شیخ انصاری برای این مسئله چهار …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 100 ،شنبه ،2 اردیبهشت 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 99 ،چهارشنبه ،30 فروردین 96

دانلود

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه 98 ،سه شنبه ،29 فروردین 96

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ٩۶/١/٢٩ (جلسه ٩٨)   قبل از اینکه وارد مسئله ثالثه شویم، نکته ای را از مسئله قبلی باید ذکر کنیم. در مسئله گذشته، مرحوم آقای خویی اشکالی را به مرحوم شیخ انصاری وارد کرد. مرحوم شیخ انصاری در یکی از فروع فرمود؛ “ولو باع عن المالک فاتفق انتقاله إلی البایع فأجازه فالظاهر أیضا الصحه …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه 97 ،دوشنبه ،28 فروردین 96

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ٩۶/١/٢٨ (جلسه ٩٧)   کلام در مسئله “من باع شیئا ثم ملک“ بود. خلاصه عرائض ما این شد که بیع فضولی در مسئله من باع شیئا ثم ملک ثم أجاز، اگر به این صورت باشد که هم مشتری و هم بایع بعد از مالک شدن، در پذیرفتن بیع مختار باشند، در اینصورت این معامله مشمول …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 98 ،سه شنبه ،29 فروردین 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 97 ،دوشنبه ،28 فروردین 96

دانلود

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه 96 ،یکشنبه ،27 فروردین 96

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ٩۶/١/٢٧ (جلسه ٩۶)   کلام در مسئله “من باع شیئا ثم ملک“ بود. در اشکال هفتم مرحوم شیخ جواب داد نهی این روایات مربوط به جایی است که شخص بعد از مالک شدن، مختار در اجازه و رد بیع فضولی نباشد.  ولی اگر مختار باشد که اگر بخواهد بفروشد و اگر بخواهد نفروشد، در اینصورت …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه 95 ،شنبه ،26 فروردین 96

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ٩۶/١/٢۶ (جلسه ٩۵)   کلام در مسئله “من باع شیئا ثم ملک“ بود که آیا چنین معامله ای درست است یا خیر؟ وجوه سبعه ای از مرحوم محقق تستری در بطلان این معامله فضولی در این مسئله در مکاسب ذکر شده که شش وجه آن را با جوابهای مرحوم شیخ انصاری بیان کردیم و الان …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 96 ،یکشنبه ،27 فروردین 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 95 ،شنبه ،26 فروردین 96

دانلود

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه 94 ،یکشنبه ،20 فروردین 96

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ٩۶/١/٢٠ (جلسه ٩۴)   بحث ما در مسئله “من باع شیئا ثم ملک“ بود. مرحوم شیخ انصاری فرمود مقتضای اصل عملی و عمومات صحت این معامله است. ایرادهایی هم از صاحب مقاییس ذکر شد که چند تا از آنها را بررسی کردیم. مجموع این اشکالات هفت تا است که چهار تا از آن گذشت.   …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 94 ،یکشنبه ،20 فروردین 96

دانلود

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه 93 ،شنبه ،19 فروردین 96

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ٩۶/١/١٩ (جلسه ٩٣)   کلام در این مسئله “من باع شیئا ثم ملک“ بود که آیا این معامله درست است یا خیر؟ مرحوم شیخ انصاری فرمود مقتضای اصل و عمومات، صحت این معامله است. بحث ما رسید به اشکالاتی که از مرحوم صاحب مقاییس ذکر شده است.   اشکال دوم بطور مثال در روز شنبه …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 93 ،شنبه ،19 فروردین 96

دانلود

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه 92 ،چهارشنبه ،16 فروردین 96

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ٩۶/١/١۶ (جلسه ٩٢)   کلام در این مسئله من باع شیئا ثم ملک بود. اگر شخصی مال کسی را فضولتا بفروشد. بعد همان مال را از صاحب مال برای خودش بخرد تا بتواند آن معامله فضولی را اجازه کند. در اینصورت آیا این معامله فضولی صحیح میشود یا اینکه برای صحت نیاز به اجازه دارد …

ادامه مطلب