فقه

فقه-صوت شنبه 15/۱2/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت چهارشنبه 12/۱2/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت سه شنبه 11/۱2/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت دوشنبه 10/۱2/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت یکشنبه 9/۱2/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت شنبه 8/۱2/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

شرائط وضوء

شرایط وضوء:  اول  – ۲ام   –  ۳ام  –  ۴ام   –  ۵ام  – ۶ام  –  ۷ام  – ۸ام – ۹ام  –  ۱۰ام – ۱۱ام  –  ۱۲ام  –  ۱۳ام  –  ۱۴ام  –  ۱۵ام –  ۱۶ام  –  ۱۷ام  –  ۱۸ام  –  ۱۹ام  –  ۲۰ام  –  ۲۱ام  –  ۲۲ام   –   ۲۳ام   – ۲۴ام   – ۲۵ام  –   ۲۶ام …

ادامه مطلب

افعال وضوء

 افعال وضوء:  اول  – ۲ام   –  ۳ام  –  ۴ام   –  ۵ام  – ۶ام  –  ۷ام  – ۸ام – ۹ام  –  ۱۰ام – ۱۱ام  –  ۱۲ام  –  ۱۳ام  –  ۱۴ام  –  ۱۵ام –  ۱۶ام  –  ۱۷ام  –  ۱۸ام  –  ۱۹ام  –  ۲۰ام  –  ۲۱ام  –  ۲۲ام   –   ۲۳ام   – ۲۴ام   – ۲۵ام  –   ۲۶ام …

ادامه مطلب

وضوء(موجبات-غایات-مستحبات)

نقریر اقای هاشمی ۱۲- موجبات وضوء :   اول  – ۲ام   –  ۳ام  –  ۴ام   –  ۵ام  – ۶ام  –  ۷ام  – ۸ام ۱۳- غایات وضوء :   اول  – ۲ام   –  ۳ام  –  ۴ام   –  ۵ام  – ۶ام ۱۴- وضوهای مستحب:  اول  – ۲ام   –  ۳ام  –  ۴ام   –  ۵ام  – ۶ام ۱۵- مستحبات وضوء …

ادامه مطلب

تخلی-استنجاء-استبراء

احکام تخلی:  اول  – ۲ام   –  ۳ام  –  ۴ام   –  ۵ام  – ۶ام  –  ۷ام  – ۸ام – ۹ام  –  ۱۰ام – ۱۱ام  –  ۱۲ام  –  ۱۳ام  –  ۱۴ام  –  ۱۵ام –  ۱۶ام  –  ۱۷ام  –  ۱۸ام  –  ۱۹ام  –  ۲۰ام   ۹: استنجا:  اول  – ۲ام   –  ۳ام  –  ۴ام   –  ۵ام  – ۶ام  – …

ادامه مطلب

فقه-طهارت-اوانی

۷: اوانی:  اول  – ۲ام   –  ۳ام  –  ۴ام   –  ۵ام  – ۶ام  –  ۷ام  – ۸ام – ۹ام  –  ۱۰ام – ۱۱ام  –  ۱۲ام  –  ۱۳ام  –  ۱۴ام  –  ۱۵ام –  ۱۶ام  –  ۱۷ام  –  ۱۸ام  –  ۱۹ام  –  ۲۰ام  –  ۲۱ام  –  ۲۲ام   –   ۲۳ام

ادامه مطلب

فقه-طهارت-طرق ثبوت تطهیر

  طرق ثبوت تطهیر نجاست: اول  – ۲ام   –  ۳ام  –  ۴ام   –  ۵ام  – ۶ام  –  ۷ام  – ۸ام – ۹ام  –  ۱۰ام

ادامه مطلب

فقه-طهارت-فیما یعفی عنه فی الصلاه

فیما یعفی عنه فی الصلاه :   الاول: الجروح والقروح:   جلسه اول  – جلسه دوم – جلسه سوم – جلسه چهارم – جلسه ۵ام – جلسه ۶ ام – جلسه ۷ام – جلسه ۸ ام – جلسه ۹ام – جلسه ۱۰ ام – جلسه ۱۱ ام– جلسه ۱۲ ام – جلسه ۱۳ ام– جلسه ۱۴ام – جلسه ۱۵ ام …

ادامه مطلب

فقه-طهارت-صلاه فی النجس

الصلاه فی النجس: جلسه اول  – جلسه دوم – جلسه سوم – جلسه چهارم – جلسه ۵ام – جلسه ۶ ام – جلسه ۷ام – جلسه ۸ ام – جلسه ۹ام – جلسه ۱۰ ام – جلسه ۱۱ ام– جلسه ۱۲ ام – جلسه ۱۳ ام– جلسه ۱۴ام – جلسه ۱۵ ام – جلسه ۱۶ ام – جلسه ۱۷ ام …

ادامه مطلب

فقه-طهارت-نجاسات

نجاسات: الاول : البول والغائط:  جلسه اول  – جلسه دوم – جلسه سوم – جلسه چهارم – جلسه ۵ام – جلسه ۶ ام – جلسه ۷ام – جلسه ۸ ام – جلسه ۹ام – جلسه ۱۰ ام – جلسه ۱۱ ام– جلسه ۱۲ ام – جلسه ۱۳ ام– جلسه ۱۴ام – جلسه ۱۵ ام – جلسه ۱۶ ام – جلسه …

ادامه مطلب

فقه-طهارت-میاه

میاه :     الاول: فصل فی المیاه :   جلسه اول  – جلسه دوم – جلسه سوم – جلسه چهارم – جلسه ۵ام – جلسه ۶ ام – جلسه ۷ام – جلسه ۸ ام – جلسه ۹ام – جلسه ۱۰ ام – جلسه ۱۱ ام– جلسه ۱۲ ام – جلسه ۱۳ ام– جلسه ۱۴ام – جلسه ۱۵ ام – جلسه ۱۶ …

ادامه مطلب

فقه-صوت شنبه 1/۱2/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت چهارشنبه 28/۱۱/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت سه شنبه ۲7/۱۱/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت دوشنبه ۲۶/۱۱/۹۴

دانلود

ادامه مطلب